Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3496 de 19/10/01
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 20 de juliol de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, signat per la Federació Provincial de la Indústria de la Fusta de Barcelona, UGT i CCOO el dia 10 de juliol de 2001, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de juliol de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni afecta totes les empreses i els treballadors que, compresos en el seu àmbit funcional, es trobin situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l'empresa a què pertanyin radiqui fora d'aquest terme provincial.

Article 2

Àmbit funcional

Afecta totes les empreses compreses als grups 1, 2, 3 i 4, que es detallen tot seguit:

Grup 1: polidors i enceradors, taüts ordinaris, baguls i maletes, fusteria blanca, fusteria mecànica, fusteria de taller, carros, empostissadors, forques, llapis, metres de fusta, penja-robes i penjadors de fusta, persianes, pinces de fusta, somiers, carrosseria, ebenisteria, envernissat, entapissament, talla i modelatge, billars, pianos, violins, guitarres, bandúrries, estoigs i taüts fins, caixes de rellotges, molins de fusta, decoradors, dauradors i mobles corbats.

Grup 2: marcs i motllures, torneria tèxtil, brotxes, raspalls i pinzells i torneria general.

Grup 3: envasos, embalatges i caixes diverses, rematants i serradors i indústries fabricants de fullola i taulers enllistonats, portes aglomerades, fusta serrada tropical i indústries afins; concretament, en aquest darrer sector, les activitats següents: fulloles tretes a màquina, taulers contraplacats de tot tipus, incloent-hi fantasia, taulers de fusta aglomerats de tot tipus, taulers llistats, portes enrasades i llistades de qualsevol mena fabricades en sèrie, serradors de fusta tropical, indústries similars o afins que es puguin crear en el futur.

Grup 4: fusteria de ribera.

S'exclouen d'aquest Conveni les empreses que, en el moment que entri en vigor, tinguin un Conveni col·lectiu sindical d'empresa vigent.

Article 3

Àmbit personal

S'inclou dins l'àmbit del Conveni tots els treballadors, tant fixos com eventuals, que prestin serveis a compte d'alguna de les empreses que comprèn aquest Conveni, sigui quina sigui la categoria professional que tinguin. Així mateix s'hi inclouen els que, sense pertànyer a la plantilla de les empreses en el moment d'aprovar-se el Conveni, iniciïn la prestació del seu treball durant la vigència d'aquest Conveni.

No obstant això, en resten exclosos els que desenvolupen les funcions d'alta direcció, alt govern i alt consell a què es refereix l'article 1.3.c) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Vigència

Article 4

Entrada en vigor i durada

El Conveni tindrà una vigència de 3 anys i començarà a regir el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els seus efectes es retrotreuen a l'1 de gener de 2001 i finalitzarà el 31 de desembre de 2003. A partir d'aquesta data, es prorrogarà any rere any per reconducció tàcita si no se'n fa cap denúncia.

Article 5

Denúncia

La denúncia que proposi la iniciació, la revisió o la pròrroga s'ha de fer 3 mesos abans de la data de fi del Conveni, o de qualsevol de les seves pròrrogues, davant l'autoritat laboral competent. Els seus articles es mantindran en vigor fins a la signatura del nou Conveni.

Article 6

Garantia ad personam

S'han de respectar les situacions personals que, en conjunt, des del punt de vista de la percepció i de la condició, siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni i s'han de mantenir estrictament ad personam.

La interpretació del que disposa aquest article correspon a la Comissió Paritària, sens perjudici de la competència dels òrgans administratius o contenciosos en la matèria.

Condicions econòmiques

Article 7

Retribucions

S'estableix un increment del 4,90% sobre les taules salarials del Conveni anterior.

Per l'any 2002, l'increment serà l'IPC de l'any 2001 més un 0,75%, i l'increment per l'any 2003 serà l'IPC de l'any 2002 més un 0,75%.

Les noves taules, vigents des de l'1 de gener de 2001 fins a 31 de desembre de 2001, es recullen en l'annex 1.

Es recomana a les empreses afectades per aquest Conveni que el facin efectiu a partir de la seva signatura.

Article 8

Absorció i compensació

Per als grups 1 i 2, només són absorbibles, com a màxim fins al 50% dels increments esmentats, els augments concedits per les empreses des de l'1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2000. D'aquesta absorció, se n'exceptuen expressament les primes de producció per treball mesurat en quantitat o qualitat.

Per als grups 3 i 4, els increments pactats en aquest Conveni no són compensables ni absorbibles per les empreses, excepte les quantitats donades a compte del Conveni, a partir de l'1 de gener de 2000.

Article 9

Salari base

S'estableix per a cada categoria professional un salari base de Conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials annexes. El salari base s'ha de percebre tots els dies de l'any.

Article 10

Plus de Conveni

S'estableix un plus de Conveni com a complement retributiu dels salaris establerts a l'article 9, plus que s'ha de pagar de la manera següent:

Grup 1: s'ha de percebre durant tots els dies de l'any, exceptuant-ne únicament els diumenges, i es merita per jornada completa de treball amb activitat o rendiment normal, tal com queda establert a la columna B de les taules annexes. Aquest plus també s'ha de percebre durant les vacances.

Grup 2: s'ha de pagar durant tots els dies de l'any, excepte els diumenges i els dies festius, i es merita per jornada completa de treball amb activitat o rendiment normal, tal com queda establert a la segona columna de les taules annexes. Aquest plus s'ha de percebre durant les vacances.

Grup 3: s'ha de pagar durant tots els dies de l'any, tal com queda establert a la segona columna de les taules annexes.

Article 11

Salari real

Es considera salari real el conjunt de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals a compte d'altri. No té la condició de salari l'excepció de l'apartat 2 de l'article 26 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Article 12

Antiguitat

A partir de l'1 de maig de 1998, en cap dels grups anteriors no es meritaran per aquest concepte nous drets, quedant per tant suprimit.

No obstant, els treballadors que fins el dia 30 d'abril de 1998 haguessin generat drets en concepte d'antiguitat, mantindran la quantitat consolidada que, des de l'1 de maig de 1998, queda reflectida en la nòmina de cada treballador, com a complement personal, sota el concepte de "antiguitat consolidada", no essent absorbible ni compensable.

Article 13

Pagues extraordinàries

S'estableixen 2 pagues extraordinàries anomenades d'estiu i de Nadal. El període de devengament de la paga d'estiu serà de l'1 de gener a 30 de juny i el de la paga de Nadal de l'1 de juliol a 31 de desembre. Les pagues es faran efectives els dies 30 de juny i 21 de desembre, respectivament. La forma de pagament d'aquestes gratificacions és la següent:

Grup 1: s'ha de satisfer l'import de 38 dies cada una, a raó de salari base, plus de conveni i l'antiguitat consolidada, si n'hi ha.

Grup 2: s'ha de satisfer l'import de 34 dies cada una, a raó del salari base, el plus de conveni i l'antiguitat consolidada, si n'hi ha.

Grup 3: s'ha de satisfer l'import de 38 dies cada una, a raó del salari base, el plus de conveni i l'antiguitat consolidada, si n'hi ha.

Grup 4: s'ha de satisfer l'import de 38 dies cada una, a raó del salari base, plus de conveni i l'antiguitat consolidada, si n'hi ha. Per a aquest grup 4, el personal que en les dates esmentades continuï a la plantilla de treballadors fixos de l'empresa ha de percebre integrament les pagues extraordinàries esmentades encara que estigui de baixa per malaltia comuna, accident no laboral, accident de treball o malaltia professional, vacances anuals retribuïdes, llicències extraordinàries amb sou i servei militar obligatori o voluntari. Al personal que ingressi o cessi en el transcurs de l'any, se li han de pagar aquestes gratificacions prorratejant-ne l'import en relació amb el temps de servei a l'empresa, per a la qual cosa la fracció de setmana o mes es computa com a unitat completa.

Article 14

Dietes i mitges dietes

La dieta és un concepte de meritació extrasalarial, d'una naturalesa indemnitzadora o compensatòria i de caràcter irregular, que té com a finalitat el rescabalament o la compensació de les despeses de manutenció i allotjament del treballador ocasionades a conseqüència del desplaçament.

El treballador percep una dieta si, a conseqüència del desplaçament, no pot dormir a la seva residència habitual. Es merita sempre per dia natural.

Es merita mitja dieta si, a conseqüència del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA