Convenio colectivo - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2001
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3460 de 27/08/01
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADES

a la Resolució de 12 de juliol de 2000, per la qual s'ordena la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per a l'1.1.2000 al 31.12.2001 (codi de conveni núm. 2500065) (DOGC núm. 3244, pàg. 13137, de 13.10.2000).

Vista la Resolució d'aquesta Delegació Territorial de Lleida de data 12 de juliol de 2000, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida;

Vist que s'ha detectat una errada en el text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3244, pàg. 13137, de 13.10.2000, es fa necessari detallar i publicar la correcció oportuna;

Atès que aquesta Delegació Territorial de Lleida és competent per procedir a la rectificació de la Resolució d'inscripció i publicació que ens ocupa, de conformitat amb el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i altres normes de general aplicació, resolc:

Disposar que la correcció d'errades que es detalla a continuació es publiqui en el DOGC, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Lleida, 6 de juny de 2001

Anna Miranda i Torres

Delegada territorial de Lleida en funcions

CORRECCIÓ D'ERRADES

a la Resolució de data 12 de juliol de 2000, per la qual s'ordena la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per a l'1.1.2000 al 31.12.2001 (codi de conveni núm. 2500065) (DOGC núm. 3244, pàg. 13137, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA