Convenio colectivo - TI Group Automotive Systems SA (Centre de Treball de Montornès del Vallès), Barcelona

Inicio de Vigencia:11 de Junio de 2002
Fin de Vigencia:29 de Abril de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3654 de 11/06/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRE/1627/2002, de 16 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa TI Group Automotive Systems, SA (Montornès del Vallès), per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0805461).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa TI Group Automotive Systems, SA (Montornès del Vallès), subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 5 d'abril de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa TI Group Automotive Systems, SA (Montornès del Vallès), per als anys 2002 i 2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 d'abril de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI col·lectiu de treball de l'empresa TI Group Automotive Systems, SA, per als anys 2002 i 2003.

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

Aquest Conveni té per objecte regular les condicions de treball entre TI Group Automotive Systems, SA i el personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.

Article 2

Àmbit territorial

L'àmbit del Conveni afecta el centre de treball situat a Montornès del Vallès, a la província de Barcelona.

Article 3

Àmbit personal

Queda comprès dintre de l'àmbit del Conveni el personal que figura en la nòmina de TI Group Automotive Systems, SA en data 1 de gener de 2002, i el Conveni també afecta el personal que hi ingressi durant la seva vigència.

No obstant això, s'exclouen d'aquest àmbit personal la Direcció, els caps de departament i també els caps de servei que ho sol·licitin i que constin en acta.

Article 4

Àmbit funcional

El Conveni afecta totes les activitats del centre de treball de l'empresa a Montornès del Vallès, amb les excepcions indicades en l'article 3.

Secció 2

Àmbit temporal

Article 5

Vigència i durada

Aquest Conveni entra en vigor, amb tots els efectes, l'1 de gener de 2002, sigui quina sigui la data de la seva publicació en el BOP, i dura fins al 31 de desembre de 2003. La durada del Conveni s'entendrà prorrogada si cap de les parts el denuncia amb l'antelació adequada.

En finalitzar la vigència d'aquest Conveni, caldrà continuar respectant i mantenint la totalitat del contingut pactat mentre no es negociï un nou conveni.

Article 6

Denúncia, revisió i manteniment del règim del Conveni

La denúncia en què es proposi la rescissió o la revisió del Conveni, l'haurà de presentar la part que la realitzi a l'altra amb una antelació d'un mes a la data d'extinció del termini de vigència previst o de qualsevol de les seves pròrrogues.

L'escrit de denúncia haurà d'incloure una certificació de l'acord adoptat a aquest efecte per una de les parts, i caldrà raonar-hi les causes determinants de la revisió o la rescissió sol·licitada. Caldrà enviar còpia d'aquesta comunicació a l'organisme competent per tal que es registri.

Si se sol·licita la revisió del Conveni, caldrà adjuntar-hi el projecte raonat sobre els punts que cal revisar.

El plantejament de qualsevol situació de conflicte col·lectiu basat en la pretensió de revisar el Conveni es regula segons les normes vigents sobre aquesta matèria.

Si en finalitzar el termini vigent del Conveni se n'insta la rescissió, caldrà mantenir el règim establert en aquest fins que se n'aprovi i elabori un de nou.

En tots dos casos, si les converses o els estudis es prolonguen per un termini que supera la vigència del Conveni, aquest s'entendrà prorrogat fins que finalitzi la negociació.

Quant al que s'ha pactat en aquest Conveni i durant la seva vigència, no s'escau plantejar un conflicte col·lectiu de modificació o d'innovació, excepte si es presumeix la violació del que disposa l'article 17.1 de l'Estatut dels treballadors.

Article 7

Negociació del proper conveni

Si alguna de les parts presenta denuncia, en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la comunicació es constituirà la comissió negociadora. La part receptora de la comunicació ha de respondre a la proposta de negociació i les dues parts poden ja establir un calendari o pla de negociació. Les parts acorden la simultaneïtat en el lliurament de punts a negociar.

Secció 3

Compensació, garantia personal i absorció

Article 8

Absorció i compensació

En matèria de compensació, cal atenir-se al que estableixen les normes legals d'aplicació en aquest cas, sens perjudici del que específicament es determina en aquest Conveni.

No obstant això, les disposicions legals futures que comportin una variació econòmica en tots o en algun dels conceptes retributius existents o la creació d'altres de nous, únicament tindran eficàcia pràctica si considerats aquells en conjunt i en còmput anual, superen el nivell total d'aquest. En cas contrari, s'hauran de considerar absorbits per les millores que es pacten en aquest.

Així mateix, no afecta aquest Conveni la publicació del Conveni col·lectiu provincial, comarcal o local que podria afectar aquesta empresa, durant tota la vigència d'aquest Conveni.

Article 9

Garantia personal

Cal respectar les situacions personals que en conjunt siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni i mantenir-les estrictament "ad personam".

Al personal mensual que actualment en gaudeix es manté, com a garantia personal, les condicions de transport gratuït.

Aquestes millores socials de conjunt del personal mensual es mantenen per als qui en gaudeixen actualment i per als qui ingressin en el futur, segons la normativa interior existent.

Secció 4

Vinculació a la totalitat

Article 10

Respecte al que es pacta

En el supòsit que l'autoritat laboral competent, en l'exercici de les facultats pròpies, no aprovi algun dels pactes del Conveni, aquest quedarà sense eficàcia pràctica; caldrà reconsiderar-ne el contingut i mentrestant continuarà en vigor el Conveni anterior.

Secció 5

Interpretació del Conveni

Article 11

Comissió Paritària

Es crea la Comissió Paritària d'interpretació i vigilància del Conveni com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

Es compon d'un president, que és el de la Comissió Negociadora, o, en la seva absència, qui designi l'autoritat laboral competent, la qual també nomena el secretari i tres vocals per cada part negociadora que hagin intervingut en les deliberacions del Conveni.

Els noms dels components d'aquesta Comissió són els següents:

President: Javier Crespán Echegoyen.

Vocals: Francisco García Ortíz, Toribio López López, José Velasco Velasco, Llogari Sala Oller, Amador Martínez Aynat i amador Martínez Jorba.

Article 12

Domicili

La Comissió té el domicili en el local de l'empresa; no obstant això, per actuar es pot reunir en qualsevol altre lloc, sempre que hi hagi acord entre els seus membres.

Article 13

Funcionament

La Comissió Paritària es reuneix si hi ha algun assumpte per resoldre (entenent-se com a reunió ordinària), amb la sol·licitud prèvia de tots els components d'una de les parts al president i convocatòria d'aquest. Així mateix, es pot reunir en sessió ordinària si n'hi ha necessitat i ho ha de fer saber al president. En les reunions ordinàries, la Comissió ha d'evacuar forçosament i resoldre tots els assumptes, les consultes o les qüestions sotmesos a la seva consideració des de la data de la reunió precedent.

Els acords dintre de cada representació es prenen per majoria simple.

Article 14

Submissió de qüestions a la Comissió

Les parts negociadores acorden sotmetre a la Comissió Paritària tota qüestió que pugui sorgir, amb caràcter litigiós o no, respecte de l'aplicació o la interpretació de les normes del Conveni, a fi que n'emeti dictamen prèviament al possible plantejament del conflicte o la presentació de demanda o reclamació.

Article 15

Procediment

Si no hi ha acord en el si de la Comissió Paritària, correspon a la jurisdicció laboral la seva interpretació, d'acord amb el procediment que estableix la Llei de procediment laboral.

Article 16

Modificació de les condicions de treball

 1. La Direcció de l'empresa, si hi ha raons tècniques, organitzatives o productives, pot acordar modificacions substancials de les condicions de treball; en cas de no ser acceptades pels representants legals dels treballadors, acudiran per a la solució del conflicte als mecanismes de solució del Tribunal Laboral de Catalunya.

 2. Tenen la consideració de modificacions substancials de les condicions de treball, entre d'altres, les que afecten les matèries següents:

  1. Jornada de treball.

  2. Horari.

  3. Règim de treball per torns.

  4. Sistema de remuneració.

  5. Sistema de treball i rendiment.

  6. Funcions, si excedeixen els límits que preveu l'article 39 de l'Estatut dels treballadors per a la mobilitat funcional.

   Capítol 2

   Organització de la feina

   Secció 1

   Facultats i obligacions de la Direcció

   Article 17

   Norma general

   L'organització de la feina en cadascuna de les seccions i dependències de treball és facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa. En conseqüència, té el deure d'organitzar-la de manera que pugui aconseguir el màxim rendiment en tots els aspectes: personal, materials, temps, etc., fins al límit racional i científic que permetin els elements de què disposa i la necessària col·laboració de personal per a aquest objecte.

   Article 18

   Facultats de la Direcció

   Són facultats de la Direcció de l'empresa, amb subjecció a les normes legals d'estricta observança i als preceptes d'aquest Conveni:

  7. Fixar la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA