Revisión salarial - Lleure Educatiu i Sociocultural, Cataluña - Convenios Colectivos - VLEX 211549089

Revisión salarial - Lleure Educatiu i Sociocultural, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2010
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5661 de 01/07/2010
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010

RESOLUCIÓ

TRE/2203/2010, de 30 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 7902295).

Vist l'Acord de la revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, subscrit per la Comissió paritària, el 15 de gener de 2010, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 7902295) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió paritària del Conveni.

Barcelona, 30 de març de 2010

Salvador Álvarez Vega

Director general de Relacions Laborals

 

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA

de la Comissió paritària del 2n Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

Assistents

CCOO

Cristòfol Ortolà Ortolà

Amadeu Atxara Alcarria

Gemma Rodríguez Narvaez

Montse Terrones

Elena Filizzola

UGT

Jordi Güell

Ana Tenes

ACELLEC

Oriol Carbonell Gómez

Víctor Baroja i Benlliure

Sergi Lopez Junqueres

AEISC

Sergi Valentín

Raimón Badia

Pere Joan Giralt i Rovira

ACCAC

Cristina Gutiérrez

Jordi Reixach

A Barcelona, a les 11 hores del dia 15 de gener de 2010, es reuneixen en els locals de l'ACELLEC prèvia convocatòria les i els representants relacionats, membres de la Comissió paritària del conveni ressenyat.

Es tracten els temes següents:

Taules salarials 2009 i 2010. Donant compliment a l'article 33.1 del Conveni col·lectiu s'incrementa en un 2,2% la taula salarial per a l'any 2009, que es composa d'un 1,2% corresponent a l'IPC real de Catalunya per al mateix any més un 1 punts percentuals corresponent a l'increment salarial pactat al mateix article.

Així mateix, en compliment de l'article 33.1 del Conveni col·lectiu, per a l'any 2010 l'increment salarial consistirà en l'aplicació 2.35 punts percentuals.

A més en compliment a l'article 33.2 del Conveni col·lectiu s'aprova descomptar de la taula salarial del 2010 les retribucions abonades en excés durant l'any 2009.

S'acorda per totes les parts degut a la conjuntura econòmica actual. No aplicar la previsió de l'IPC per a les taules salarials del 2010.

S'annexa taules salarials.

Sense més assumptes a tractar, ens emplacem una propera reunió pendent de convocatòria.

I ho signen els assistents en prova de conformitat.

Taules salarials 2010

Grup Categoria Salari 2010 Salari 14 pagues
I Gerent 23.213,14 1.658,08
II Cap de Departament 21.002,36 1.500,17
  Director/a de programes 21.002,36 1.500,17
  Coordinador/a de projectes 19.896,97 1.421,21
  Titulat/da superior 19.896,97 1.421,21
  Titulat/da mitjà 18.570,51 1.326,46
III Coordinador/a activitats 17.133,50 1.223,82
  Monitor/a 14.701,65 1.050,12
  Animador 18.017,81 1.286,99
  Tallerista 18.670,00 1.333,57
  Controlador/a de sales 12.490,88 892,21
  Informador 15.143,81 1.081,70
  Titulat/da superior 19.896,97 1.421,21
  Titulat/da mitjà 18.570,51 1.326,46
IV Cap de Departament 21.002,36 1.500,17
  Agent comercial 14.701,65 1.050,12
  Oficial administratiu 15.143,81 1.081,70
  Venedor d'entrades i reserva de grups 14.038,42 1.002,74
  Auxiliar administratiu 14.038,42 1.002,74
  Recepcionista 14.038,42 1.002,74
V Cuiner/a 15.564,96 1.111,78
  Ajudant de cuina 14.410,94 1.029,35
  Empleat/da manteniment 12.490,88 892,21
  Conductor/a 12.491,92 892,21
  Empleat/da de neteja 12.490,88 892,21
  Porter/a-Zelador/a 12.490,88 892,21
(10.104.103)