Revisión salarial - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3889 de 22/05/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/1441/2003, de 20 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió del Conveni col-lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 0805785).

Vist l'Acord de revisió del Conveni col-lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, subscrit per la Federació Provincial de la Indústria de la Fusta de Barcelona, UGT i CCOO el dia 27 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió del Conveni col-lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 0805785) al Registre de convenis de Barcelona de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC

Barcelona, 20 de març de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió del Conveni col-lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per a l'any 2003

Assistents

Representació empresarial: Josep Santasusana Poetella, Xavier Sala Hernández, Pere Vilaró García, Manuel Romans Sánchez, Joan Gibert Roca i Joseph Noguerol Gonzalez.

Assessors: Francesc Xavier Escribano i Jaime Molner Moreu.

Representació sindical:

CCOO: Rafael Moreno Escribano, Javier Cano Lainez i Miguel Domínguez García.

Assessor: Florentino del Barrio Pascual.

UGT: Carlos Escardó Doménech, Francisco Quilez Esteban i Gabriel Vazquez Duarte.

Assessor: Jacinto Valle Valle.

A Barcelona, a les 17 hores del dia 27 de febrer de 2003, es reuneix la Comissió Paritària del Conveni provincial de la indústria de la fusta, amb l'objecte de signar les taules salarials per al període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2003, si és procedent.

Obert l'acte, es revisen les taules salarials aportades; com que s'hi està conforme, se signen els exemplars corresponents, a l'efecte de registre, dipòsit i publicació.

També es recull l'acord del Conveni estatal de la fusta vigent, que indica que la jornada anual per a l'any 2003 ha de ser de 1.772 hores.

Tenint en compte que l'increment del Conveni és del 4,75%, s'han d'augmentar en aquest percentatge els conceptes següents:

Dieta completa: 39,12 euros.

Mitja dieta: 8,37 euros.

Quilometratge (preu per KM): 0,23 euros.

Invalidesa o mort: 20.495,78 euros.

Com a prova de conformitat, els assistents signen aquesta acta al lloc i en la data indicats.

Annex 1

Índex de categories professionals grup 1

Ref.: referència; CP: categoria professional.

Ref.

CP

Fusteria

Fusteria de taller

00

Encarregat

10

Oficial prep. traçador de 1a

14

Oficial prep. traçador de 2a

14

Oficial de 1a

20

Oficial de 2a

30

Ajudant

31

Peó especialitzat

33

Peó

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Fusteria mecànica

00

Encarregat

10

Tupidor de 1a

12

Tupidor de 2a, encadellador i especialista

12

Serrador de 1a, galerista

14

Serrador de 2a, obrador i regruixador

20

Fregador

31

Ajudant màquines

31

Peó especialitzat

34

Perforador de 18 a 20 anys

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Carreteria

01

Encarregat

15

Oficial de 1a

20

Oficial de 2a

30

Ajudant

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 21 o més anys (Llei 8/1997)

Carrosseries

Tot el personal equiparat al de fusteria mecànica.

Somiers

14

Oficial teixidor de 1a

20

Oficial teixidor de 2a, muntadors i fusters

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Acoltelladors i enceradors

14

Oficial acoltellador i oficial polidor

30

Ajudant

31

Encerador

Persianes

00

Encarregat

20

Oficial muntador

30

Ajudant muntador

Cortines i persianes

20

Oficial

30

Ajudant

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Penja-robes i penjadors de fusta

00

Encarregat

14

Serrador

13

Tupidor

20

Oficial

30

Ajudant

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Forques, garrots i utensilis de conreu

14

Oficial

30

Ajudant

33

Peó

40

Assistent de 16 a 18 anys

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Metres de fusta

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Llapis de fusta

00

Encarregat

11

Oficial preparador

14

Oficial de 1a màquines

20

Oficial de 2a màquines

30

Ajudant

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Taüts de fusta, baguls i maletes

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Empostissadors

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Pinces de fusta

Tot el personal equiparat al de fusteria mecànica.

Fusteria blanca

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Ebenisteria

00

Encarregat

10

Oficial preparador de 1a

14

Oficial preparador de 2a

14

Oficial de 1a

20

Oficial de 2a

30

Ajudant

31

Peó especialitzat

33

Peó

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 22 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Secció de màquines

10

Tupista de 1a

12

Tupista de 2a, emmetxador

12

Asserrador de 1a

14

Asserrador de 2a

31

Ajudant màquines i peó especialitzat

20

Polidor

Secció d'envernissament i poliment

00

Encarregat

14

Oficial de 1a

20

Oficial de 2a

30

Ajudant

52

Aprenent 17 anys

53

Aprenent 16 anys

54

Aprenent de 18 o més anys

55

Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56

Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57

Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58

Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59

Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Mobles corbats

00

Encarregat

14

Oficial corbador de banc 1a

20

Oficial corbador de banc 2a

i oficial corbador de màquines

30

Ajudant corbador, peó, assecador i fogoner

14

Pelador de 1a

20

Pelador de 2a

30

Ajudant pelador

20

Polidor

20

Muntador

30

Ajudant muntador

20

Encolador

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA