Acta - Personal Laboral de l' Ajuntament de Manlleu, Barcelona

Inicio de Vigencia:27 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:27 de Enero de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3853 de 28/03/03
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/726/2003, de 27 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0810832).

Vist l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 14 de gener de 2003, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferències de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0810832) al Registre de convenis de Barcelona de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 27 de gener de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA

de la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2002 i 2003

Assistents

Representant de l'Ajuntament: Marta Alsina i Teixidó.

Membres del Comitè d'Empresa: Carme Trillas, Laura Rovira, Antoni García i Manel Vallejo.

Secretària: M. Carme Noguer.

A Manlleu, a la sala de reunions de la casa consistorial, essent les 18 hores del dia 14 de gener del 2003, té lloc la sessió núm. 1/03 amb el següent desenvolupament de la sessió:

  1. Modificació del redactat de l'article 44.8 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA