Revisión salarial - Indústries de derivats del ciment de la província de Girona, Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3910 de 23/06/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/1893/2003, de 27 de maig, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700295).

Vist el text de la revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona subscrit, d'una part pel grup d'empresaris de derivats del ciment i, de l'altra, part per CCOO i UGT el dia 8 de maig de 2003, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós del Estatut dels treballadors; el Decret 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de la revisió de l'IPC per a l'any 2002 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700295) al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquesta Subdirecció.

.3 Disposar que la revisió de l'IPC esmentada es publiqui al DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 27 de maig de 2003

Montserrat González i Falcó

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Girona en funcions

CONVENI

col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment

Quadre de retribucions

Taules definitives 2002

A: Nivells; B: Categories; C: Salari base dia natural; D: Plus conveni dia treball; E: Plus distància transport dia treball; F: Plus eines dia treball; G: Total setmanal

A

B

C

D

E

F

G

V

Encarregat de secció

23,90

10,84

3,27

1,11

258,58

VII

Capatàs

23,90

10,84

3,27

1,11

258,58

VIII

Oficial 1a

22,64

9,64

3,27

1,11

242,57

VIII

Oficial mosaista

22,64

9,64

3,27

1,11

242,57

IX

Oficial 2a

22,35

8,72

3,27

1,11

235,02

X

Ajudant, magatzemista, vigilant

21,76

6,60

3,27

1,11

218,16

XI

Cobrador, guarda jurat i

21,76

5,86

3,27

1,11

213,72

XII

Peó

21,58

5,74

3,27

1,11

211,77

XIII

Grums de 17 i 18 anys

11,43

3,66

1,64

0,75

116,29

Grums de 16

XIV

Aprenents de 1r i 2n any

9,23

2,28

1,59

0,75

92,29

A: Nivell; B: Categories; C: Salari base; D: Plus conveni; E: Plus distancia i transport; F: Total mensual

A

B

C

D

E

F

II

Enginyer i arquitecte grau superior

1.330,45

190,38

108,37

1.629,21

III

Perit, aparellador, ajudant enginyer tècnic

830,94

123,74

108,37

1.063,06

Grup 3r empleats

IV

Encarregat gral. fàbrica

990,17

123,75

102,32

1.216,24

V

Dibuixant

858,86

79,38

102,32

1.040,56

VI

Delineant o dibuixant de 1a

806,83

57,21

102,32

966,36

VII

Delineant o dibuixant de 2a

702,08

57,21

102,32

861,61

X

Calcador

623,58

35,01

102,32

760,92

Administratius

II

Cap de 1a

759,59

245,27

111,11

1.115,98

Cap de 2a

736,64

245,27

111,11

1.093,03

I

Oficial 1a

667,48

245,27

111,11

1.023,87

III

Oficial 2a

658,20

219,20

106,80

984,20

X

Auxiliar

643,03

167,41

106,80

917,24

Gratificacions de juliol, Nadal i vacances

Categories

30 dies de salari temps

1 dia de salari temps

Encarregat secció

954,19

31,81

Capatàs

954,19

31,81

Oficial 1a

889,21

29,64

Oficial mosaista

889,21

29,64

Oficial 2a

858,67

28,62

Ajudant

790,45

26,35

Magatzemista, vigilant, cobrador,

772,71

25,76

Peó

764,47

25,48

Grums de 17/18 anys, aprenents de 3r

431,03

14,37

Grums de 16 anys i aprenents de 1r

333,39

11,11

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA