Convenio colectivo - Personal Laboral de l' Ajuntament de Manlleu, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRE/3938/2002, de 17 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2002 i 2003 (codi de conveni núm. 0810832).

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu subscrit pels representants de la institució i dels seus treballadors el dia 26 de juny de 2002, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col-lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col-lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2002 i 2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de setembre de 2002

P. A.

Mercè Claveria i Puig

Cap del Servei de Relacions Laborals en funcions

Transcripció del text original signat per les parts

CONVENI

col-lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2002 i 2003

Article 1

Determinació de les parts que concerten aquest Conveni

Aquest segon Conveni col-lectiu ha estat negociat per l'Ajuntament de Manlleu i per les persones que integren el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament.

Article 2

Àmbit personal

Aquest Conveni és d'aplicació al personal que, amb relació jurídica laboral, presta o presti serveis a l'Ajuntament de Manlleu i estigui inclòs en l'àmbit d'aplicació que defineix l'article 1 del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors respecte de l'Ajuntament.

Article 3

Àmbit funcional

Les normes contingudes en aquest Conveni afecten els centres de treball de totes les àrees de l'Ajuntament de Manlleu en els quals presti serveis personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Estatut dels treballadors.

Article 4

Àmbit territorial

L'àmbit territorial del present Conveni és el del municipi de Manlleu.

Article 5

Àmbit temporal

 1. Aquest Conveni entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels aspectes per als quals s'estableixi una altra data, i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2003.

 2. Aquest Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, llevat de denúncia expressa d'una de les parts, que efectuarà per escrit la part denunciant a l'altra, amb expressió de les matèries objecte de denúncia i negociació, i amb l'antelació d'1 mes a la data de finalització de la vigència del Conveni.

 3. Això no obstant, mentre es dugui a terme la negociació i la corresponent aprovació d'un nou Conveni, el present mantindrà la seva vigència en totes aquelles previsions que fàcticament i jurídicament siguin de possible aplicació.

 4. Les parts signants es comprometen a mantenir un clima laboral, en el qual la bona fe, el diàleg i la confluència d'interessos entre les parts sigui l'element fonamental de relació respecte a totes aquelles matèries regulades en aquest Acord.

  Article 6

  Vinculació a la totalitat

  Les condicions pactades en aquest Conveni formen un tot orgànic i indivisible i, als efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment i conjuntament.

  En cas que l'autoritat laboral, en l'exercici de les seves facultats, d'acord amb el previst a l'article 90.5 de l'Estatut dels treballadors, efectués el control de la legalitat, i que com a conseqüència d'aquesta actuació d'ofici la jurisdicció laboral anul-lés totalment o parcialment alguna de les seves clàusules o articles, ambdues parts hauran de negociar la totalitat o parcialitat anul-lada, i la resta del Conveni quedarà en vigor. En aquest supòsit i fins a l'elaboració d'un nou text, s'aplicarà la normativa convencional anterior.

  Article 7

  Clàusula de garantia

  Si durant la vigència d'aquest Conveni es produeix, per reestructuració administrativa, algun canvi de la dependència dels actuals centres de treball, l'esmentada modificació haurà de garantir les relacions juridicolaborals amb total respecte a les diferents condicions individuals expressament reconegudes al personal laboral afectat.

  Article 8

  Condicions més beneficioses

  Es respectaran ad personam, com a condicions més beneficioses, les reconegudes en els convenis col-lectius o contractes de treball que eren vigents a l'entrada en vigor d'aquest Conveni quan, un cop examinades en el seu conjunt i en còmput anual, resultin més beneficioses per als treballadors.

  Article 9

  Compensació i absorció

  Les retribucions que estableix aquest Conveni compensen i absorbeixen totes les existents amb anterioritat a la seva entrada en vigor, i igualment quant a la resta de les condicions de treball establertes prèviament, sens perjudici del que disposa l'article anterior.

  Article 10

  Comissió Paritària (CIVE)

  10.1 En el termini dels 3 mesos següents a la signatura d'aquest Conveni es constituirà, d'acord amb l'article 85.2.e de l'Estatut dels treballadors, una Comissió Paritària per a la interpretació, la vigilància i l'estudi del Conveni (CIVE), que estarà formada per 1 representant de l'Ajuntament amb 2 vots i 2 representants del Comitè d'Empresa, amb 1 vot cadascun d'ells. En la composició de la CIVE es respectarà la proporcionalitat dels membres del Comitè d'Empresa segons la distribució del cens d'electors i elegits en les eleccions pel Comitè d'Empresa entre col-legi tècnic administratiu i un altre pels treballadors especialistes i no qualificats.

  10.2 La CIVE elaborarà les seves normes de funcionament i tindrà les funcions específiques següents:

 5. Interpretar, vigilar, estudiar i aplicar el Conveni únic.

 6. Negociar i acordar les modificacions retributives previstes en aquest Conveni.

 7. Introduir en el text del Conveni el contingut dels acords presos per la CIVE en aquelles matèries previstes en les disposicions transitòries corresponents.

 8. Estudiar i aprovar o, si escau, denegar les reclamacions als grups i categories professionals.

 9. Determinar les funcions de cadascuna de les categories professionals i aprovar les modificacions del nomenclàtor.

 10. Emetre informes sobre les qüestions que li siguin proposades per les parts sobre interpretació del que s'ha pactat.

 11. Tenir coneixement de les modificacions de la plantilla que afectin de forma substancial el volum de qualsevol àrea.

 12. Participar en la determinació dels programes de formació que s'hagin de desenvolupar amb caràcter general.

 13. Tenir coneixement de l'aplicació, control i seguiment dels plans que en matèria de salut laboral es determinin tant a les comissions paritàries com en els comitès de salut i seguretat laboral, i que afectin el personal laboral de l'Ajuntament.

 14. Entendre dels conflictes col-lectius d'interessos i d'interpretació de norma que es puguin plantejar en l'àmbit del Conveni, amb caràcter previ a la jurisdicció competent.

 15. Entendre de totes les altres qüestions que li siguin encomanades derivades d'aquest Conveni, i de la determinació dels procediments per solucionar les discrepàncies en el si de la Comissió.

  10.3 Els acords de caràcter vinculant adaptats per la CIVE són objecte d'inscripció en el registre esmentat en l'article 2 del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i es publicaran, si escau, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  10.4 Els acords de la CIVE tindran plena validesa i eficàcia en l'àmbit d'aquest Conveni; s'adoptaran per majoria simple i es faran públics en tots els centres de treball. Així mateix, les resolucions s'enviaran a les parts interessades en el termini màxim de 15 dies.

  10.5 Els membres de la CIVE disposaran del temps suficient per a l'exercici de les seves funcions, tant per a les reunions de negociació com per a les reunions deliberadores o d'assessorament.

  10.6 En cas de desacord en el si de la Comissió de Seguiment, ambdues parts plantejaran la discrepància al Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), mitjançant els procediments de conciliació i mediació que aquest té establerts per a la resolució de conflictes i discrepàncies.

  Article 11

  Horari d'atenció al públic

  L'horari d'atenció al públic serà de 8 hores a 14.30 hores, de dilluns a divendres, llevat que per raó del servei es requereixi un altre horari.

  Article 12

  Modificació de condicions substancials de treball

  L'Administració, per provades raons tècniques, organitzatives o productives, podrà acordar modificacions substancials de les condicions de treball de caràcter individual o col-lectiu. Quan es tracti de modificacions de caràcter col-lectiu, l'adopció d'aquestes anirà precedida d'un període de consultes amb els representants legals dels treballadors de durada no inferior a 15 dies.

  En cas de desacord, l'Administració ha de notificar la decisió presa als afectats i als seus representants legals i, prèviament a la data efectiva d'aplicació de la decisió de l'Administració, s'ha d'obrir un termini d'efectivitat de 30 dies.

  El període de consultes ha de fer referència a les causes que motiven la decisió de l'Administració i a la possibilitat d'evitar-ne o reduir-ne els efectes, i també a les mesures necessàries per atenuar les conseqüències per als treballadors afectats. Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe amb vista a l'obtenció d'un acord.

  En tot allò que aquest article no estableix s'ha de seguir el que disposa l'article 41 de l'Estatut dels treballadors.

  Tenen la consideració de modificacions substancials de les condicions de treball les que afecten les matèries següents:

  1. Jornada de treball.

  2. Horari.

  3. Règim de treball per torns.

  4. Sistema de remuneració.

  5. Sistema de treball i rendiment.

  6. Funcions quan...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA