Convenio colectivo - Foment de Terrassa, SA., Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28/11/2001
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 19 d'octubre de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Foment de Terrassa, SA, per als anys 2000-2003 (codi de conveni núm. 0806852).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Foment de Terrassa, SA subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 19 de febrer de 2001 i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Foment de Terrassa, SA per als anys 2000-2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 d'octubre de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de l'empresa de Foment de Terrassa, SA, per als anys 2000-2003.

Capítol 1

Disposicions generals

Preàmbul

El present Conveni col·lectiu és la concreció, per al personal laboral de l'Ajuntament de Terrassa, de l'acord marc negociat entre la Corporació municipal i les seccions sindicals de SPPME, UGT i CCOO. Recull, per aquesta raó, els principis inspiradors de l'esmentat acord marc, que ha estat configurat amb el propòsit d'aconseguir homogeneïtzar les condicions de treball de tots els empleats i empleades municipals laborals i funcionaris de tots els organismes i empreses municipals.

Les parts consideren que els principis recollits a l'acord marc afavoreixen un marc de relacions laborals equitatiu i progressiu per al conjunt d'empleats, i per això l'han pres com a nucli fonamental en negociar el present Conveni col·lectiu.

Article 1

Àmbit d'aplicació

Funcional

L'àmbit d'aplicació serà dels empleats i les empleades inclosos en l'àmbit personal dels respectius acords i convenis de cadascuna de les organitzacions municipals, excepte els col·lectius inclosos o homologats amb convenis provincials i les empreses municipals que tenen conveni vigent.

Així mateix, en queden exclosos els funcionaris d'Habilitació Nacional, els directors de serveis, els gerents i els càrrecs de confiança.

El Conveni s'aplica, doncs, a tots els treballadors i treballadores de l'empresa Foment de Terrassa, SA, exceptuant el gerent i la gerent i els contractes d'alta direcció.

Article 2

Vigència

La durada del Conveni serà de l'1 de gener del 2000 al 31 de desembre del 2003.

Aquest Conveni es prorrogarà tàcitament per períodes d'1 any, a menys que sigui objecte de denúncia per a la seva revisió (o rescissió en el cas d'incompatibilitat amb normes de rang superior que hom pugui dictar), denúncia que haurà de formular alguna de les parts signants i que haurà de ser proposada amb un mínim de 3 mesos d'anticipació respecte de la data de venciment inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 3

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en aquest acord són un tot orgànic i indivisible a efectes de la seva aplicació, i es consideren globalment en còmput anual.

Les condicions de l'acord poden ser superades per condicions més favorables que es puguin establir legalment o per conveni d'àmbit superior. La valoració d'aquestes millores es considerarà a nivell global i es discutirà la seva adaptació a l'acord, ja que aquest es constitueix com un tot orgànic.

Les condicions que aquí es pacten formen un tot orgànic i indivisible a l'efecte de la seva aplicació pràctica.

Article 4

Dret supletori

Per a tot allò que no es preveu, cal atenir-se a allò que disposen les lleis vigents.

Article 5

Comissió Paritària

Es crea una comissió mixta de vigilància, interpretació i desenvolupament del Conveni, integrada per 3 membres -com a màxim- per part de l'empresa i 3 membres per part dels treballadors. S'han de reunir, a instàncies de les parts, en el termini màxim de 7 dies a partir de la convocatòria, on s'ha d'incloure l'ordre del dia. Cada part s'ha de considerar constituïda vàlidament amb l'assistència de 2 dels membres per part dels treballadors i d'1 membre per part de l'empresa.

Aquesta comissió durà a terme les seves funcions sens perjudici de les matèries que són competència de la comissió de seguiment de l'acord marc o que han de ser discutides i analitzades per l'esmentada comissió (article 2).

Comeses:

  1. Interpretació de les clàusules del Conveni. Els acords s'han d'adoptar per decisió favorable i conjunta d'ambdues parts. Les controvèrsies relacionades amb la interpretació de les clàusules del Conveni s'han de sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya.

  2. Elaborar una proposta sobre l'estructura de l'empresa, amb especial incidència en les formes més adequades de contractació en cada cas, tot vigilant que l'estabilitat sigui la màxima dintre de les possibilitats i necessitats de l'empresa.

  3. Propostes sobre les vies de promoció en el si de l'empresa.

  4. Estar assabentada en primera instància de les extincions dels contractes per aplicació de l'article 51 de l'Estatut dels treballadors.

Capítol 2

Règim de treball

Article 6

Jornada

S'estableix una jornada laboral de 1.640 hores anuals per a l'any 2000; 1.625 hores anuals per a l'any 2001; 1.610 hores anuals per a l'any 2002; 1.595 hores anuals per a l'any 2003.

El personal contractat mitjançant els plans d'ocupació ha d'efectuar la jornada laboral de l'àrea a la qual estigui adscrit.

Per tal de no reduir ni afectar la qualitat de la prestació dels serveis municipals, la reducció de la jornada laboral anual pactada s'haurà de realitzar fonamentalment en la jornada diària.

Per a l'any 2000, la reducció horària es realitzarà principalment aplicant-la als ponts.

El calendari laboral serà negociat anualment i es presentarà abans de l'inici de cada any d'aplicació.

Article 7

Horari de treball

L'horari laboral es pactarà anualment i quedarà recollit en el calendari laboral, el qual es presentarà abans de l'1 de gener de cada any. S'estableix un horari flexible que es farà d'acord amb el següent:

El règim de flexibilitat horària s'aplicarà sempre que el servei ho permeti; és a dir, quan no es perjudiqui el funcionament normal del servei. A aquest efecte, s'estudiarà en cada cas la possibilitat d'implantar-lo.

La jornada laboral s'estableix en règim d'horari flexible de mitja hora en relació amb l'hora d'inici i d'acabament de la jornada. Per tant, dependrà de l'hora d'entrada i del compliment de la jornada laboral completa de cada treballador, amb un còmput i un control mensuals.

El personal que realitzi una jornada continuada de 5 hores 30 minuts, tindrà dret a 20 minuts de llicència per esmorzar o berenar, amb caràcter no recuperable, i ho farà d'acord amb el cap corresponent, de manera que no causi detriment en els serveis respectius. Caldrà marcar l'entrada i la sortida corresponents en el rellotge.

S'estableixen tres horaris:

Horari d'estiu: de 8.00 a 15.00 hores o de 14 a 21 hores (sempre amb caràcter voluntari, per requeriments del servei, aquests horari es podran pactar amb el treballador o treballadora.

Horari de matí i 2 tardes.

Horari de tardes i 2 matins.

Per als treballadors i treballadores vinculats laboralment a Foment de Terrassa en el moment de la signatura del present Conveni, s'aplicarà automàticament l'horari partit de matins. Si per part de la Direcció o bé del treballador o treballadora hi ha la sol·licitud de canvi de la modalitat horària, aquesta es realitzarà sempre previ acord d'ambdues parts. Per a les noves contractacions, la Direcció assignarà l'horari més adient per al funcionament del servei, de matí i 2 tardes o de tarda i 2 matins.

El manteniment adequat i eficient dels diferents serveis de Foment de Terrassa, serà criteri prioritari a l'hora de consensuar qualsevol assignació horària.

Article 8

Ponts

Els ponts es pactaran anualment en el calendari laboral que es presentarà abans de l'1 de gener de cada any.

Article 9

Vacances

Les vacances s'han d'efectuar durant el mes d'agost complet. Tanmateix, se'n pot pactar l'inici o final amb 1 setmana de variació, de comú acord entre empresa i treballador. Les treballadores embarassades, en cas que les seves vacances coincideixin amb les 16 setmanes de què poden gaudir, tenen dret a unes dates alternatives, establertes per acord entre l'empresa i la treballadora.

No obstant el temps normal de vacances assenyalat per al mes d'agost, l'empresa es reserva la facultat d'establir uns altres períodes alternatius i de fraccionar-ne el gaudiment en dues parts. La comunicació a la treballadora es farà a l'hora d'establir el calendari laboral. En cas que no fos possible la comunicació a l'hora d'establir el calendari, necessàriament l'empresa i el treballador o treballadora hauran de pactar el calendari de vacances.

Si el fraccionament té lloc a petició de l'empresa, s'ha d'incrementar el període de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA