Convenio colectivo - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3731 de 02/10/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI” TRE/2753/2002, de 18 de juliol, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col-lectiu de treball del sector del comerÁ en general de les comarques de Lleida per al perÌode de l'1.1.2002 al 31.12.2003 (codi de conveni n˙m. 2500065).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball del sector del comerÁ en general de les comarques de Lleida, subscrit per la part empresarial per la FederaciÛ Provincial de ComerÁ i per part dels treballadors per les centrals sindicals UniÛ General de Treballadors i Comissions Obreres el dia 3 de juliol de 2002, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

-1††Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector del comerÁ en general de les comarques de Lleida per al perÌode de l'1.1.2002 al 31.12.2003 al Registre de convenis de la DelegaciÛ Territorial de Treball de Lleida (codi de conveni n˙m. 2500065).

-2††Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 18 de juliol de 2002

Anna Miranda i Torres

Delegada territorial de Lleida en funcions

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball del sector del comerÁ en general de les comarques de Lleida, per al perÌode 1.1.2002 al 31.12.2003.

CapÌtol 1

¿mbit d'aplicaciÛ

Article 1

¿mbit funcional

Aquest conveni ser‡ d'aplicaciÛ obligada a totes les empreses dedicades a l'activat del comerÁ, tant a l'engrÚs com al detall.

Article 2

¿mbit territorial

El conveni afectar‡ a la totalitat de les empreses referides a l'article anterior que prestin serveis en la provÌncia de Lleida.

Article 3

¿mbit personal

El conveni afectar‡ a la totalitat de les plantilles, actuals i futures, de les empreses citades en els articles anteriors. Amb l'excepciÛ de les persones referides a l'article 1, 2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Article 4

¿mbit temporal

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigËncia des del dia 1 de gener de 2002 fins al dia 31 de desembre de 2003, amb independËncia de la data de publicaciÛ en el ButlletÌ Oficial de la ProvÌncia de Lleida o Diari Oficial de la Generalitat.

CapÌtol 2

Denuncia, revisiÛ i prÚrroga del conveni

Article 5

Denuncia i revisiÛ

A partir del dia 31 de desembre de 2003, aquest conveni es prorrogar‡ t‡citament i autom‡ticament d'any en any, llevat la den˙ncia de qualsevol de les parts, amb tres mesos d'anticipaciÛ de la data de venciment.

Si denunciat el conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s'entendr‡ prorrogat fins a la signatura del nou conveni o acord que el substituÔa, sense perjudici del que determini el nou conveni respecte a la retroactivitat.

Article 6

RevisiÛ salarial

En el moment de la publicaciÛ de l'IPC estatal dels anys 2002 i 2003, la ComissiÛ Parit‡ria del conveni es reunir‡ per confeccionar la nova taula salarial i aplicar els increments pactats en l'article 29 d'aquest conveni.

CapÌtol 3

Cl‡usules generals

Article 7

Indivisibilitat del conveni

Les condicions pactades en el present conveni formen un tot org‡nic i indivisible. Als efectes de la seva aplicaciÛ pr‡ctica es consideraran aquestes condicions, sempre globalment i conjuntament.

Article 8

Condicions mÈs beneficioses

Totes les condicions establertes en aquest conveni, tenen la condiciÛ de mÌnimes i per tant les situacions actuals implantades individualment entre empreses i treballadors que en el seu conjunt anual, impliquin condicions mÈs beneficioses que les pactades en aquest conveni, s'hauran de respectar en la seva totalitat.

Article 9

CompensaciÛ i absorciÛ

Les condicions establertes en el present conveni, considerades conjuntament i en cÚmput anual es podran compensar amb les ja existents en el moment de l'entrada en vigor, sigui qui sigui l'origen i la causa de la condiciÛ. Amb car‡cter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en cÚmput anual, superin les condicions establertes en el present conveni, igualment considerades en el seu conjunt i cÚmput anual.

Article 10

Publicitat

Les empreses afectades pel present conveni posaran a disposiciÛ dels comitËs d'empresa i delegats de personal o, en la seva absËncia, dels treballadors, un tauler d'anuncis per fixar qualsevol publicaciÛ referent a matËries d'interËs sindical, on es col∑locar‡ un exemplar del conveni pel coneixement dels treballadors.

Article 11

Normes subsidi‡ries

En tot allÚ no regulat en el present conveni i amb car‡cter subsidiari, s'estar‡ d'acord al que disposi l'Estatut dels treballadors i la resta de legislaciÛ laboral vigent, d'aplicaciÛ en cada moment.

Article 12

AsseguranÁa d'accidents

Les empreses afectades per aquest conveni estan obligades, durant la vigËncia d'aquest, a subscriure pels seus treballadors una asseguranÁa per accidents que cobreixi les garanties de mort i incapacitat absoluta en 19.833,40 euros i 24.040,48 euros, en cada cas. L'asseguranÁa cobrir‡ les 24 hores del dia i s'exposar‡ una cÚpia de la mateixa en un lloc visible del centre de treball.

Article 13

Vendes als treballadors

Les empreses resten obligades a vendre als seus treballadors, pel seu consum personal i dels familiars que conviuen amb ell, aquells productes que es venguin en l'establiment, a preu de cost mÈs despeses generals.

Article 14

JubilaciÛ

a)†La jubilaciÛ ser‡ obligatÚria per a tots els treballadors subjectes a aquest conveni al complir els 65 anys d'edat. El treballador al jubilar-se a aquesta edat percebr‡ una mensualitat de salari conveni per cada deu anys o fracciÛ que superi els cinc d'antiguitat en l'empresa.

b)†Per facilitar l'accÈs al treball a aquells treballadors que no en tinguin, les empreses abonaran els seg¸ents premis als treballadors que demanin la jubilaciÛ anticipada:

Per jubilaciÛ als 60 anys; 10 mesos de salari conveni.

Per jubilaciÛ als 61 anys; 9 mesos de salari conveni.

Per jubilaciÛ als 62 anys; 5 mesos de salari conveni.

Per jubilaciÛ als 63 anys; 4 mesos de salari conveni.

Per jubilaciÛ als 64 anys; 2 mesos de salari conveni.

Es respectaran situacions privades que resultin mÈs beneficioses pels treballadors afectats.

c)†Es podr‡ avanÁar la jubilaciÛ als 64 anys als treballadors afectats per aquest conveni d'acord amb l'establert en el RD 1194/85, de 17 de juliol (BOE 25-07-85)

Article 15

Malaltia o accident

El treballador, previ avÌs i justificaciÛ posterior, podr‡ absentar-se del treball, amb dret a retribuciÛ, pel temps indispensable per assistir a consultes mËdiques del treballador o dels seus familiars fins a primer grau d'afinitat i consanguinitat.

En cas de malaltia o accident, el treballador afectat percebr‡ de l'empresa el complement a la prestaciÛ de la Seguretat Social fins arribar al 100% del salari real habitual fins el lÌmit de 12 mesos.

CapÌtol 4

OrganitzaciÛ del treball

Article 16

Modalitats de contractaciÛ

Per a la contractaciÛ, es tindran en compte les caracterÌstiques del sector i les circumst‡ncies de competËncia del mercat i es potenciar‡ la contractaciÛ que permeti ampliar la durada m‡xima dels contractes eventuals i dels contracte formatius.

D'acord amb la normativa vigent i sense que aixÚ suposi cap mena de limitaciÛ, es podr‡ formalitzar, encara que es refereixi a l'activat normal de l'empresa, entre altres els seg¸ents contractes de treball:

a)†Contracte de treball eventual:

Les empreses podran efectuar contractes de treball amb car‡cter eventual per circumst‡ncies del mercat, excÈs de feines, acumulaciÛ de comandes, etc., en aquells supÚsits que el treball a realitzar no excedeixi de 12 mesos dins el perÌode de 18 mesos, a comptar des de la contractaciÛ inicial, podent ser prorrogats fins a la totalitat m‡xima.

Aquests contractes es faran sempre per escrit i determinant la causa de la contractaciÛ, llevat que l'empresa acrediti la naturalesa temporal de la prestaciÛ.

Tots els contractes eventuals efectuats a l'any 2001 i vigents en aquest moment, es podran prorrogar fins a la totalitat dels 12 mesos.

Quant la durada del contracte superi els sis mesos, el treballador rebr‡ una indemnitzaciÛ de 12 dies per any de treball.

b)†Contractes formatius:

Els contractes formatius es regiran, en el que no est‡ previst per aquest Conveni Col∑lectiu, per l'estipulat a l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors..

b1)†Contracte de formaciÛ. Podr‡ formalitzar-se, de mutu acord, per un perÌode de sis mesos com a mÌnim i dos anys com a m‡xim.

RetribuciÛ del treballador:.

En el primer any de contracte: no podr‡ ser inferior al 70 per cent del salari fixat en conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

En el segon any de contracte: no podr‡ ser inferior al 80 per cent del salari fixat en conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

b2)†Contracte en pr‡ctiques. Les empreses podran efectuar contractes en pr‡ctiques, i formalitzar-se de mutu acord entre les parts, per un perÌode de sis mesos com a mÌnim i un any com a m‡xim.

La retribuciÛ del treballador no podr‡ ser inferior al 80% del salari fixat en conveni per a un treballador que realitzi les mateixes funcions o equivalent lloc de treball.

Article 17

Control de la contractaciÛ

  1. †L'empresari, amb motiu de l'extinciÛ del contracte, al comunicar als treballadors la den˙ncia o, en el seu cas, el preavÌs de l'extinciÛ del mateix, haur‡ d'acompanyar una proposta de document de liquidaciÛ de les quantitats a deure. El treballador podr‡ sol∑licitar la presËncia d'un representant legal dels treballadors en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA