Convenio colectivo - UTE IGFA - URBASER d’Olot, Gerona

Inicio de Vigencia:19 de Febrero de 2003
Fin de Vigencia:20 de Enero de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3825 de 19/02/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/330/2003, de 20 de gener, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 1700861).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot, subscrit d'una banda pels representants de l'empresa, i de l'altra pels dels treballadors el dia 15 d'octubre de 2002, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

-1 Ordenar la inscripció del Conveni col-lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA d'Olot, per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 1700861), en el Registre de convenis de la Subdirecció General per a Afers Laborals i d'Ocupació del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de Girona.

-2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquesta Subdirecció.

-3 Disposar que el Conveni esmentat es publiqui al DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 20 de gener de 2003

Montserrat González i Falcó

Subdirectora general per a Afers Laborals i d'Ocupació de Girona en funcions

Transcripció literal del text firmat per les parts

CONVENI

col-lectiu de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA amb el seu personal dedicat al servei de neteja viària, recollida i eliminació d'escombraries de la ciutat d'Olot.

Capítol 1

Normes generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest conveni és d'aplicació per a tot el personal adscrit als serveis de neteja pública, recollida domiciliària i eliminació d'escombraries, que l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA té concertats amb l'Ajuntament d'Olot.

Article 2

Vigència i duració

Aquest Conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, i ha de durar fins el dia 31 de desembre de 2005.

Això no obstant, els increments econòmics pactats s'han de retrotraure a l'1 de gener de 2002.

Article 3

Denúncia

La denúncia en què es proposi la iniciació de noves negociacions ha de fer-se amb una antelació mínima d'1 mes respecte de la data del seu venciment o de qualsevol de les pròrrogues.

Si no hi ha denúncia expressa per part de qualsevol de les parts, el Conveni s'ha de considerar prorrogat en els seus propis termes per períodes successius d'1 any.

Article 4

Vinculació a la totalitat

Les condicions establertes en aquest Conveni formen un tot orgànic indivisible, i a efectes de la seva aplicació pràctica s'han de considerar globalment en còmput anual, sense que pertoqui l'aplicació d'una normativa aïllada sobre condicions anteriors.

Article 5

Absorció i compensació

Les retribucions establertes en aquest Conveni han de compensar i absorbir totes les existents en el moment de la seva entrada en vigor, sigui quina sigui la seva naturalesa o el seu origen.

Els augments de retribucions que puguin produir-se en el futur per disposicions legals només s'han d'aplicar quan, considerades globalment en còmput anual, superin les pactades en aquest Conveni. En cas contrari, s'han de compensar o absorbir per aquestes últimes, i s'ha de mantenir aquest Conveni en els seus propis termes, en les formes i les condicions que queden pactades.

Article 6

Garantia personal

S'han de respectar les condicions personals que en el conjunt anual excedeixen les condicions establertes en aquest Conveni, i s'han de mantenir estrictament com a personals.

Article 7

Comissió Mixta Paritària

Ambdues parts convenen que qualsevol dubte o divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació d'aquest Conveni sigui sotmesa, abans d'iniciar la reclamació davant els organismes competents, a informe de la Comissió Mixta Paritària.

La Comissió Mixta Paritària ha d'estar formada per 2 representants de l'empresa i 2 dels treballadors, 1 dels quals ha de ser el delegat de personal.

Ambdues parts poden tenir els assessors que considerin oportuns.

Article 8

Dret supletori

En tot allò no previst ni regulat en aquest Conveni, les parts s'ha de regir pel que disposa el Conveni general del sector de neteja pública, recollida d'escombraries, regs, recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació del clavegueram, i per l'Estatut dels treballadors i altres disposicions laborals que siguin d'aplicació.

Capítol 2

Condicions de treball

Article 9

Jornada de treball

La jornada de treball per a tot el personal afectat per aquest Conveni és de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a dissabte

La reducció de jornada s'ha de dur a terme avançant els horaris corresponents a l'horari de finalització de jornada per a tots els torns.

Les dotacions del servei de recollida (RSU) estan compostes per 1 conductor i 2 peons.

Els treballadors tenen dret a 30 minuts de descans que es consideren com a temps efectivament treballat.

El personal es compromet a fer el treball dins la jornada laboral pactada i d'acord amb la bona fe, excepte en el cas que l'incompliment de la jornada es degui a causes imputables a l'empresa.

Article 10

Descans setmanal i festes

Tot el personal afecte a aquest Conveni col-lectiu ha de fer el dia de festa setmanal en diumenge.

Això no obstant, i pel fet de tractar-se d'un servei públic d'inexcusable execució diària, si per necessitats d'aquest servei s'hagués de treballar en diumenge o festiu, el personal s'hi compromet, i ha de gaudir del descans compensatori en altres dates o bé se'l ha de compensar econòmicament.

Les festes que s'han de gaudir son les establertes al calendari laboral de la Generalitat de Catalunya, més les 2 locals i la del gremi. El mes de desembre, i en substitució de la festa del patró, tots els treballadors han de gaudir d'1 dia de festa especial, distribuït de forma que no es perjudiqui el servei, i que s'ha d'abonar com a dia efectivament treballat.

Article 11

Vacances

Tot el personal afectat per aquest Conveni ha de gaudir anualment de 35 dies naturals de vacances:

Els treballadors amb menys d'1 any d'antiguitat tenen dret a la part proporcional de vacances en funció del temps realment treballat.

Les vacances s'han de gaudir en el període comprès entre l'1 de maig i el 31 d'octubre, excepte el personal voluntari que vulgui fer en altres dates.

Durant la vigència d'aquest Conveni les vacances s'han de retribuir amb 35 dies de salari base més antiguitat i 26 dies dels plusos següents:

 1. Plus tòxic per a totes les categories

 2. Plus activitat-pacte, d'aplicació per a totes les categories a partir de l'any 1994

 3. Plus especial, d'aplicació per a les categories de conductor 1a i oficial 1a

 4. Plus nocturn d'aplicació per a les categories que facin el seu treball en horari nocturn

  Segon: A més del que s'indica en el punt 1r d'aquest article, el personal afecte a aquest Conveni ha de percebre durant el període de vacances, 28 dies dels plusos de transport i distància, que durant aquest període han de mantenir la naturalesa de suplement extrasalarial.

  Article 12

  Llicències i permisos

  El treballador, amb preavís i posterior justificació, pot absentar-se del treball amb dret a remuneració en els supòsits següents:

 5. 20 dies naturals en cas de matrimoni

 6. 3 dies en cas de naixement de fills

 7. 2 dies per malaltia greu o defunció de parent fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat

 8. 2 dies d'assumptes personals, prèvia sol-licitud amb 1 setmana d'antelació. A partir de l'any 2003 el personal ha de disposar d'1 dia més d'assumptes personals.

  Si per algun dels motius esmentats en els apartats b i c, el treballador s'hagués de desplaçar la llicència seria de 4 dies naturals.

  Article 13

  Definició de categories

  Definició de comandaments intermedis

  Encarregat o inspector de districte. A les ordres d'un encarregat general o d'un sotsencarregat general, té al seu càrrec capatassos i personal operari generalment sense qualificar, el treball dels quals dirigeix, vigila i ordena. Té coneixements complets dels oficis de les activitats del districte i dots de comandament suficients per mantenir la disciplina deguda i perquè s'obtinguin els rendiments previstos.

  Definició del personal administratiu

  Oficial de 1a administratiu. Empleat, major de 20 anys, que actua a les ordres d'un cap administratiu, si n'hi ha; té al seu càrrec un servei determinat dins del qual, amb iniciativa i responsabilitat, amb altres empleats a les seves ordres o sense, realitza treballs que requereixen càlcul, estudi, preparació i condicions adequades.

  Es consideren inclosos en aquesta categoria els caixers de cobrament i pagament, sense signatura ni fiança; els traductors, els taquimecanògrafs en idiomes estrangers que prenen al dictat 80 paraules per minut, i que les tradueixen directament a la màquina en 10 minuts, i els caps de magatzem, com també els programadors de computadores i ordinadors.

  Definició del personal operatiu

  Capatàs. És el treballador que, a les ordres d'un encarregat general. Sotsencarregat o encarregat o inspector de districte, té al seu càrrec el comandament sobre els encarregats de brigada i altres operaris, els treballs dels quals dirigeix, vigila i ordena. Té coneixements dels oficis de les activitats al seu càrrec, i dots de comandament suficients per al manteniment dels rendiments previstos i de la disciplina.

  Pot reemplaçar el seu cap immediat superior en els serveis en què, pel fet de ser poc importants, no calgui el seu comandament permanent.

  Conductor. En possessió de carnet de conduir corresponent, té els coneixements necessaris per executar tota mena d'operacions, que no requereixen elements de taller. Té cura especialment que el vehicle que condueix surti del parc en les condicions adients de funcionament.

  Peons. Treballadors...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA