Acuerdo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia:20 de Noviembre de 2001
Fin de Vigencia:20 de Noviembre de 2001
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3588 de 05/03/2002
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 20 de novembre de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària sobre el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de la Comissió Paritària sobre el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per la Construcció, la UGT i CCOO el dia 17 de setembre de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària sobre el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents:

Juan A. Martín Medina (CCOO)

Asensi Salfungencio Molina (FEC)

Jesús Calero (FEC)

Manuel Alcaraz Puig (FEC)

Gabriel Vázquez Duarte (UGT)

Mariano Martín Silvestre (UGT)

Quintín Aldana Hidalgo (CCOO)

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 17 de setembre de 2001, es reuneix en primera convocatòria, la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer de Pau Claris núm. 95 2n, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, amb l'assistència dels senyors relacionats més amunt, en les representacions que respectivament s'hi indiquen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi són presents els membres titulars de la Comissió Paritària, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Atès que s'han detectat errors tècnics en les taules salarials en euros per l'any 2001, i ratificant-se ambdues representacions en la validesa de les taules salarials signades en pessetes el passat 22 de febrer de 2001.

Atès que les empreses encara no paguen els salaris en euros i que és un error tècnic, aquesta Comissió Paritària acorda la subsanació mitjançant la substitució de les taules afectades i que s'adjunten a la present acta, fent la reconversió en euros de les taules aprovades en pessetes.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Taules salarials del Conveni de la construcció i obres públiques de Barcelona

Annex 1.a

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2001 en euros (1 euro = 166,386 pessetes)

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de distància i transport; PR: plus de roba i eines.

(Taula omesa)

C: categoria; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

(Taula omesa)

Retribució mensual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de distància i transport; PR: plus de roba i eines; T: total.

(Taula omesa)

Retribució diària

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de distància i transport; PR: plus de roba i eines; T: total dia treballat; F: dissabtes, diumenges i festius.

(Taula omesa)

No es poden aplicar alternativament les taules de retribució diària i horària.

Retribució per hora

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de distància i transport; PR: plus de roba i eines; T: total hora treballada; F: total hora festiu.

(Taula omesa)

Les hores que excedeixin en còmput anual de les 1.756 que no tinguin caràcter d'hores extraordinàries s'abonen a l'import de salari base hora, més antiguitat consolidada (valor hora) quan procedeixi.

Annex 1.b

Antiguitats consolidades en euros (1 euro = 166,386 pessetes)

Jornals antiguitat 2 anys

DT: dia treballat; HT: hora treballada; DF: dia treballat dissabte, diumenge o festiu; HF: hora treballada en dia festiu.

(Taula omesa)

Jornals antiguitat 3 anys

DT: dia treballat; HT: hora treballada; DF: dia treballat dissabte, diumenge o festiu; HF: hora treballada en dia festiu.

(Taula omesa)

Jornals antiguitat 4 anys

DT: dia treballat; HT: hora treballada; DF: dia treballat dissabte, diumenge o festiu; HF: hora treballada en dia festiu.

(Taula omesa)

Jornals antiguitat 5 anys

DT: dia treballat; HT: hora treballada; DF: dia treballat dissabte, diumenge o festiu; HF: hora treballada en dia festiu.

(Taula omesa)

Jornals antiguitat 6 anys

DT: dia treballat; HT: hora...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA