Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3587 de 04/03/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRE/396/2002, de 15 de gener, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per al perÌode comprËs entre l'1.1.2001 i el 31.12.2003 (codi de conveni n˙m. 2500365).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, presentat pel senyor Juan Castro DÌaz-MÌnguez en data 10 de gener de 2002, subscrit per la FederaciÛ empresarial d'autotransport de viatgers i per part dels treballadors per la central sindical Comissions Obreres i per la UniÛ General de Treballadors el dia 18 de desembre de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

-1 Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per al perÌode comprËs entre l'1.1.2001 i el 31.12.2003 al Registre de convenis de la DelegaciÛ Territorial de Lleida.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta ResoluciÛ a la ComissiÛ negociadora del Conveni.

Lleida, 15 de gener de 2002

Anna Miranda i Torres

Delegada territorial de Lleida en funcions

TraducciÛ del text original signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per a l'1.1.2001 al 31.12.2003.

CapÌtol 1

Disposicions generals

Article 1

¿mbit territorial

Les disposicions del present Conveni obliguen totes les empreses que radiquen a la provÌncia de Lleida i les que, residint en un altre lloc, tinguin establiment dins de la provÌncia de Lleida, quant al personal adscrit a elles.

Article 2

¿mbit funcional

El present Conveni Ès aplicable a totes les empreses dedicades al transport de viatgers per carretera i que desenvolupin alguna de les seg¸ents activitats:

servei regular de viatgers

servei discrecional de viatgers

serveis urbans de viatgers en autobusos i microbusos.

Article 3

¿mbit personal

Queden afectats pel present Conveni tots els treballadors que prestin els seus serveis en les empreses abans indicades, amb les excepcions establertes en els articles 1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995.

Article 4

Durada i vigËncia

El present Conveni entrar‡ en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2001, i tindr‡ una durada de 36 mesos, Ès a dir, fins al 31 de desembre de 2003.

Article 5

PrÚrroga

En el cas que cap de les parts legitimades denunciÈs el present Conveni dins del termini fixat per a fer-ho, aquest s'entendr‡ prorrogat t‡citament per perÌodes d'una anualitat, sense cap modificaciÛ dels seus conceptes, mÚduls i retribucions.

Article 6

Den˙ncia

La den˙ncia per a la rescissiÛ o revisiÛ del Conveni podr‡ formular-la qualsevol de les parts, mitjanÁant escrit raonat en el qual s'indicar‡ bÈ la rescissiÛ del Conveni, bÈ, de forma detallada, els punts objecte de revisiÛ. La den˙ncia haur‡ de ser notificada a l'altra part amb una antelaciÛ mÌnima, a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves prÚrrogues, de tres mesos.

Un cop denunciat el Conveni, i fins que no s'assoleixi acord exprÈs, perdran vigËncia les seves cl‡usules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, es mantindr‡ en vigor el seu contingut normatiu.

El nou Conveni derogar‡ en la seva integritat l'anterior, excepte aquells aspectes que expressament es mantinguin.

CapÌtol 2

CompensaciÛ i absorciÛ, i garantia personal

Article 7

CompensaciÛ, absorciÛ i garantia personal

Les condicions establertes en el present Conveni formen un tot org‡nic i indivisible, i per tant absorbiran i compensaran en el seu conjunt les gratificacions volunt‡ries, pactes individuals, col∑lectius o de qualsevol Ìndole que tinguin establerts les Empreses, aixÌ com les millores que per disposiciÛ legal o per voluntat de les Empreses s'estableixin en un futur, sempre que les condicions que es pactin en aquest Conveni superin aquelles en cÚmput anual i considerades globalment. En tot cas, la quantitat m‡xima a absorbir o compensar no superar‡ les 1.500 pessetes (9,02 euros) mensuals.

Article 8

Condicions "mÈs beneficioses"

Dins de les condicions pactades es respectaran els pactes d'empreses i situacions que impliquin per al treballador condicions mÈs beneficioses que les convingudes en el present Conveni, i es mantindran ad personam, sempre considerades globalment i en cÚmput anual.

CapÌtol 3

VinculaciÛ a la totalitat i prelaciÛ de normes

Article 9

VinculaciÛ a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot org‡nic i indivisible, i als efectes de la seva aplicaciÛ pr‡ctica, seran considerades globalment. En el cas que per resoluciÛ administrativa o judicial es considerÈs nul o es modifiquÈs algun dels pactes continguts en el Conveni, sense cap excepciÛ, el Conveni quedar‡ sense efic‡cia i es procedir‡, de nou, a la constituciÛ de la ComissiÛ Negociadora, a l'objecte de tornar-ne a negociar el contingut.

Article 10

PrelaciÛ de normes

El que les parts han acordat en aquest Conveni regula amb car‡cter preferent i amb prioritat les relacions entre les empreses i els treballadors, en totes les matËries compreses en el seu contingut.

En tot allÚ que no estigui previst en aquest Conveni s'aplicaran les disposicions vigents que corresponguin.

CapÌtol 4

Condicions generals

Article 11

Salari base

Ser‡ el que s'estableix per a cada categoria professional en la corresponent columna de l'annex adjunt.

Article 12

Complement personal d'antiguitat o vinculaciÛ

A aquells treballadors que abans del 31-07-95 estiguessin cobrant antiguitat se'ls mantindr‡ el mateix mËtode que fins a la data, que consistir‡ com a m‡xim en 2 biennis del 5% i 5 quinquennis del 10% en ambdÛs casos calculats sobre els respectius salaris base i amb un lÌmit m‡xim del 60%.

El personal que passi a fix o ingressi a partir de l'1-8-95 es regir‡ per la seg¸ent escala de vinculaciÛ en substituciÛ del concepte i mËtode d'antiguitat, amb el lÌmit fix de quantia que s'hi estableix:

Als 3 anys: 3.000 pessetes (18,03 euros)

Als 5 anys: 6.000 pessetes (36,06 euros)

Als 10 anys: 9.000 pessetes (54,09 euros)

Als 15 anys: 12.000 pessetes (72,12 euros)

Article 13

Menyscapte de diners

Les taquilleres, els taquillers, cobradors i conductors-perceptors cobraran en concepte de menyscapte de diners la quantitat de 112 pessetes (0,67 euros) per dia efectivament treballat.

Aquesta quantitat, pel seu car‡cter d'afegitÛ, no ser‡ objecte de cotitzaciÛ a la Seguretat Social.

Article 14

Gratificacions extraordin‡ries

Les empreses abonaran dues gratificacions extraordin‡ries, una el mes de juliol i una altra per Nadal, la quantia de les quals ser‡ de 30 dies de la suma dels conceptes salari base, plus assistËncia, des de l'u de gener de 2002 i en substituciÛ d'aquest, el plus conveni, i el complement personal d'antiguitat o, si s'escau, complement personal de vinculaciÛ.

La meritaciÛ d'aquestes pagues extraordin‡ries ser‡ proporcional als mesos treballats, quan s'hagi produÔt l'ingrÈs a l'empresa en el darrer any.

El dret de la part corresponent de les gratificacions no s'extingir‡ en els treballadors que estiguin de baixa per malaltia o accident, gaudint les seves vacances reglament‡ries o en els supÚsits d'absËncia previstos en l'article 38 d'aquest Conveni.

Article 15

Paga de marÁ

L'antiga paga de beneficis, ara denominada paga de marÁ, ser‡ abonada per les empreses a raÛ de la quantia de 30 dies de la suma dels conceptes salari base, plus assistËncia des de l'u de gener de 2002 i en substituciÛ d'aquest, el plus conveni i el complement personal d'antiguitat o, si s'escau, complement personal de vinculaciÛ.

Aquesta paga s'abonar‡ per anys venÁuts i els treballadors que el 31 de desembre faci menys d'un any que estan al servei de l'empresa tindran dret a la part proporcional corresponent al temps treballat.

Ambdues parts acorden que aquest canvi de denominaciÛ no donar‡, en cap moment dret a reclamar cap quantitat en concepte de beneficis.

⁄nicament no es computaran a efectes de participaciÛ en la paga de marÁ les excedËncies volunt‡ries, els permisos sense sou i les absËncies injustificades.

Article 16

Hores extraordin‡ries

Ateses les especials caracterÌstiques del sector, les hores extraordin‡ries per a les distintes categories professionals s'abonaran a raÛ de les quantitats alÁades que es detallen als annexos del present Conveni.

Els preus pactats s'abonaran independentment del nombre d'hores realitzades, de la seva condiciÛ, aixÌ com, dels distints complements salarials que cada treballador tingui acreditats.

Article 17

Plus de nocturnitat

Les hores treballades durant el perÌode comprËs entre les 10 de la nit i les 6 del matÌ, excepte quan el salari s'hagi establert atenent que el treball sigui nocturn per la seva prÚpia naturalesa, tindran una retribuciÛ especÌfica incrementada en un 25% sobre el salari base.

Article 18

Plus de conductor-perceptor

El conductor-perceptor, quan faci simult‡niament funcions de conductor i de cobrador, percebr‡, a mÈs de la remuneraciÛ corresponent a la seva categoria, un complement salarial de lloc de treball igual al 20% del salari base per cada dia que realitzi ambdues funcions.

Article 19

Plus d'assistËncia

S'estableix un plus per premiar l'assistËncia al treball, la quantia del qual per dia treballat est‡ assenyalada en la corresponent columna de l'annex adjunt. Aquest plus deixar‡ de pagar-se a partir de 31 de desembre de 2001.

Article 20

Plus de Conveni

A partir de l'u de gener de 2002, el plus d'assistËncia passar‡ a denominar-se plus de conveni, substituint...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA