Revisión salarial - Comerç del Metall, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3634 de 13/05/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRE/1224/2002, de 15 de febrer, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ de l'acord de revisiÛ del Conveni col∑lectiu de treball de comerÁ del metall de la provÌncia de Barcelona per a l'any 2002 (codi de conveni n˙m. 0800765).

Vist l'acord de revisiÛ del Conveni col∑lectiu de treball de comerÁ del metall de la provÌncia de Barcelona, subscrit per UPM, CCOO i UGT el dia 4 de febrer de 2002, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

-1 Disposar la inscripciÛ de l'acord de revisiÛ del Conveni col∑lectiu de treball de comerÁ del metall de la provÌncia de Barcelona per a l'any 2002 al Registre de convenis de la DelegaciÛ Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Francisca Antolinos i JimÈnez

Delegada territorial de Barcelona

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

ACORD

de revisiÛ del Conveni col∑lectiu de comerÁ del metall de la provÌncia de Barcelona per a l'any 2002

Assistents:

President: Sr. Francisco Pay·.

RepresentaciÛ empresarial:

Per UPM, Sr. Guillermo Bueno, Sr. Roman Castells, Sra. Rosa Fiol, Sr. Ramon Rabinad.

Suplents: Sr. Bautista Domedel, Sr. Manuel Hern·ndez, Sr. Fernando G. Pantaleoni, Sr. Ramon Saiz, Sr. Daniel Salarich.

Assessors: Sra. Marisol Morales, Sra. N˙ria Riambau, Sr. Pep Bosch.

RepresentaciÛ sindical:

Per CCOO, Sra. Ana Carmona, Sr. Francisco S·nchez.

Assessors: Sr. Toni GarcÌa, Sr. Angel RuÌz.

Per UGT, Sr. Enric PagËs, Sr. Rafael CantÛ.

Assessors: Sr. JoaquÌn Carrasco, Sr. J. Francisco Duran.

Secretari: Sr. Manuel GarcÌa.

A Barcelona, a la seu d'UniÛ Patronal Metal∑l˙rgica, essent les 13 hores del dia 4 de febrer de l'any 2002, es reuneixen les persones al marge relacionades, components totes elles de la ComissiÛ Parit‡ria del Conveni de comerÁ del metall de la provÌncia de Barcelona, sota la presidËncia del Sr. Francisco Pay· AgustÌ, i actuant en qualitat de secretari el Sr. Manuel GarcÌa.

Oberta la sessiÛ per la presidËncia es dÛna lectura a l'article 27 del Conveni col∑lectiu, a fi de procedir a la revisiÛ del segon any de vigËncia de l'esmentat Conveni per a l'any 2002.

ACORDS

 1. Taules y annexos salarials

  Adjuntar a la present acta les noves taules salarials per a l'any 2002, una vegada realitzat l'increment salarial de l'IPC previst per al Govern en els Pressupostos generals de l'Estat per a aquest any, mÈs 0,5 punts, sobre les taules i annexos salarials del Conveni, una vegada actualitzats amb la revisiÛ salarial de l'any 2001.

 2. Dietes

  L'article 29 del Conveni queda modificat en el sentit de fixar la dieta completa en 27,17 euros (4.520 pessetes) i la mitja dieta en 10,87 euros (1.808 pessetes).

 3. Pagues extraordin‡ries

  Per a l'any 2002, l'import de les pagues extraordin‡ries vigents a 31 de desembre de 2001, una vegada inclosa la revisiÛ salarial del 0,7% i actualitzades a la vegada, amb el percentatge d'increment del 2,5%, segons allÚ indicat en el punt primer i, a fi d'aconseguir l'equiparaciÛ amb l'import del salari base, s'incrementaran a mÈs amb el 0,5 per cent, calculat sobre el total anual vigent a 31 de desembre de 2001; la quantitat resultant es divideix entre les 3 pagues extraordin‡ries, quedant establert l'import de cada una de les pagues extraordin‡ries, quedant establert l'import de cada una de les pagues extraordin‡ries a la columna 1 de l'annex n˙m. 2 del Conveni.

 4. Complement 'ad personam'

  Els imports percebuts pels treballadors a 31 de desembre de 2001 com a complement 'ad personam' derivats de l'aplicaciÛ de l'article 26 del Conveni, s'incrementen amb el 3,19 per cent.

 5. Entrada en vigor

  La present revisiÛ del Conveni tÈ efectes des de l'1 de gener de l'any 2002 i la seva aplicaciÛ ser‡ immediata a partir de la signatura del present acord.

 6. C‡lcul

  Amb independËncia que a les taules salarials que es signen per aquest any 2002, l'import es reflecteixi tant en euros com en pessetes, els c‡lculs de les taules per al proper any 2003 es realitzaran a partir de l'import de les columnes expressades en euros, tant si corresponen a valors del 2002 com del 2001, sense que es faci cap referËncia al seu import en pessetes.

  A continuaciÛ s'entreguen al secretari els annexos de les taules salarials esmentades, degudament subscrits per ambdues parts, per tal que els adjuntin a l'expedient, amb instruccions de donar inici als tr‡mits per al seu registre i publicaciÛ.

  I en prova de conformitat, signen la present acta tots els assistents.

  Annex 1

  Taules salarials aplicables des de l'1 de gener de 2002

  GSS: grup Seguretat Social; CP: categories professionals; SBP: salari base mensual pessetes; SBE: salari base euros.

  GSS

  CP

  SBP

  SBE

  Grup 1

  1

  Enginyer i llicenciat

  183.318

  1.101,76

  2

  Ajudant tËcnic

  i practicant

  163.165

  980,64

  Grup 2

  3

  Cap de personal

  182.159

  1.094,80

  3

  Cap de vendes

  182.159

  1.094,80

  3

  Cap de compres

  182.159

  1.094,80

  3

  Encarregat general

  182.159

  1.094,80

  4

  Cap de magatzem

  162.530

  976,82

  4

  Cap de sucursal

  162.530

  976,82

  4

  Cap de grup

  151.231

  908,92

  4

  Inspector de vendes

  151.231

  908,92

  5

  Cap secciÛ mercantil

  145.722

  875,81

  5

  Encarregat establiment

  145.446

  874,15

  5

  Viatjant

  143.608

  863,10

  5

  Corredor de plaÁa

  139.691

  839,56

  5

  Autovenda

  139.691

  839,56

  5

  Dependent de 25

  o mÈs anys

  142.326

  855,40

  5

  Dependent de 22, 23

  i 24 anys

  138.728

  833,77

  5

  Dependent major

  149.666

  899,51

  5

  Dependent amb idiomes

  149.666

  899,51

  7

  Ajudant de dependent

  138.059

  829,75

  7

  Demostradora

  138.059

  829,75

  12

  Aprenent de primer any

  77.770

  467,41

  12

  Aprenent de segon any

  77.770

  467,41

  11

  Aprenent de tercer any

  85.558

  514,21

  11

  Aprenent de quart any

  96.112

  577,64

  Grup 3

  3

  Cap administratiu

  170.670

  1.025,75

  4

  Cap secciÛ administrativa

  151.962

  913,81

  4

  Comptable, caixer,

  taquim., idiom.

  148.745

  893,98

  5

  Oficial administratiu

  de 1a

  148.091

  890,04

  5

  Oficial administratiu

  de 2a

  139.372

  837,64

  7

  Auxiliar administratiu

  135.843

  816,43

  7

  Aux. administratiu

  de 18 i 19 anys

  131.802

  792,15

  11

  Aspirant de 16 i 17 anys

  98.305

  590,82

  11

  Auxiliar de caixa

  de 16 i 17 anys

  83.162

  499,81

  7

  Auxiliar de caixa

  de 18 i 19 anys

  122.687

  737,36

  7

  Auxiliar de caixa

  de 20 i 21 anys

  128.962

  775,08

  7

  Aux. de caixa

  de 22, 23 i 24 anys

  135.843

  816,43

  7

  Aux. de caixa de 25

  o mÈs anys

  144.873

  870,70

  Grup 4

  4

  Dibuixant

  164.353

  987,78

  4

  Aparadorista

  155.635

  935,39

  5

  Retolista

  151.959

  913,29

  4

  TËc. de rellotg. titulat

  o assimilat

  151.231

  908,92

  5

  Delineant de primera

  151.959

  913,29

  5

  Delineant de segona

  150.695

  905,70

  5

  Tallador

  150.695

  905,70

  7

  Ajudant tallador

  143.263

  861,03

  3

  Cap de taller

  176.842

  1.062,84

  8

  TËcnic de postvenda

  141.980

  853,32

  8

  Professional døofici

  de 1a Xofer C

  141.980

  853,32

  8

  Professional døofici

  de 2a Xofer B

  140.467

  844,22

  9

  Professional døofici

  de 3a Xofer A

  139.361

  837,58

  9

  Ajudant døofici

  136.901

  822,79

  4

  Capat‡s

  142.297

  855,22

  9

  Mosso especialitzat

  139.090

  835,95

  7

  Telefonista

  135.843

  816,43

  10

  Mosso i personal neteja

  135.843

  816,43

  9

  Envasador/a

  o embalador/a

  135.843

  816,43

  10

  Cosidor/a de sacs

  135.843

  816,43

  Grup 5

  6

  Conserge

  138.855

  834,54

  6

  Cobrador

  141.730

  851,81

  6

  Vig., sereno, orden.,

  porter

  135.843

  816,43

  Grup 6 (inform‡tica)

  †...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA