Revisión salarial - Lleure Educatiu i Sociocultural, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2010
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5661 de 01/07/2010
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2203/2010, de 30 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 7902295).

Vist l'Acord de la revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, subscrit per la Comissió paritària, el 15 de gener de 2010, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del 2n Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 7902295) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió paritària del Conveni.

Barcelona, 30 de març de 2010

Salvador Álvarez Vega

Director general de Relacions Laborals

 

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA

de la Comissió paritària del 2n Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

Assistents

CCOO

Cristòfol Ortolà Ortolà

Amadeu Atxara Alcarria

Gemma Rodríguez Narvaez

Montse Terrones

Elena Filizzola

UGT

Jordi Güell

Ana Tenes

ACELLEC

Oriol Carbonell Gómez

Víctor Baroja i Benlliure

Sergi Lopez Junqueres

AEISC

Sergi Valentín

Raimón Badia

Pere Joan Giralt i Rovira

ACCAC

Cristina Gutiérrez

Jordi Reixach

A Barcelona, a les 11 hores del dia 15 de gener de 2010, es reuneixen en els locals de l'ACELLEC prèvia convocatòria les i els representants relacionats, membres de la Comissió paritària del conveni ressenyat.

Es tracten els temes següents:

Taules salarials 2009 i 2010. Donant compliment a l'article 33.1 del Conveni col·lectiu s'incrementa en un 2,2% la taula salarial per a l'any 2009, que es composa d'un 1,2% corresponent a l'IPC real...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS