Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3587 de 04/03/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/396/2002, de 15 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per al període comprès entre l'1.1.2001 i el 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, presentat pel senyor Juan Castro Díaz-Mínguez en data 10 de gener de 2002, subscrit per la Federació empresarial d'autotransport de viatgers i per part dels treballadors per la central sindical Comissions Obreres i per la Unió General de Treballadors el dia 18 de desembre de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per al període comprès entre l'1.1.2001 i el 31.12.2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Lleida.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Lleida, 15 de gener de 2002

Anna Miranda i Torres

Delegada territorial de Lleida en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per a l'1.1.2001 al 31.12.2003.

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit territorial

Les disposicions del present Conveni obliguen totes les empreses que radiquen a la província de Lleida i les que, residint en un altre lloc, tinguin establiment dins de la província de Lleida, quant al personal adscrit a elles.

Article 2

Àmbit funcional

El present Conveni és aplicable a totes les empreses dedicades al transport de viatgers per carretera i que desenvolupin alguna de les següents activitats:

servei regular de viatgers

servei discrecional de viatgers

serveis urbans de viatgers en autobusos i microbusos.

Article 3

Àmbit personal

Queden afectats pel present Conveni tots els treballadors que prestin els seus serveis en les empreses abans indicades, amb les excepcions establertes en els articles 1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995.

Article 4

Durada i vigència

El present Conveni entrarà en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2001, i tindrà una durada de 36 mesos, és a dir, fins al 31 de desembre de 2003.

Article 5

Pròrroga

En el cas que cap de les parts legitimades denunciés el present Conveni dins del termini fixat per a fer-ho, aquest s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes d'una anualitat, sense cap modificació dels seus conceptes, mòduls i retribucions.

Article 6

Denúncia

La denúncia per a la rescissió o revisió del Conveni podrà formular-la qualsevol de les parts, mitjançant escrit raonat en el qual s'indicarà bé la rescissió del Conveni, bé, de forma detallada, els punts objecte de revisió. La denúncia haurà de ser notificada a l'altra part amb una antelació mínima, a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues, de tres mesos.

Un cop denunciat el Conveni, i fins que no s'assoleixi acord exprés, perdran vigència les seves clàusules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, es mantindrà en vigor el seu contingut normatiu.

El nou Conveni derogarà en la seva integritat l'anterior, excepte aquells aspectes que expressament es mantinguin.

Capítol 2

Compensació i absorció, i garantia personal

Article 7

Compensació, absorció i garantia personal

Les condicions establertes en el present Conveni formen un tot orgànic i indivisible, i per tant absorbiran i compensaran en el seu conjunt les gratificacions voluntàries, pactes individuals, col·lectius o de qualsevol índole que tinguin establerts les Empreses, així com les millores que per disposició legal o per voluntat de les Empreses s'estableixin en un futur, sempre que les condicions que es pactin en aquest Conveni superin aquelles en còmput anual i considerades globalment. En tot cas, la quantitat màxima a absorbir o compensar no superarà les 1.500 pessetes (9,02 euros) mensuals.

Article 8

Condicions "més beneficioses"

Dins de les condicions pactades es respectaran els pactes d'empreses i situacions que impliquin per al treballador condicions més beneficioses que les convingudes en el present Conveni, i es mantindran ad personam, sempre considerades globalment i en còmput anual.

Capítol 3

Vinculació a la totalitat i prelació de normes

Article 9

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible, i als efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment. En el cas que per resolució administrativa o judicial es considerés nul o es modifiqués algun dels pactes continguts en el Conveni, sense cap excepció, el Conveni quedarà sense eficàcia i es procedirà, de nou, a la constitució de la Comissió Negociadora, a l'objecte de tornar-ne a negociar el contingut.

Article 10

Prelació de normes

El que les parts han acordat en aquest Conveni regula amb caràcter preferent i amb prioritat les relacions entre les empreses i els treballadors, en totes les matèries compreses en el seu contingut.

En tot allò que no estigui previst en aquest Conveni s'aplicaran les disposicions vigents que corresponguin.

Capítol 4

Condicions generals

Article 11

Salari base

Serà el que s'estableix per a cada categoria professional en la corresponent columna de l'annex adjunt.

Article 12

Complement personal d'antiguitat o vinculació

A aquells treballadors que abans del 31-07-95 estiguessin cobrant antiguitat se'ls mantindrà el mateix mètode que fins a la data, que consistirà com a màxim en 2 biennis del 5% i 5 quinquennis del 10% en ambdós casos calculats sobre els respectius salaris base i amb un límit màxim del 60%.

El personal que passi a fix o ingressi a partir de l'1-8-95 es regirà per la següent escala de vinculació en substitució del concepte i mètode d'antiguitat, amb el límit fix de quantia que s'hi estableix:

Als 3 anys: 3.000 pessetes (18,03 euros)

Als 5 anys: 6.000 pessetes (36,06 euros)

Als 10 anys: 9.000 pessetes (54,09 euros)

Als 15 anys: 12.000 pessetes (72,12 euros)

Article 13

Menyscapte de diners

Les taquilleres, els taquillers, cobradors i conductors-perceptors cobraran en concepte de menyscapte de diners la quantitat de 112 pessetes (0,67 euros) per dia efectivament treballat.

Aquesta quantitat, pel seu caràcter d'afegitó, no serà objecte de cotització a la Seguretat Social.

Article 14

Gratificacions extraordinàries

Les empreses abonaran dues gratificacions extraordinàries, una el mes de juliol i una altra per Nadal, la quantia de les quals serà de 30 dies de la suma dels conceptes salari base, plus assistència, des de l'u de gener de 2002 i en substitució d'aquest, el plus conveni, i el complement personal d'antiguitat o, si s'escau, complement personal de vinculació.

La meritació d'aquestes pagues extraordinàries serà proporcional als mesos treballats, quan s'hagi produït l'ingrés a l'empresa en el darrer any.

El dret de la part corresponent de les gratificacions no s'extingirà en els treballadors que estiguin de baixa per malaltia o accident, gaudint les seves vacances reglamentàries o en els supòsits d'absència previstos en l'article 38 d'aquest Conveni.

Article 15

Paga de març

L'antiga paga de beneficis, ara denominada paga de març, serà abonada per les empreses a raó de la quantia de 30 dies de la suma dels conceptes salari base, plus assistència des de l'u de gener de 2002 i en substitució d'aquest, el plus conveni i el complement personal d'antiguitat o, si s'escau, complement personal de vinculació.

Aquesta paga s'abonarà per anys vençuts i els treballadors que el 31 de desembre faci menys d'un any que estan al servei de l'empresa tindran dret a la part proporcional corresponent al temps treballat.

Ambdues parts acorden que aquest canvi de denominació no donarà, en cap moment dret a reclamar cap quantitat en concepte de beneficis.

Únicament no es computaran a efectes de participació en la paga de març les excedències voluntàries, els permisos sense sou i les absències injustificades.

Article 16

Hores extraordinàries

Ateses les especials característiques del sector, les hores extraordinàries per a les distintes categories professionals s'abonaran a raó de les quantitats alçades que es detallen als annexos del present Conveni.

Els preus pactats s'abonaran independentment del nombre d'hores realitzades, de la seva condició, així com, dels distints complements salarials que cada treballador tingui acreditats.

Article 17

Plus de nocturnitat

Les hores treballades durant el període comprès entre les 10 de la nit i les 6 del matí, excepte quan el salari s'hagi establert atenent que el treball sigui nocturn per la seva pròpia naturalesa, tindran una retribució específica incrementada en un 25% sobre el salari base.

Article 18

Plus de conductor-perceptor

El conductor-perceptor, quan faci simultàniament funcions de conductor i de cobrador, percebrà, a més de la remuneració corresponent a la seva categoria, un complement salarial de lloc de treball igual al 20% del salari base per cada dia que realitzi ambdues funcions.

Article 19

Plus d'assistència

S'estableix un plus per premiar l'assistència al treball, la quantia del qual per dia treballat està assenyalada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA