Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3852 de 27/03/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/716/2003, d'11 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 5 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col-lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 11 de febrer de 2003

Anna Miranda i Torres

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació de Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col-lectiu del sector de transports de viatgers per carretera de les comarques de Lleida

taules salarials a 31 de desembre de 2002

C=Categories; SB=Salari base; PCDT=Plus conveni dia treballat; PTDT=Plus transport dia treballat; HE=Hora extraordinària

Grup 1r Personal superior i tècnics

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Subgrup A

Cap de servei

728,25

4,50

1,91

7,73

Inspector pral.

682,40

4,50

1,91

7,23

Subgrup B

Enginyers i llicenciats

721,89

4,50

1,91

7,67

Enginyers tèc. i aux. titul.

609,84

4,50

1,91

6,48

Grup 2n Personal administratiu

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de secció

656,91

4,50

1,91

6,98

Cap de negociat

618,30

4,50

1,91

6,59

Oficial de 1ª

589,23

4,50

1,91

6,28

Oficial de 2ª

572,51

4,50

1,91

6,10

Aux. admtiu.

538,90

4,50

1,91

5,73

Asp. 16 i 17

450,91

2,90

0,91

-

Grup 3r Personal de moviment

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Subgrup A: personal d'estacions o administracions.

Secció 1ª Personal d'estacions

Classe 1ª

Cap estació de 1ª

639,39

4,50

1,91

6,80

Cap estació de 2ª

616,89

4,50

1,91

6,56

Classe 2ª

Cap admció. de 1ª

639,39

4,50

1,91

6,80

Cap admció. de 2ª

604,05

4,50

1,91

6,44

Classe 3ª

Cap admció. ruta

572,74

4,50

1,91

6,10

Taquillers/es

556,86

4,50

1,91

5,95

Factor

536,88

4,50

1,91

5,71

Encarregat consigna

536,88

4,50

1,91

5,71

Repart. mercaderies

502,83

4,50

1,91

5,35

Mosso

502,83

4,50

1,91

5,35

Subgrup B: Transport de viatgers en autobusos interurbans i microbusos

Cap de trànsit

616,89

4,50

1,91

6,56

Cap de trànsit de 2ª

589,23

4,50

1,91

6,28

Cap de trànsit de 3ª

572,46

4,50

1,91

6,10

Inspector

568,87

4,50

1,91

6,02

Conductor

562,85

4,50

1,91

5,96

Conductor-perceptor

568,87

4,50

1,91

6,02

Cobrador

508,83

4,50

1,91

5,40

Grup 4t Personal de tallers

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de taller

644,62

4,50

1,91

6,84

Encarregat o contramestre

614,44

4,50

1,91

6,52

Encarregat general

598,33

4,50

1,91

6,33

Encarregat de magatzem

575,85

4,50

1,91

6,11

Cap d'equip

571,29

4,50

1,91

6,07

Oficial de 1ª

568,87

4,50

1,91

6,02

Oficial de 2ª

556,86

4,50

1,91

5,94

Oficial de 3ª

532,85

4,50

1,91

5,68

Mosso taller

502,83

4,50

1,91

5,35

Aprenent 1r A

398,44

2,90

0,91

-

Aprenent 2n A

416,40

2,90

0,91

-

Aprenent 3r A

459,65

2,90

0,91

-

Aprenent 4t A

496,87

2,90

0,91

-

Grup 5è Personal subaltern

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cobrador factures

511,36

4,50

1,91

5,34

Telefonista

511,36

4,50

1,91

5,34

Porter

511,36

4,50

1,91

5,34

Vigilant

511,36

4,50

1,91

5,34

Grum* 16-17 anys

Netejadors/es 3,73 euros/hora

* Si n'hi hagués s'equiparan als aspirants administratius.

Altres conceptes econòmics

Menyscapte de diners: 0,70

Borsa de vacances: 118,14

Plus transport escolar: 6,74

Dietes

Serveis regulars: 23,68

Serveis discrecionals: 35,53

Serveis discrecionals internacionals: 59,25

Premi de vinculació/fidelitat

10 anys de servei continu en l'empresa: 1.256,11

15 anys de servei continu en l'empresa: 1.884,18

20 anys de servei continu en l'empresa: 2.512,23

25 anys de servei continu en l'empresa: 3.140,29

30 anys de servei continu en l'empresa: 3.768,34

Més de 35 anys de servei continu en l'empresa: 4.396,40

Indemnització per mort derivada d'accident de treball: 13.563,06

Indem. per inv. perm. absoluta derivada d'accident de treball: 15.193,86

Plus vinculació

Als 3 anys: 18,84

Als 5 anys: 37,68

Als 10 anys: 56,52

Als 15 anys: 75,37

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA