Convenio colectivo - Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3788 de 24/12/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/3735/2002, d'11 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0801052).

Vist l'acord de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002, subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 17 de juny de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'acord de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002 (codi de conveni núm. 0801052) al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de novembre de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció del text original signat per les parts

ACTA

de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als anys 2000-2002

Assistents

Com a representants del CZFB en la Comissió Paritària del Conveni d'aquesta empresa: Guillermo Gutiérrez García, Agustí Codina Miró i Raquel García Cano.

Com a representants dels treballadors en la Comissió Paritària esmentada: M. José Rubal Díaz, Enrique Llonch Bayerri i Joaquin Arca Alacaraz.

A Barcelona, el dia 17 de juny de 2002, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària pel present acte, que prové de l'establert (de forma general) en l'article 14 de l'esmentat Conveni i (de forma específica) en l'incís final de l'últim paràgraf de l'article 100.3 d'aquest text, i manifesten,

Que, amb la finalitat d'adequar degudament el contingut de l'esmentat article 100.3 del Conveni de l'empresa al desenvolupament de les relacions laborals en el si de l'entitat, ambdues parts han arribat als següents acords:

 1. De conformitat amb el que disposa el segon incís del penúltim paràgraf de l'article 100.3 del Conveni, la Comissió Paritària acorda que tot el contingut d'aquest article (menys l'últim paràgraf del mateix que s'entendrà subsistent) queda derogat i substituït en relació amb el premi o incentiu de productivitat que pren com a dades de referència les de l'any 2001 a abonar dins del present 2002, seguint les regles que s'establiran al quart Acord.

 2. D'acord amb el que està estipulat en l'anterior primer Acord, l'actual normativa provisional, reguladora del premi o incentiu de productivitat, que tenia caràcter provisional, queda igualment derogada i substituïda en relació amb el premi o incentiu que pren com a dades de referència les de l'exercici 2001 a abonar dins de l'any 2002, seguint regles que s'establiran en el quart Acord.

 3. Un cop totes aquestes regles quedin limitades al premi o incentiu de productivitat, que pren com a dades de referència les de l'exercici 2001 a abonar dins del present any 2002, s'estipula que per al premi que prengui com a dades de referència les de l'exercici 2002 a abonar dins de l'any 2003, així com per a exercicis posteriors, les parts legitimades pactaran la continuïtat o no del sistema que queda establert en el quart Acord.

 4. L'esmentat premi o incentiu de productivitat basat en les dades de l'exercici 2001, i que s'ha d'abonar dins del present exercici 2002, es regirà per els regle resultants de les següents:

  Bases generals (article 100.3):

 5. L'any 2000 es crea un premi o incentiu de productivitat que per a l'any 2002 es regirà per les bases generals següents, segons el present Acord:

  1. El premi o incentiu de cada any es basarà amb el resultat positiu de l'exercici anterior, considerant com a primer exercici el de l'any 1999.

  2. Ambdues parts acorden i accepten expressament que el resultat fidedigne a què el premi o incentiu anirà referenciat cada any serà el que estableixi l'informe anual d'auditoria.

  3. El premi o incentiu en cap cas s'abonarà mentre el benefici no superi els 1.000 milions de pessetes (6,01 milions d'euros) nets, després d'impostos.

  4. Aquest premi o incentiu es regirà en base a una gradació que determinarà la quantitat mitjana a percebre i que en cap cas superarà les 225.000 pessetes (1.352,28 euros), sigui quin sigui l'import del benefici. En funció del resultat de l'exercici 1999, per a l'any 2000 la quantitat mitjana ha quedat fixada en 125.000...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA