Revisión salarial - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3661 de 20/06/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1746/2002, de 15 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball d'indústries de la fusta de la província de Barcelona per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 0805785).

Vist l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball d'indústries de la fusta de la província de Barcelona subscrit per la Federació Provincial de la Indústria de la Fusta de Barcelona, la UGT i CCOO el dia 24 d'abril de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball d'indústries de la fusta de la província de Barcelona per a l'any 2002 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de maig de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió del Conveni col·lectiu d'indústries de la fusta de la província de Barcelona per a l'any 2002

Assistents:

Representació empresarial: Santiago Guarro Rovira, Enric Freixa Casabon, Xavier Sala Hernández i Josep Santasusana Portella.

Assessors: Francesc Xavier Escribano i Jaume Molner Moreu.

Representació sindical:

CCOO: Javier Cano Lainez i Rafael Moreno Escribano.

Assessors: Sabino Aguado Rodríguez i Florentino del Barrio Pascual.

UGT: Carlos Escardó Doménech i Francisco Quilez Esteban.

Assessors: Jacinto Valle Valle i Gabriel Vázquez Duarte.

A Barcelona, a les 16.30 hores del dia 24 d'abril de 2002, es reuneix la Comissió Paritària del Conveni provincial de la indústria de la fusta, amb l'objecte de signar les taules salarials per al període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2002, si és procedent.

Obert l'acte, es revisen les taules salarials aportades; com que s'hi està conforme, se signen els exemplars corresponents, a l'efecte de registre, dipòsit i publicació.

També es recull l'acord del Conveni estatal de la fusta vigent, que indica que la jornada anual per a l'any 2002 ha de ser de 1.776 hores de treball efectiu i per a l'any 2003, de 1.772 hores.

Tenint en compte que l'increment del Conveni puja al 3,45%, els conceptes següents s'han d'augmentar amb aquest percentatge; el resultat és el següent:

Dieta completa: 37,35 euros.

Mitja dieta: 7,99 euros.

Quilometratge (preu per km): 0,22 euros.

Invalidesa o mort: 19.566 euros.

Desgast d'eines (article 15, grup 4):

Oficials i ajudants: 1,88 euros

Aprenents: 1,27 euros

Toxicitat (article 16, grup 4): 33,67 euros

Com a prova de conformitat, els assistents signen aquesta acta al lloc i en la data indicats.

Annex 1

Índex de categories professionals grup 1

Ref.: referència; CP: categoria professional

Fusteria

Fusteria de taller

00 Encarregat

10 Oficial prep. traçador de 1a

14 Oficial prep. traçador de 2a

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

31 Peó especialitzat

33 Peó

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Fusteria mecànica

00 Encarregat

10 Tupidor de 1a

12 Tupidor de 2a, encadellador i especialista

12 Serrador de 1a, galerista

14 Serrador de 2a, obrador i regruixador

20 Fregador

31 Ajudant màquines

31 Peó especialitzat

34 Perforador de 18 a 20 anys

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Carreteria

01 Encarregat

15 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 21 o més anys (Llei 8/1997)

(Dins del personal de fàbrica o taller de carreteria, els qui treballin en la secció de forges i com a oficial ajudant s'equipararan a l'oficial i l'ajudant de la pròpia indústria)

Carrosseries

Tot el personal equiparat al de fusteria mecànica.

Somiers

14 Oficial teixidor de 1a

20 Oficial teixidor de 2a, muntadors i fusters

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Acoltelladors i enceradors

14 Oficial acotellador i oficial polidor

30 Ajudant

31 Encerador

Persianes

00 Encarregat

20 Oficial muntador

30 Ajudant muntador

Cortines i persianes

20 Oficial

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Penja-robes i penjadors de fusta

00 Encarregat

14 Serrador

13 Tupidor

20 Oficial

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Forques, garrots i utensilis de conreu

14 Oficial

30 Ajudant

33 Peó

40 Assistent de 16 a 18 anys

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Metres de fusta

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Llapis de fusta

00 Encarregat

11 Oficial preparador

14 Oficial de 1a màquines

20 Oficial de 2a màquines

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Taüts de fusta, baguls i maletes

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Empostissadors

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Pinces de fusta

Tot el personal equiparat al de fusteria mecànica.

Fusteria blanca

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Ebenisteria

00 Encarregat

10 Oficial preparador de 1a

14 Oficial preparador de 2a

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

31 Peó especialitzat

33 Peó

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-22 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Secció de màquines

10 Tupista de 1a

12 Tupista de 2a, emmetxador

12 Asserrador de 1a

14 Asserrador de 2a

31 Ajudant màquines i peó especialitzat

20 Polidor

Secció d'envernissament i poliment

00 Encarregat

14 Oficial de 1ª

20 Oficial de 2ª

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Mobles corbats

00 Encarregat

14 Oficial corbador de banc 1a

20 Oficial corbador de banc 2a i oficial corbador de màquines

30 Ajudant corbador, peó, assecador i fogoner

14 Pelador de 1a

20 Pelador de 2a

30 Ajudant pelador

20 Polidor

20 Muntador

30 Ajudant muntador

20 Encolador

20 Torner de torn Chariot i mecànic, foradador de burot, punxador i petites màquines

31 Foradador de palanca

30 Ajudant polidor

Entepissament

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

30 Cosidora

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Talla i modelatge

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Billars

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

14 Taquista de 1a

20 Taquista de 2a

Pianos

Tot el personal equiparat al d'ebenisteria.

Fàbrica o taller de necessers, estoigs i similars

01 Encarregat

13 Encarregat de secció

14 Oficial preparador

16 Oficial de 1a de banc

22 Oficial de 2a de banc

32 Ajudant

33 Peó

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18-19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20-21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Secció de màquines

21 Oficial 1a de màquines

24 Oficial 2a de màquines

35 Ajudant

23 Polidor de plat de 1a

36 Polidor de plat de 2a

31 Serrador serra circular

Secció de pintura

16 Oficial de 1a

22 Oficial de 2a

Violins, guitarres, bandúrries i similars, taüts fins, caixes de rellotges, molins de fusta, dauradors i decoradors

Tot el personal equiparat al d'ebenisteria.

Personal administratiu, tècnic i subaltern

Personal administratiu

70 Cap

71 Oficial de 1a

72 Oficial de 2a

73 Auxiliar, telefonista mecanògrafa

74 Aspirant menor de 18 anys

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA