Revisión salarial - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3587 de 04/03/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/377/2002, de 4 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 0805785).

Vist l'acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona, subscrit pel Gremi del Comerç de la Fusta de Catalunya (Fustaca), CCOO i UGT el dia 24 de gener de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per a l'any 2002 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de febrer de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per a l'any 2002

Assistents

Per CCOO: M. Luz García i Manuel Ruiz. Assessor: Florentino del Barrio.

Per la UGT: Francisco Soley i Amadeo Pardo. Assessors: Jacinto Valle i Gabriel Vázquez.

Per la patronal: Ferran Alberch, Ramón Gabarró, Agustí Garrigós i Miquel Cladellas. Assessor: Joan Esteve Blasi.

A Barcelona, a les 5 de la tarda del dia 24 de gener de l'any 2002, es reuneixen els components de la Comissió Negociadora del Conveni laboral de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona que es relacionen més amunt.

Els reunits per tal de donar compliment al que disposa l'article 4 del Conveni vigent per als anys 2001, 2002 i 2003, estableixen les taules salarials que han de regir per enguany.

Segons l'article citat durant tot l'any 2002 la taula salarial vigent l'any 2001 s'incrementarà en un percentatge igual a l'augment de l'IPC experimentat aquest any 2001 més mig punt (0,50%).

Atès que l'IPC de l'any 2001 ha experimentat un augment del 2,70%, l'increment total que cal aplicar a la taula salarial d'enguany és del 3,20%.

Com a conseqüència d'aquest increment i prèvia la redenominació de les quantitats resultants en euros, s'aprova la taula que s'adjunta i que regirà durant tot l'any 2002.

Al mateix temps, sense variar en absolut el seu import, s'ha procedit a la mera redenominació en euros de les quantitats fixades a l'annex 2 del Conveni (valor del quinquenni consolidat) així com les consignades a l'article 20 (premis de jubilació) i 22 (prestació per invalidesa o mort), donant com a resultat les xifres que també s'adjunten a aquesta acta.

Finalment pel que fa referència a la jornada de treball i d'acord amb el que es preveia a l'article 11 del Conveni, aquesta serà la que ha establert el Conveni general de la fusta. És a dir, de 1.776 hores per a l'any 2002 i de 1.772 durant l'any 2003.

Sense cap altra qüestió que tractar, s'aixeca la sessió a les 6 de la tarda del mateix dia que va començar, signant aquesta acta tots els assistents en prova de conformitat.

Annex 1

Taula salarial 2002

C: categoria; EUR: euros.

C

EUR

Gerent

1.793,32

Director

1.570,86

Cap de departament

1.507,97

Cap d¿establiment

1.385,42

Oficial administratiu primera

1.264,01

Oficial administratiu segona

1.141,24

Auxiliar administratiu

949,47

Encarregat

1.141,12

Supervisor de vendes

1.141,12

Viatjant, corredor i repres.

977,85

Dependent

1.020,64

Cap de colla

1.051,91

Especialista primera

1.020,64

Especialista segona

993,18

Especialista tercera

962,04

Xofer vehicle pesant

1.046,10

Xofer vehicle lleuger

1.029,92

Vigilant

962,04

Cobrador

962,04

Oficial primera professional

1.040,11

Oficial segona professional

1.011,35

Ajudant professional

962,04

Formació primer any

538,42

Formació segon any

604,18

Personal neteja

960,18

Annex 2

Taula salarial 2002

C: categoria; EUR: euros

C

EUR

Gerent

64,39

Director

56,27

Cap de departament

53,88

Cap d¿establiment

49,34

Oficial administratiu primera

44,82

Oficial administratiu segona

40,29

Auxiliar administratiu

32,91

Encarregat

40,68

Supervisor de vendes

40,68

Viatjant, corredor i repres.

34,20

Dependent

35,95

Cap de colla

37,26

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA