Convenio colectivo - Futbol Club Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4763 de 17/11/2006
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3603/2006, de 14 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Futbol Club Barcelona (treballadors fixos discontinus) per al període 1.7.2004-30.6.2006 (codi de conveni núm. 0805302).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Futbol Club Barcelona (treballadors fixos discontinus) subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 23 de febrer de 2006 i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Futbol Club Barcelona (treballadors fixos discontinus) per al període 1.7.2004-30.6.2006 (codi de conveni núm. 0805302) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 14 de març de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Futbol Club Barcelona (empleats fixos discontinus) per al període 1.7.2004-30.6.2006

Article 1

Àmbit personal

El present Conveni afecta tots els treballadors fixos discontinus que presten els seus serveis en qualsevol de les instal·lacions en les quals el Futbol Club Barcelona desenvolupa la seva activitat, siguin propietat o no del Club.

A l'efecte d'aquest Conveni, es considerarà personal fix discontinu el que, formant part de la plantilla del Club, presti els seus serveis de forma discontínua aquells dies i hores que siguin necessaris per al normal desenvolupament de les activitats del FC Barcelona.

Article 2

Àmbit temporal

El present Conveni començarà a regir l'1 de juliol de 2004; qualsevol que sigui la data de la seva publicació oficial tindrà una durada de 2 anys i finalitzarà el 30 de juny de 2006 i substituirà i deixarà sense efecte el Conveni col·lectiu anterior.

Article 3

Pròrroga i denúncia

La denúncia del present Conveni podrà realitzar-la qualsevol de les parts signants, amb una antelació d'1 mes a la data de finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues. En el cas de no existir denúncia, el Conveni es considerarà prorrogat d'any en any.

En cas de pròrroga, pel fet de no haver-se denunciat el Conveni, totes les condicions salarials del Conveni es revisaran aplicant un increment percentual equivalent a l'IPC registrat a Catalunya o índex que el substitueixi, l'any immediatament anterior a l'inici de la pròrroga.

El procediment administratiu que s'haurà d'utilitzar per realitzar la denúncia s'ajustarà a la normativa legal vigent.

En el cas que la negociació del nou Conveni coincideixi amb el període electoral de la presidència del FC Barcelona, període que es fixa en 6 mesos abans de la data de celebració de les eleccions, les negociacions del nou Conveni col·lectiu quedaran suspeses durant tot el període electoral i s'iniciaran novament 15 dies després de finalitzar el procés electoral.

Article 4

Règim de l'empresa i organització del treball

 1. Les dues parts reconeixen que la facultat d'organització de l'empresa i del treball de cadascun dels treballadors, així com del propi col·lectiu, és únicament i exclusivament del Futbol Club Barcelona.

 2. Organització del treball

  L'organització l'exercirà la Direcció de l'empresa conformement al que estableix la normativa legal i convencional vigent. No obstant això, en tot el relacionat amb la implicació o revisió dels sistemes d'organització i control de treball, així com qualsevol modificació substancial de les condicions de treball, quan existeixin raons provades tècniques, productives i organitzatives es donarà compliment a l'establert a l'article 41 de l'Estatut dels treballadors i l'article 10 de la LOLS.

 3. Els treballadors estaran obligats a obeir les ordres dels seus superior jeràrquics. En qualsevol cas, procuraran la màxima eficàcia en la prestació dels serveis que tinguin encomanats, estaran obligats a un tracte directe així com a una actitud i una presència òptims i tindran en compte que el desenvolupament de la seva activitat és d'una projecció pública i que el tracte és amb els socis del Futbol Club Barcelona.

 4. En finalitzar els partits, competicions o activitat encomanada, hauran de comunicar al cap immediatament superior les possibles incidències ocorregudes durant el transcurs de la jornada, així com l'estat de neteja, manteniment o qualsevol altra circumstància del sector on hagin desenvolupat la seva activitat. Així mateix, hauran de comunicar al Club, amb la deguda antelació, els possibles canvis del seu domicili particular i la situació laboral, a fi que la seva localització i legalització siguin en tot moment òptimes.

 5. D'acord amb les activitats i funcions desenvolupades actualment pel col·lectiu d'empleats fixos discontinus del FC Barcelona durant els dies de partit a l'Estadi del Club, el dimensionament idoni de la plantilla d'aquest col·lectiu per prestar els seus serveis és d'uns 500 empleats.

 6. Dins de la vigència del present Conveni, les parts acorden:

  6.1 Que en els següents 30 dies posteriors a la signatura del Conveni, el Futbol Club Barcelona incorporarà 37 persones que estaran sota l'aplicació del Conveni. Tanmateix i abans del dia 30 de setembre de 2006, el Futbol Club Barcelona incorporarà unes altres 15 persones.

  6.2 Addicionalment, i sense estar subjecte a l'article 8 del present Conveni, en el sentit que els treballadors no estaran igualment obligats a prestar els seus serveis, conforme a allò establert en el present Conveni, en aquells partits o actes que se celebrin al Club i que estiguin organitzats per la Real Federación Española de Futbol, FIFA i UEFA, Lliga Nacional de Futbol Professional, i qualssevol altres autoritats esportives. En els següents 30 dies posteriors a la signatura del Conveni, el Futbol Club Barcelona incorporarà 13 persones que s'anomenaran "equips volants", garantint, que pel que resta de la temporada 2005/2006 estaran donats d'alta els partits que no es juguin en cap de setmana. Addicionalment, i abans del dia 30 de setembre del 2006 el Futbol Club Barcelona incorporarà unes altres 15 persones, garantint que per la temporada 2006/2007 estaran donats d'alta un mínim d'11 partits.

  En aquest sentit, i només per a la durada del present Conveni, el nombre de persones que componguin aquests "equips volants" no podran superar el 5% del total de treballadors afectats pel present Conveni, d'acord amb l'establert en l'article 1.

  Tanmateix, en el cas que el seu desenvolupament professional sigui satisfactori, aquestes 13 persones incorporades a la temporada 2005/2006 els serà d'aplicació a partir de la temporada 2006/2007 la totalitat del Conveni, article 8 inclòs.

  A efectes clarificadors, s'entén incorporació de persones tant aquelles que procedeixen d'una excedència, d'un permís o de qualsevol procés de selecció i contractació.

Article 5

Vinculació a la totalitat

Sent les condicions pactades un tot orgànic i indivisible, el present Conveni serà nul i quedarà sense cap efecte en el supòsit que l'autoritat o la jurisdicció competent, en l'exercici de les facultats que li siguin pròpies, objectés o invalidés algun dels pactes o no aprovés la totalitat del contingut, que ha de ser un i indivisible en la seva aplicació. En aquest cas, les dues parts podran optar, de comú acord, per negociar tan sols els aspectes afectats per la modificació.

Article 6

Condicions més beneficioses

Es respectaran, com a condicions més beneficioses adquirides a títol personal, les retribucions i beneficis socials que ostentin els treballadors a la signatura d'aquest Conveni, en la mesura que resultin superiors, en conjunt i còmput anual, als que s'hi estableixen.

Les retribucions més beneficioses constaran als rebuts oficials de salaris com a complements ad personam.

Article 7

Absorció i compensació

Les retribucions i altres condicions que s'estableixen en el present Conveni, siguin o no de naturalesa salarial, compensaran i absorbiran, en conjunt i còmput anual, totes les retribucions i millores de qualsevol tipus (complements d'antiguitat, complements personals de quantitat i qualitat, etc.) que estigués satisfent anteriorment el Club, bé sigui per imperatiu legal, conveni col·lectiu, contracte individual, ús o costum, concessió voluntària del Club, o per qualssevol altres causes, a excepció de les condicions més beneficioses garantides mitjançant la certificació esmentada en l'article anterior.

En el supòsit que durant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA