Convenio colectivo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2010
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010
Publicado en:Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 01/09/2010
 
EXTRACTO GRATUITO

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ d’11 d'agost de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària

del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm.

0801065)

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la

província de Barcelona, subscrit el dia 29 de juliol de 2010 per la Federació d'Entitats Empresarials per a la Construcció,

UGT i CCOO, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel

qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de

maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de

reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març,

de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del

Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres

públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials

del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.

Decret 326/98, 24 de desembre, art. 5è)

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ I OBRES

PÚBLIQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Assistents

Per la representació de la FEC:

Ignasi Puig Abos, Marc Torrent, Eulalia Tort, Joan Armengol, Xavier Puigvert , i Manel Selfa

Per la representació dels treballadors:

Juani Arenas Gómez, Manuel García Serna, Ramón Arenas Sánchez, José Antonio Riveiro, Mariano Martín Silvestre i

José García Vargas (UGT).

Miguel Pelaez, Lorenzo Hervás, Sergio Moran Sepulveda, Oscar Bazan García i Jacinto Naval Álvarez (CCOO).

A la ciutat de Barcelona, essent les 13.00 hores del dia 29 de juliol del 2010, es reuneixen en primera convocatòria els

membres esmentats de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA