Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2010
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010
Publicado en:Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 01/09/2010
 
EXTRACTO GRATUITO

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ d’11 d'agost de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a

l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de

conveni núm. 0801065)

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres

públiques de la província de Barcelona, subscrit el dia 29 de juliol de 2010 per la Federació d’Entitats Empresarials per a

la Construcció, UGT i CCOO, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de

24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret

1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de

desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000,

de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de

reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció

i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis

Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.

Decret 326/98, 24 de desembre, art. 5è)

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE REVISIÓ SALARIAL PER A L’ANY 2010 DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LA

CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Assistents

Representació empresarial FEC:

Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors) y Manuel Alcaraz Puig (Associació de Promotors)

Assessors: Ignasi Puig Abós, Xavier Puigvert i Joan Marc Torrent.

Representació dels treballadors:

CCOO: Sergio Moran Sepúlveda, Jacint Naval Álvarez y Oscar Bazán García

Assessors: Miquel Peláez García y Lorenzo Hervas.

UGT: Mariano Martín Silvestre, José García Vargas y Javier Jurado Galvez.

Assessors: Ramón Arenas, Juani Arenas y Bernardo Fuertes

A la ciutat de Barcelona, essent les 13.00 hores del dia 29 de juliol de 2010, es reuneixen les persones esmentades en

primera convocatòria, com a representants de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la

construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer Comte Salvatierra, 5-15 de Barcelona ciutat, sota la

presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni

col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, s’obre tot seguit la sessió de

conformitat amb l’Ordre del dia establert.

Com a primer punt del dia, es procedeix per ambdues representacions a la aprovació definitiva de les taules salarials

per l’any 2009 signades en data 24 de febrer de 2009, com a conseqüència de que l’IPC real per a l’any 2009, no ha

superat l’IPC previst del 2%. Seguidament es fa lectura de les taules salarials per l’any 2010 del Conveni col·lectiu de

treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona amb un increment del 1,50% sobre les taules

salarials definitives de l’any 2009.

C

VE

-N

úm

. d

e

r

eg

is

tr

e

: 0

62

01

00

04

15

3

2

Dimecres, 1 de setembre de 2010

Segons l’article 68 del Conveni col·lectiu, el termini per abonar els endarreriments que corresponguin pels augments de conveni, és d’un mes a comptar de la data d’avui.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions en els següents membres: en nom de CCOO, Jacinto Naval; en nom

de UGT, Mariano Martin Silvestre, i en nom de la FEC, Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, acordant-se la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral

competent.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que, en mostra de conformitat, és signada

pels assistents.

Anexo 1-A

Tablas salariales 2010.

C: categorías; SB: salario base; PC: plus convenio; PT: plus tran. dist. y herr.; GJ: gratif. Junio; GN: gratif. Navidad; T: total; TD: total día trabajado; SDF: sábado, domingo, festivo.

Retribución anual

C SB PC PT GJ GN V T

Encargado general 11.293,82 7.280,38 1.874,45 2.114,22 2.114,22 2.114,22 26.791,31

Capataz 10.591,09 6.906,26 1.874,45 2.005,52 2.005,52 2.005,52 25.388,36

Modelista 10.475,24 6.679,14 1.559,50 1.939,03 1.939,03 1.939,03 24.530,97

Adornista 10.475,24 6.679,14 1.559,50 1.939,03 1.939,03 1.939,03 24.530,97

Jefe taller 11.294,59 7.275,33 1.874,45 2.113,69 2.113,69 2.113,69 26.785,44

Contramaestre 10.591,09 6.906,26 1.874,45 2.005,52 2.005,52 2.005,52 25.388,36

Entibador-Barrenero 10.160,24 6.685,27 1.874,45 1.939,68 1.939,68 1.939,68 24.539,00

Oficial 1ª 10.198,85 6.527,69 1.559,50 1.895,82 1.895,82 1.895,82 23.973,50

Oficial 2ª 9.416,65 6.111,30 1.559,50 1.774,74 1.774,74 1.774,74 22.411,67

Ayudante 8.793,99 5.779,53 1.559,50 1.678,42 1.678,42 1.678,42 21.168,28

Peón especialista 8.597,33 5.672,61 1.559,50 1.647,81 1.647,81 1.647,81 20.772,87

Peón ordinario 8.497,42 5.576,87 1.489,36 1.616,79 1.616,79 1.616,79 20.414,02

Guarda jurado 9.088,96 5.903,10 1.489,36 1.708,78 1.708,78 1.708,78 21.607,76

Vigil. taller o almacén 8.493,58 5.585,82 1.489,36 1.618,16 1.618,16 1.618,16 20.423,24

Aux. tec. obra 10.279,88 6.521,02 1.489,36 1.892,83 1.892,83 1.892,83 23.968,75

Aux. adm. obra 9.880,30 6.425,47 1.489,36 1.841,98 1.841,98 1.841,98 23.321,07

Almacenero almacén central 9.293,28 6.014,43 1.489,36 1.741,08 1.741,08...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA