Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2000
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3429 de 12/07/01
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 7 de maig de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2000 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2000 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, presentat pel senyor Francesc Josep Bademunt i López en data 3 de maig de 2001 i subscrit per les parts negociadores el dia 19 d'abril de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2000 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Lleida.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Lleida, 7 de maig de 2001

Anna Miranda i Torres

Delegada territorial de Lleida en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC per a l'any 2000 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida.

Taules salarials any 2000 (increment de 4% en les taules de 1999)

Grup 1r.- Personal superior i tècnic

Subgrup A

C=categories; SB=calari base; PA=plus assistència dia treballat; PT=plus transport dia treballat; HE=hora extra

(Taula omesa).

Subgrup B

(Taula omesa).

Grup 2n.- Personal administratiu

(Taula omesa).

Grup 3r.- Personal de moviment

Subgrup A: personal d'estacions o administracions

Secció 1a: personal d'estacions

Classe 1a

(Taula omesa).

Classe 2a

(Taula omesa).

Classe 3a

(Taula omesa).

Grup 3r.- Personal de moviment

Subgrup B: Transport de viatgers en autobusos interurbans i microbusos

(Taula omesa).

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA