Convenio colectivo - Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3458 de 23/08/01
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 21 de desembre de 2000, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0801052).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona, subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 12 de maig de 2000, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2000

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit territorial

Aquest Conveni és d'aplicació a tots els centres de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona existents en l'actualitat o que es puguin crear durant la seva vigència.

Article 2

Àmbit funcional

Els preceptes d'aquest Conveni regulen les relacions laborals concertades entre el Consorci de la Zona Franca i el personal del Consorci de la Zona Franca, amb les excepcions que es determinen en l'àmbit personal.

Article 3

Àmbit personal

Amb caràcter general, aquest Conveni s'aplica tant als treballadors que integren la plantilla de l'empresa en el moment de la seva entrada en vigor com als que ingressin a l'empresa durant la vigència del Conveni, amb les excepcions següents:

 1. El personal nomenat per exercir el càrrec de director dels diversos departaments.

  La naturalesa jurídica de la relació del personal directiu i exclòs de Conveni, si bé és laboral, es troba subjecta a una regulació específica i particular, per la qual cosa és exclòs de l'àmbit del Conveni col·lectiu. La provisió de vacants i les remocions s'efectuen, doncs, mitjançant lliure designació.

  Amb relació al que no estableixi aquesta regulació específica i particular, s'ha de garantir al personal directiu, que està exclòs del Conveni, encara que no està regit per aquest Conveni, les condicions mínimes establertes en aquest Conveni i especialment les relatives a acció social, sempre que compleixi els requisits de fet exigibles.

 2. També se n'exclouen voluntàriament els empleats nomenats per la Direcció per exercir càrrecs de cap de departament, adjunt o similar, classificats en el grup professional 10, sempre que la Direcció ho proposi i que l'empleat manifesti de manera expressa i per escrit el seu desig de quedar exclòs del Conveni.

  Aquest personal ha de tenir les mateixes garanties que les establertes a l'apartat a) per al càrrec de director de departament.

  El personal exclòs del Conveni no pot fer ús del mecanisme de prolongació de jornada per compensar la major dedicació a l'empresa quan sigui necessària. No té un horari rígid sinó únicament l'obligació de complir, com a mínim, la jornada mensual establerta, i l'empresa pot modificar el tipus de còmput de la jornada. Té la mateixa obligació que la resta dels empleats de marcar tots els moviments en les estacions de fitxar.

  Article 4

  Àmbit temporal

  Aquest Conveni té una durada de 3 anys i té efectes des de l'1 de gener de 2000.

  Secció 2

  Efectes

  Article 5

  Prelació de normes: dret supletori

  Les normes que estableix aquest Conveni regulen les relacions laborals entre l'empresa i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari, i prevalen davant qualsevol altra norma que no sigui de dret necessari absolut.

  Amb caràcter supletori, i pel que fa al que no preveu aquest Conveni, hi són aplicables l'Estatut dels treballadors i les disposicions de caràcter general.

  Article 6

  Concurrència

  Durant la seva vigència, no hi pot haver cap conveni d'un àmbit diferent que modifiqui o afecti aquest Conveni.

  Article 7

  Compensació i absorció

  7.1 Les condicions laborals i econòmiques que estableix aquest Conveni, valorades en conjunt i en còmput anual, compensen i substitueixen totes les condicions aplicades per l'empresa que hagin estat vigents anteriorment, amb independència de l'origen de la seva existència, de la seva naturalesa, de la seva denominació i de la forma com s'havien concedit.

  7.2 Les modificacions econòmiques derivades de disposicions o resolucions legals futures que siguin aplicables al Consorci de la Zona Franca, com també les individuals, les administratives i les contencioses que comportin una variació econòmica en tots o algun dels conceptes retributius vigents actualment, o que suposin la creació d'uns altres de nous, es consideraran absorbides per les millores que estableix aquest Conveni.

  Únicament tindran eficàcia pràctica si, considerades globalment i en còmput anual, superen el nivell total anual d'aquest Conveni. Si no és així, quedaran absorbides pel Conveni.

  7.3 Per a la valoració d'aquests còmputs globals es considera el cost total del personal per hora treballada efectivament, excloent-ne el cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.

  7.4 Les pagues extraordinàries de setembre i de beneficis s'inclouen, des de 1985, en la retribució bruta anual i es prorrategen en la retribució bruta mensual.

  Les gratificacions d'obra, de canvi de torn i d'ús de vehicles particulars s'inclouen, des de 1985, en les percepcions totals del personal que les percebia.

  Article 8

  Unitat, indivisibilitat i vinculació a la totalitat

  8.1 Les condicions que estableix aquest Conveni formen un tot indivisible. Per tant, no es pot aplicar cap norma del Conveni sense tenir en compte la resta, sinó que amb caràcter general s'han d'aplicar i d'observar com un tot indivisible.

  8.2 S'exceptuen d'aquestes normes les modificacions que estableix l'article 16.e) del present Conveni, que tenen el mateix valor i la mateixa validesa que aquest i que hi queden incorporades amb caràcter general.

  Article 9

  Substitució de condicions

  L'entrada en vigor d'aquest Conveni implica la substitució de les condicions laborals vigents fins ara per les que estableix aquest pacte col·lectiu, ja que, considerades en conjunt i globalment, suposen unes condicions més beneficioses per als treballadors.

  Queden intactes les garanties personals a què es refereix l'article següent.

  Article 10

  Garanties personals

  10.1 Les retribucions que estableix aquest Conveni no afecten els treballadors que, en la data de l'entrada en vigor, percebin unes quantitats superiors a les que consten en aquest Conveni, considerades en còmput anual i globalment.

  10.2 Aquesta garantia té un caràcter exclusivament personal. Per tant, el personal de nou ingrés no pot al·legar a favor seu les condicions més beneficioses dels treballadors que abans ocupaven els llocs als quals es destinin o es promoguin.

  10.3 El personal amb jornada reduïda, diferent de la que estableix amb caràcter general aquest Conveni, percep un salari proporcional a la jornada que efectua.

  Secció 3

  Denúncia, pròrroga i revisió

  Article 11

  Denúncia

  La denúncia d'aquest Conveni s'ha de fer per escrit i amb un mes de temps com a mínim respecte a la data de finalització de la seva vigència.

  Poden fer la denúncia tant la representació de l'empresa com la dels treballadors.

  Article 12

  Vigència provisional

  Si en finalitzar el termini de vigència del Conveni s'insta a rescindir-lo, el règim que estableixen les seves clàusules de contingut normatiu només s'ha de mantenir fins que les comunitats laborals afectades es regeixin per un nou conveni, sens perjudici de les facultats que es reserven a l'autoritat i a la jurisdicció laboral en virtut del Reial decret legislatiu 17/1977 i del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.

  Article 13

  Pròrroga

  Aquest Conveni es considera prorrogat automàticament any rere any per reconducció tàcita si les parts no el denuncien amb la forma i l'antelació degudes.

  En aquest cas, les clàusules de contingut específicament salarial i les taules annexes al Conveni es negocien anualment. Aquesta negociació s'inicia el primer mes de l'any.

  Secció 4

  Comissió Paritària

  Article 14

  Comissió Paritària

  Es crea la Comissió Paritària per al seguiment del Conveni, com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment i de la seva adequació al desenvolupament de les relacions laborals al si de l'entitat.

  Article 15

  Composició

  Formen la Comissió Paritària tres representants de l'empresa, nomenats per la Direcció, i tres representants dels treballadors, designats pel Comitè d'Empresa. Si pot ser, tant els uns com els altres han de pertànyer a la Comissió Negociadora.

  Totes dues parts poden tenir assessors, amb veu però sense vot.

  Article 16

  Funcions

  Són funcions de la Comissió Paritària:

 3. La interpretació de l'aplicació de totes les clàusules d'aquest Conveni.

 4. L'arbitratge de les qüestions, els problemes o les consultes sobre la interpretació i l'aplicació d'aquest Conveni que li plantegin l'empresa o la representació dels treballadors.

 5. La conciliació en els conflictes laborals que se suscitin arran de l'aplicació d'aquest Conveni. La Comissió Paritària hi exerceix una funció de mediació, amb l'audiència prèvia corresponent de les parts en litigi.

 6. La vigilància del compliment del que s'ha pactat.

 7. Sens perjudici de les facultats que són competència de la Direcció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA