Convenio colectivo - Transports Municipals dEgara, SA., Cataluña

Inicio de Vigencia:19 de Junio de 2002
Fin de Vigencia:15 de Marzo de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3660 de 19/06/02
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1706/2002, de 15 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Transports Municipals d'Egara, SA, per als anys 2001-2004 (codi de conveni núm. 0806872).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Transports Municipals d'Egara, SA, subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 22 de gener de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Transports Municipals d'Egara, SA, per als anys 2001-2004 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Transports Municipals d'Egara, SA, per als anys 2001-2004

Capítol 1

Àmbit personal, vigència, durada, salaris i clàusula de revisió salarial, denúncia i pròrroga

Article 1

Àmbit personal

Aquest Conveni és d'àmbit empresarial i s'hi adscriuen els treballadors de Transports Municipals d'Egara, SA, llevat dels alts càrrecs.

Article 2

Vigència, durada, salaris i clàusula de revisió

 1. Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2001, a efectes econòmics i socials. La seva durada s'estendrà fins al dia 31 de desembre de l'any 2004. Les normes d'aquest Conveni es mantindran vigents fins que no se'n firmi un de nou.

 2. En cas que l'IPC referit a Catalunya superi o no assoleixi, el 31 de desembre de 2001, el dos coma vuit per cent (2,8%), cal aplicar l'adequació corresponent de les taules de salaris de l'annex del Conveni, a l'alça o a la baixa, segons escaigui.

 3. Cal aplicar el procediment anterior si l'IPC referit a Catalunya supera o no assoleix l'u coma cinc per cent (1,5%) el 31 de desembre de cada un dels restants anys de vigència del Conveni.

  Article 3

  Denúncia i pròrroga

 4. Qualsevol de les parts pot formular la denúncia del Conveni, per a la seva rescissió o revisió, per escrit i raonadament. Cal fer-hi constar els aspectes objecte de revisió i presentar-lo a l'altra part com a mínim 2 mesos abans de la data del seu venciment.

 5. Si qualsevol de les parts no formula la denúncia del Conveni, per a la revisió o rescissió, i amb l'esmentada antelació de 2 mesos a la data del venciment inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues, el Conveni queda prorrogat tàcitament per successius períodes d'1 any.

  Capítol 2

  Prelació de normes, compensació, absorció i vinculació a la totalitat

  Article 4

  Prelació de normes

  Aquest Conveni col·lectiu constitueix la norma prioritària en la regulació de les relacions laborals entre l'empresa i els seus treballadors i, amb caràcter supletori, cal atenir-se al que disposen l'Estatut dels treballadors i altres disposicions legals de caràcter general.

  Article 5

  Compensació i absorció

  Les disposicions legals futures que constitueixin millores retributives o condicions laborals més beneficioses que les que s'estableixen aquí, seran aplicables sempre que en còmput anual o valorades conjuntament superin les d'aquest Conveni.

  Article 6

  Vinculació a la totalitat

  El que es pacta en aquest Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de la seva aplicació pràctica, es considera globalment. Si és modificat parcialment o hi ha una declaració de nul·litat per part de la jurisdicció competent, cal renegociar-lo íntegrament.

  Capítol 3

  Jornada laboral, festes a favor, vacances, llicències i excedències

  Article 7

  Jornada laboral

 6. La jornada laboral és de 1.702,4 hores anuals per a tot el temps de vigència del Conveni, que es concreten en 5 dies de feina i 2 de descans seguits per setmana, deduint-ne 14 festius.

 7. La implantació de torns partits de treball, per exigències del servei o per millorar la xarxa, pot comportar fins a un trenta per cent (30%) de la totalitat dels serveis i efectuat per part de personal voluntari. Si no es cobreix la quota amb voluntariat, cal dur-ho a terme entre tots els conductors perceptors de la companyia que tinguin menys antiguitat a l'empresa.

 8. Sens perjudici del que s'ha dit anteriorment, i en funció de les necessitats del servei, l'empresa està facultada per organitzar la feina, respectant el descans mínim de 12 hores diàries entre jornades. La jornada laboral no pot superar les 9 hores diàries.

  Article 8

  Festes a favor

 9. Són les festes que amb caràcter obligatori i en funció del calendari anual determinen la Generalitat de Catalunya i, si escau, el Govern de l'Estat, que actualment es concreten en 14 a l'any. Atès el caràcter públic del servei prestat per l'empresa, el seu gaudi no coincideix sempre amb la seva data oficial.

 10. La realització d'aquests festes s'ha de fer de la manera següent:

  1. Coincidint amb la no-realització del servei, segons el quadrant.

  2. En funció dels serveis, a iniciativa de l'empresa, procurant que vagin seguides dels descansos setmanals.

  3. A instància de l'interessat, amb l'antelació suficient, sempre d'acord amb les necessitats del servei.

  Si se'n sol·licita la realització immediata, només es poden fer les que permet el servei, segons l'ordre de petició que s'hagi efectuat.

  Article 9

  Vacances

 11. El personal adscrit a aquest Conveni disposa de 31 dies naturals, compresos entre l'1 de juny i el 30 de setembre, sempre amb criteris de rotativitat.

 12. S'estableix un fons de vacances per a cada un dels treballadors de l'empresa, independentment de la seva categoria professional. El seu import és de 26.000 pessetes (156,26 euros) per a l'any 2001. El seu gaudi íntegre en diferent període del que s'ha dit abans, ha d'incrementar aquest fons a la suma de 60.000 pessetes (360,611 euros) en el mateix any i, per als restants anys de vigència del Conveni, s'ha d'adequar a l'IPC de Catalunya.

 13. El calendari de vacances es fixa de comú acord entre la Direcció de l'empresa i els representats dels treballadors, de manera que tots els treballadors tinguin coneixement de la data de les seves respectives vacances com a mínim 2 mesos abans de la data en què les facin.

  Article 10

  Llicències

 14. Els treballadors tenen dret a llicències retribuïdes; amb la justificació i l'avís previs o posteriors, si escau, a l'empresa, pels motius i els temps següents:

  1. 18 dies naturals en cas de matrimoni.

  2. 3 dies naturals en cas de naixement d'un fill, malaltia greu, intervenció quirúrgica amb hospitalització o mort de cònjuges i familiars fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat. Si per aquests motius el treballador s'ha de desplaçar fora de Catalunya, se li amplia la llicència 3 dies més; o sigui, en total disposa de 6 dies naturals.

  3. 2 dies naturals per trasllat del domicili habitual.

  4. 2 dies naturals per a afers privats. Es poden concedir sempre que se sol·licitin, com a mínim, 5 dies abans de la data prevista.

  5. El temps indispensable, inherent al compliment de deures inexcusables de caràcter públic i personal, així com per a una visita mèdica justificada documentalment. Caldrà haver-ho sol·licitat prèviament com més aviat millor, a fi de preveure un relleu.

  6. 1 hora diària per lactància, natural o artificial, d'un fill menor de 9 mesos. El seu gaudi correspon al pare o a la mare, indistintament, si els dos treballen. A elecció de l'interessat, es pot substituir per una reducció de mitja hora diària de la jornada, al principi o al final d'aquesta jornada.

 15. La remuneració que s'ha de percebre en dies de llicència és constituïda pel salari base, el plus de conveni, l'antiguitat o el complement de vinculació, si s'escau, i el complement personal, si es percep.

  Article 11

  Excedències

 16. Les excedències sindicals, així com les que la legislació vigent preveu com a forçoses, comporten, quan en finalitza la vigència, la readmissió immediata i obligatòria del treballador en un lloc de treball idèntic al que tenia en el moment en què va iniciar-la.

 17. Les excedències voluntàries es poden sol·licitar un cop assolida una antiguitat mínima a l'empresa d'1 any i es concedeixen amb una durada mínima de 2 anys i de 5 com a màxim. Aquest dret no es pot exercir novament fins que no hagin transcorregut 4 anys des del final de l'excedència anterior. Les peticions es resolen en el termini màxim d'1 mes, a comptar del dia en què es van tramitar. Si no se sol·licita el reingrés a l'empresa com a mínim 1 mes abans de la data de la finalització de l'excedència, es perd el dret a reingressar-hi. El temps d'excedència voluntària no computa a l'efecte d'antiguitat a l'empresa i la reincorporació té lloc en el moment en què es produeix una vacant en la categoria a què pertany el sol·licitant.

  Capítol 4

  Drets sindicals i col·lectius. Comitè d'Empresa i seccions sindicals

  Article 12

  Comitè d'Empresa

  El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors a l'empresa per a la defensa dels seus interessos.

  Article 13

  Competències del Comitè d'Empresa i garanties sindicals

 18. A mes de les que estableixen l'Estatut dels treballadors i normes concordants, li corresponen les competències següents:

  1. Emetre informe amb motiu de la incoació d'expedient contradictori, previ a la imposició de sancions de caràcter greu o molt greu.

  2. Ser informat de la imposició de qualsevol sanció, independentment de la seva gravetat.

  3. Informar sobre les modificacions que l'empresa hagi pres respecte del quadrant de serveis, horaris, temps i el calendari de festes i contractació.

 19. El Comitè d'Empresa té les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA