Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3648 de 03/06/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRE/1523/2002, de 26 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2002 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365). Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2002 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, presentat pel senyor Rafael Rufiandis Sales en data 22 de març de 2002, subscrit per les parts negociadores en data 26 de febrer de 2002, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació, Resolc: -1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2002 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Lleida. -2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui en el DOGC. Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni. Lleida, 26 de març de 2002 Anna Miranda i Torres Delegada territorial de Lleida en funcions Transcripció literal del text original signat per les parts Taules salarials any 2002 (PTA) C=Categories; SB=Salari base; PC=Plus conveni dia treballat; PT=Plus transport dia treballat; HE=Hora extraordinària

C

SB

PC

PT

HE

Grup 1r. Personal superior i tècnics

       

Subgrup A

       

Cap de servei

118.851

735

311

1.262

Inspector pral.

111.368

735

311

1.180

Subgrup B

       

Enginyers

       

i llicenciats

117.814

735

311

1.253

Enginyers tèc.

       

i aux. titul.

99.526

735

311

1.057

Grup 2n Personal administratiu

       

Cap de secció

107.209

735

311

1.140

Cap de negociat

100.906

735

311

1.076

Oficial de 1ª

96.164

735

311

1.025

Oficial de 2ª

93.435

735

311

995

Aux. Admtiu.

87.948

735

311

935

Asp. 16 i 17

73.589

473

148

-

Grup 3r. Personal de moviment

       

Subgrup A: personal d¿estacions o

administracions
       

Secció 1ª. Personal d¿estacions. Classe 1ª

       

Cap estació de 1ª

104.350

735

311

1.110

Cap estació de 2ª

100.679

735

311

1.071

Classe 2ª

       

Cap admció.de 1ª

104.350

735

311

1.110

Cap admció de 2ª

98.581

735

311

1.051

Classe 3ª

       

Cap admció. Ruta

93.473

735

311

995

Taquillers/es

90.881

735

311

970

Factor

87.620

735

311

931

Encarregat Consig.

87.620

735

311

931

Repar. Merca.

82.064

735

311

873

Mosso

82.064

735

311

873

Subgrup B: Transport de viatgers en autobusos interurbans i microbusos

Cap de trànsit

100.679

735

311

1.071

Cap de trànsit de 2ª

96.164

735

311

1.025

Cap de trànsit de 3ª

93.427

735

311

995

Inspector

92.840

735

311

983

Conductor

91.857

735

311

972

Conductor-

       

perceptor

92.840

735

311

983

Cobrador

83.042

735

311

883

Grup 4t Personal de tallers

       

Cap de taller

105.203

735

311

1.116

Encarregat

       

o contramestre

100.278

735

311

1.065

Encarregat

       

general

97.648

735

311

1.033

Encarregat

       

magatzem

93.979

735

311

998

Cap d¿equip

93.236

735

311

990

Oficial de 1ª

92.840

735

311

983

Oficial de 2ª

90.881

735

311

969

Oficial de 3ª

86.962

735

311

928

Mosso de taller

82.064

735

311

873

Aprenent de 1ª A

65.026

473

148

-

Aprenent de 2ª A

67.958

473

148

-

Aprenent de 3ª A

75.016

473

148

-

Aprenent de 4ª A

81.089

473

148

-

Grup 5è Personal subaltern

       

Cobrador

       

de factures

83.454

735

311

871

Telefonista

83.454

735

311

871

Porter

83.454

735

311

871

Vigilant

83.454

735

311

871

Grum* 16-17 anys

       

Netejadors/es: 609 ptes/hora

       
* Si n'hagués s'equipararan als aspirants administratius. Menyscapte de diners: 115 Bossa de vacances: 19.280 Plus transport escolar: 1.100 Dietes Serveis regulars: 3.865 Serveis discrecionals: 5.798 Serveis discrecionals internacionals: 9.670 Premi de vinculació/fidelitat 10 anys de servei continu a l'empresa: 205.000 15 anys de servei continu a l'empresa: 307.500 20 anys de servei continu a l'empresa: 410.000 25 anys de servei continu a l'empresa: 512.500 30 anys de servei continu a l'empresa: 615.000 Més de 35 anys de servei continu a l'empresa: 717.500 Indemnització per mort derivada d'accident de treball: 2.213.512 Indemnització per invalidesa absoluta derivada d'accident de treball: 2.479.662 Plus vinculació Als 3 anys: 3.000 Als 5 anys: 6.000 Als 10 anys: 9.000 Als 15 anys: 12.000 Taules salarials any 2002 (Euro) C=Categories; SB=Salari base; PC=Plus conveni dia treballat; PT=Plus transport dia treballat; HE=Hora extraordinària

C

SB

PC

PT

HE

Grup 1r. Personal superior i tècnics

       

Subgrup A

       

Cap de servei

714,31

4,42

1,87

7,58

Inspector pral.

669,34

4,42

1,87

7,09

Subgrup B

       

Enginyers

       

i llicenciats

708,08

4,42

1,87

7,53

Enginyers tèc.

       

i aux. titul.

598,16

4,42

1,87

6,35

Grup 2n Personal administratiu

       

Cap de secció

644,34

4,42

1,87

6,85

Cap de negociat

606,46

4,42

1,87

6,47

Oficial de 1ª

577,96

4,42

1,87

6,16

Oficial de 2ª

561,56

4,42

1,87

5,98

Aux. Admtiu.

528,58

4,42

1,87

5,62

Asp. 16 i 17

442,28

2,84

0,89

-

Grup 3r. Personal de moviment.

Subgrup A: personal d¿estacions o

administracions
       

Secció 1ª. Personal d¿estacions. Classe 1ª

       

Cap estació de 1ª

627,16

4,42

1,87

6,67

Cap estació de 2ª

605,09

4,42

1,87

6,44

Classe 2ª

       

Cap admció.de 1ª

627,16

4,42

1,87

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA