Convenio colectivo - Consorci Sanitari de Barcelona, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22/05/2002
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1337/2002, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió de l'empresa Consorci Sanitari de Barcelona al Conveni Col·lectiu del personal laboral del Servei Català de la Salut per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0810922).

Vist l'Acord d'adhesió del Consorci Sanitari de Barcelona al Conveni col·lectiu de treball del personal laboral del Servei Català de la Salut, subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 17 de desembre de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 i 92.1 de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord d'adhesió de l'empresa Consorci Sanitari de Barcelona al Conveni col·lectiu de treball del personal laboral del Servei Català de la Salut per als anys 2001-2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

d'adhesió de l'empresa Consorci Sanitari de Barcelona al Conveni col·lectiu de treball del personal laboral del Servei Català de la Salut, per als anys 2001-2003

Assistents

Per la representació dels treballadors: Eulàlia Camprubí i Nieto, Carmen Medina i Molina i Alfonso Palmero i Asensio.

Per la representació del CSB: Josep Mañach i Serra i Montserrat García i Triviño.

El dia 17 de desembre de 2001, essent les 9.15 hores, a la seu del Consorci Sanitari de Barcelona, amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA