Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3851 de 26/03/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/702/2003, d'11 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365). Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 5 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació, Resolc: -1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida. -2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Lleida, 11 de febrer de 2003 Anna Miranda i Torres Subdirectora general d'Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida en funcions Transcripció literal del text signat per les parts CONVENI col-lectiu del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida taules salarials any 2003 C = Categories; SB = Salari base; PCDT = Plus conveni dia treballat; PTDT = Plus transport dia treballat; HE = Hora extraordinària Grup 1r Personal superior i tècnics

C SB PCDT PTDT HE
Subgrup A
Cap de servei 746,46 5,59 0,98 7,92
Inspector pral. 699,46 5,59 0,98 7,41
Subgrup B
Enginyers i llicenciats 739,94 5,59 0,98 7,86
Enginyers tèc. i aux. titul. 625,09 5,59 0,98 6,64
Grup 2n Personal administratiu
C SB PCDT PTDT HE
Cap de secció 673,33 5,59 0,98 7,15
Cap de negociat 633,76 5,59 0,98 6,75
Oficial de 1a 603,96 5,59 0,98 6,44
Oficial de 2a 586,82 5,59 0,98 6,25
Aux. admtiu. 552,37 5,59 0,98 5,87
Asp. 16 i 17 462,18 3,44 0,46 -
Grup 3r Personal de moviment
C SB PCDT PTDT HE
Subgrup A: personal d'estacions o administracions.
Secció 1a. Personal d'estacions.
Classe 1a
Cap estació de 1a 655,37 5,59 0,98 6,97
Cap estació de 2a 632,31 5,59 0,98 6,72
Classe 2a
Cap admtiu. de 1a 655,37 5,59 0,98 6,97
Cap admtiu. de 2a 619,15 5,59 0,98 6,60
Classe 3a
Cap admtiu. ruta 587,06 5,59 0,98 6,25
Taquillers/es 570,78 5,59 0,98 6,10
Factor 550,30 5,59 0,98 5,85
Encarregat consigna 550,30 5,59 0,98 5,85
Repart. mercad. 515,40 5,59 0,98 5,48
Mosso 515,40 5,59 0,98 5,48
Subgrup B: transport de viatgers en autobusos
interurbans i microbusos.
Cap de trànsit 632,31 5,59 0,98 6,72
Cap de trànsit de 2a 603,96 5,59 0,98 6,44
Cap de trànsit de 3a 586,77 5,59 0,98 6,25
Inspector 583,09 5,59 0,98 6,17
Conductor 576,92 5,59 0,98 6,11
Conductor-perceptor 583,09 5,59 0,98 6,17
Cobrador 521,55 5,59 0,98 5,54
Grup 4t Personal de tallers
C SB PCDT PTDT HE
Cap de taller 660,74 5,59 0,98 7,01
Encarregat o contramestre 629,80 5,59 0,98 6,68
Encarregat general 613,29 5,59 0,98 6,49
Encarregat de magatzem 590,25 5,59 0,98 6,26
Cap d'equip 585,57 5,59 0,98 6,22
Oficial de 1a 583,09 5,59 0,98 6,17
Oficial de 2a 570,78 5,59 0,98 6,09
Oficial de 3a 546,17 5,59 0,98 5,82
Mosso de taller 515,40 5,59 0,98 5,48
Aprenent de 1a 408,40 3,44 0,46 -
Aprenent de 2a 426,81 3,44 0,46 -
Aprenent de 3a 471,14 3,44 0,46 -
Aprenent de 4a 509,29 3,44 0,46 -
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA