Convenio colectivo - Sistema dEmergències Mèdiques, SA (SEM SA)., Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16/07/2001
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 15 de maig de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM SA), per als anys 2000 a 2003 (codi de conveni núm. 7901382).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM SA) per als anys 2000 a 2003, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 5 de desembre de 2000, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM SA) per als anys 2000 a 2003 al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 15 de maig de 2001

Jaume Abat i Dinarès

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts.

2n Conveni

col·lectiu de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

El present Conveni col·lectiu estableix les bases per a les relacions entre l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM, SA) i els seus treballadors.

Article 2

Àmbit funcional i personal

Els presents acords seran d'aplicació al personal amb vinculació laboral amb SEM, SA i les seves estipulacions afectaran a tot el personal.

Queden expressament exclosos, el personal d'alta direcció i el personal amb funcions directives.

Article 3

Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà de 4 anys i la seva vigència de l'1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2003.

En cas que no existís denúncia abans de finalitzar la vigència del present Conveni, aquest s'entendrà automàticament prorrogat per períodes anyals.

La denúncia haurà de formular-se per escrit amb un mínim de 3 mesos d'antelació a la data de venciment del Conveni o a la de qualsevol de les seves pròrrogues.

La Comissió negociadora haurà de quedar constituïda amb un mes d'antelació a la conclusió del present Conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues, sempre que la denúncia s'hagi realitzat dins del termini previst.

Article 4

Garantia ad personam

El conjunt de pactes que conté el present Conveni col·lectiu substitueix íntegrament les condicions, tant econòmiques com de treball, existents en el moment de la seva entrada en vigor.

Amb caràcter estrictament personal es respectaran les condicions econòmiques personals que es vinguessin gaudint a la signatura del primer Conveni col·lectiu de SEM, SA i que, en conjunt i en còmput anyal, superin les establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anyal.

Article 5

Comissió paritària

 1. Es constitueix una Comissió paritària com a òrgan de seguiment i aplicació d'aquest Conveni, que es reunirà en els supòsits següents:

  1. Desacord sobre la interpretació dels articles d'aquest Conveni.

  2. A petició d'una de les parts.

  3. Conciliació preceptiva prèvia en Conflictes col·lectius que suposin la interpretació de les normes del present Conveni.

 2. La composició de la Comissió estarà integrada per 3 membres de la representació de l'empresa i 3 membres de la representació dels treballadors, amb assistència d'un assessor per representació, designat lliurement per cada una de les parts.

  Capítol 2

  Condicions econòmiques

Article 6

Taula salarial

La taula salarial per l'any 2000 s'incorpora a aquest Conveni com a annex 1.

L'increment salarial per l'any 2001, 2002 i 2003, serà el percentatge que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per cada any per al seu personal laboral, amb efectes de l'1 de gener de cada any.

Els esmentats increments salarials s'aplicaran sobre la taula salarial vigent a cada moment.

Article 7

Antiguitat

El personal fix de plantilla percebrà els triennis d'acord amb la taula següent:

Metges/tècnic superior

6.408 pessetes brutes/mes

Infermer/tècnic grau mig

5.813 pessetes brutes/mes

Administratiu

5.218 pessetes brutes/mes

Auxiliar administratiu

4.620 pessetes brutes/mes

Aquests imports són els previstos per l'any 2000 pel personal laboral de la Generalitat de Catalunya i els mateixos s'actualitzaran, pels anys 2001, 2002 i 2003, en el percentatge establert a l'article 6 del present Conveni i s'abonarà amb efectes econòmics de l'1 de gener de cada any.

Aquest complement personal es farà efectiu per cada 3 anys de prestació de serveis complets i es reconeix des de l'abril de 1993, excepte en aquells supòsits en què pel treballador afectat es pugui acreditar una relació laboral ininterrompuda des d'una data anterior al mes d'abril de 1993, en què es reconeixerà des de la data acreditada (i s'abonarà amb efectes de l'1 de gener de 2000).

Tanmateix s'acorda que no es meritarà cap mena d'endarreriment pel concepte d'antiguitat des de la data de reconeixement de la mateixa fins a la data d'abonament.

El complement personal d'antiguitat es farà efectiu a partir del mes següent al de la data en què es compleixi el venciment del trienni corresponent. En el cas que el venciment coincideixi amb el dia 1 del mes, s'abonarà el mateix mes.

Per jornades anuals inferiors a l'establerta en aquest Conveni el concepte antiguitat es percebrà en la proporció que correspongui.

Article 8

Plus festius

Quan la jornada de treball ordinària, pel que fa al personal assistencial, coincideixi amb un diumenge o festiu, es percebrà un plus de 6.000 pessetes brutes per diumenge o festiu treballat. Aquest import és el previst pel personal que realitzi jornades continuades de 24 hores; per jornades inferiors es percebrà en la proporció que correspongui.

Aquest plus només el percebrà el treballador que comenci la seva jornada de treball el mateix dia festiu, per base i per categoria.

Article 8 bis

Plus festius especials

El personal assistencial percebrà un plus de 12.000 pessetes brutes quan hagi de treballar els següents dies: vigília del dia de Nadal, dia de Nadal, vigília del dia d'Any Nou, dia d'Any Nou i vigília del dia de Sant Joan. Aquest import és el previst pel personal que realitzi jornades continuades de 24 hores; per jornades inferiors es percebrà en la proporció que correspongui.

Aquest plus només el percebrà el treballador que comenci la seva jornada de treball el mateix dia considerat festiu especial, per base i per categoria.

Els imports referits en els articles 8 i 8 bis són els previstos per l'any 2000 i s'actualitzaran, pels anys 2001, 2002 i 2003, en el percentatge establert a l'article 6 del present Conveni i s'abonaran amb efectes econòmics de l'1 de gener de cada any.

Tanmateix, en el cas que una jornada ordinària coincideixi amb un diumenge o festiu i, a la vegada, amb un dels festius especials, el treballador tindrà dret a percebre els imports previstos tant a l'article 8 com en aquest article 8 bis.

Article 9

Complement de responsabilitat

Aquell personal que a part de les seves funcions com a metge/essa o infermer/a desenvolupi tasques de comandament o supervisió d'alguna de les bases, percebrà aquest complement en les quanties, no consolidables, següents:

Caps de base

1.928.511 pessetes

(metge/essa)

brutes/anyals

Supervisor/a

1.698.075 pessetes

(infermer/a)

brutes/anyals

Aquests imports són els previstos per l'any 2000, i s'actualitzaran, pels anys 2001, 2002 i 2003, en el percentatge establert a l'article 6 del present Conveni i s'abonaran amb efectes econòmics de l'1 de gener de cada any.

Aquest complement comporta 15 hores de dedicació setmanal a les tasques de comandament o supervisió, addicionals a la jornada com a metge o infermer, i es perdrà quan el treballador deixi de desenvolupar les funcions descrites per qualsevol causa.

Article 10

Complement de lloc de treball

Pel personal no assistencial es podrà establir un complement de lloc de treball no consolidable, motivat per la responsabilitat del lloc de treball.

Article 11

Incentivació i desenvolupament professional

El sistema d'incentivació i desenvolupament professional estarà dotat amb un total del 7 per cent de la massa salarial, i el seu funcionament, desenvolupament, i reglamentació i distribució econòmica es regularà pel Pacte d'incentivació nascut en el sí de la Comissió paritària així com pels successius acords que adopti l'esmentada Comissió i aquests acords seran vinculants per les parts signants d'aquest Conveni col·lectiu i el seu contingut s'incorporarà al mateix.

Aquest percentatge s'assolirà en una durada màxima de 4 anys a comptar des de l'any 1999, i es distribuirà en aquests 4 anys a raó del percentatge del 25 per cent anual.

Article 12

Complement d'activitat

El personal assistencial de SEM, SA d'alta a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA