Corrección de errores - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia:28 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:28 de Enero de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3855 de 01/04/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TIC/294/2003, de 28 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col-lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2002-2004 (codi de conveni núm. 0801065) (DOGC núm. 3821, pàg. 2683, de 13.2.2003).

Havent observat errades al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3821, pàgina 2683, de 13.2.2003, se'n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 2687, a l'article 26, punt 1.b), on diu:

"L'any 2002: 36 euros.

"L'any 2003: 38 euros.

"L'any 2004: 39 euros.",

ha de dir:

"L'any 2002: 36.000 euros.

"L'any 2003: 38.000 euros.

"L'any 2004: 39.000 euros.".

A la mateixa pàgina, a l'article 26, punt 1.c), on diu:

"L'any 2002: 20 euros.

"L'any 2003: 21 euros.

"L'any 2004: 22...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA