Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3851 de 26/03/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/702/2003, d'11 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 5 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 11 de febrer de 2003

Anna Miranda i Torres

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació de Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col-lectiu del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida

taules salarials any 2003

C = Categories; SB = Salari base; PCDT = Plus conveni dia treballat; PTDT = Plus transport dia treballat; HE = Hora extraordinària

Grup 1r Personal superior i tècnics

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Subgrup A

Cap de servei

746,46

5,59

0,98

7,92

Inspector pral.

699,46

5,59

0,98

7,41

Subgrup B

Enginyers i llicenciats

739,94

5,59

0,98

7,86

Enginyers tèc. i aux. titul.

625,09

5,59

0,98

6,64

Grup 2n Personal administratiu

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de secció

673,33

5,59

0,98

7,15

Cap de negociat

633,76

5,59

0,98

6,75

Oficial de 1a

603,96

5,59

0,98

6,44

Oficial de 2a

586,82

5,59

0,98

6,25

Aux. admtiu.

552,37

5,59

0,98

5,87

Asp. 16 i 17

462,18

3,44

0,46

-

Grup 3r Personal de moviment

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Subgrup A: personal d'estacions o administracions.

Secció 1a. Personal d'estacions.

Classe 1a

Cap estació de 1a

655,37

5,59

0,98

6,97

Cap estació de 2a

632,31

5,59

0,98

6,72

Classe 2a

Cap admtiu. de 1a

655,37

5,59

0,98

6,97

Cap admtiu. de 2a

619,15

5,59

0,98

6,60

Classe 3a

Cap admtiu. ruta

587,06

5,59

0,98

6,25

Taquillers/es

570,78

5,59

0,98

6,10

Factor

550,30

5,59

0,98

5,85

Encarregat consigna

550,30

5,59

0,98

5,85

Repart. mercad.

515,40

5,59

0,98

5,48

Mosso

515,40

5,59

0,98

5,48

Subgrup B: transport de viatgers en autobusos

interurbans i microbusos.

Cap de trànsit

632,31

5,59

0,98

6,72

Cap de trànsit de 2a

603,96

5,59

0,98

6,44

Cap de trànsit de 3a

586,77

5,59

0,98

6,25

Inspector

583,09

5,59

0,98

6,17

Conductor

576,92

5,59

0,98

6,11

Conductor-perceptor

583,09

5,59

0,98

6,17

Cobrador

521,55

5,59

0,98

5,54

Grup 4t Personal de tallers

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de taller

660,74

5,59

0,98

7,01

Encarregat o contramestre

629,80

5,59

0,98

6,68

Encarregat general

613,29

5,59

0,98

6,49

Encarregat de magatzem

590,25

5,59

0,98

6,26

Cap d'equip

585,57

5,59

0,98

6,22

Oficial de 1a

583,09

5,59

0,98

6,17

Oficial de 2a

570,78

5,59

0,98

6,09

Oficial de 3a

546,17

5,59

0,98

5,82

Mosso de taller

515,40

5,59

0,98

5,48

Aprenent de 1a

408,40

3,44

0,46

-

Aprenent de 2a

426,81

3,44

0,46

-

Aprenent de 3a

471,14

3,44

0,46

-

Aprenent de 4a

509,29

3,44

0,46

-

Grup 5è Personal subaltern

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cobrador de factures

524,14

5,59

0,98

5,47

Telefonista

524,14

5,59

0,98

5,47

Porter

524,14

5,59

0,98

5,47

Vigilant

524,14

5,59

0,98

5,47

Grum*16-17 anys

-

Netejadors/es: 3,82 euros/hora

* Si n'hi hagués s'equipararan als aspirants administratius.

Altres conceptes econòmics

Menyscapte de diners: 0,72

Bossa de vacances: 121,09

Plus transport escolar: 6,91

Dietes

Serveis regulars: 24,27

Serveis discrecionals: 36,42

Serveis discrecionals internacionals: 60,73

Premi de vinculació/fidelitat

10 anys de servei continu a l'empresa: 1.287,51

15 anys de servei continu a l'empresa: 1.931,28

20 anys de servei continu a l'empresa: 2.575,04

25 anys de servei continu a l'empresa: 3.218,80

30 anys de servei continu a l'empresa: 3.862,55

Més de 35 anys de servei continu a l'empresa: 4.506,31

Indemnització per mort derivada d'accident de treball: 13.902,14

Indem. per inv. perm. absoluta derivada d'accident de treball: 15.573,71

Plus vinculació

Als 3 anys: 19,31

Als 5 anys: 38,62

Als 10 anys: 57,93

Als 15 anys: 77,25

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA