Convenio colectivo - Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA), Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24/08/2001
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 8 de maig de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), per als anys 2000-2004 (codi de conveni núm. 0808332).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 26 de març de 2001 i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), per als anys 2000-2004 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de maig de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de l'empresa Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), per als anys 2000-2004

Capítol 1

Àmbit, vigència i aplicació

Article 1

Àmbit

Aquest Conveni és d'aplicació al personal laboral, temporal o fix de la Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió, SA (Regesa).

Els drets de qualsevol ordre i naturalesa del personal afectat per l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni seran sempre respectats en el cas de mobilitat motivada per la creació de nous centres de treball.

Article 2

Vigència

Aquest Conveni tindrà una vigència de 5 anys, amb efectes de l'1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2004.

La denúncia amb la proposta d'iniciació, revisió o pròrroga expressa s'haurà d'efectuar, per la representació que la proposi, amb 3 mesos d'antelació a la data de finalització de la vigència d'aquest Conveni o la del qualsevol de les seves pròrrogues.

En el supòsit que es produeixi denúncia del Conveni, les parts es comprometen a iniciar les deliberacions del pròxim, com a màxim en 60 dies des de la denúncia, per tal de concloure-les, sempre que sigui possible, abans del venciment del present Conveni.

Si no es produís denúncia, o si efectuada aquesta no s'arribés a un acord exprés, s'estarà al que disposa el vigent article 86 de l'Estatut dels treballadors.

Article 3

Per tal de garantir la correcta aplicació d'aquest Conveni, així com per a qualsevol modificació del Conveni, es constituirà la Comissió Paritària de Seguiment, segons la normativa vigent, que estarà composta com a mínim per 2 membres de cadascuna de les parts.

En el supòsit de conflictes derivats de la interpretació o de la negociació, ambdues parts, de comú acord, nomenaran un mediador per tal d'intentar resoldre les controvèrsies, amb caràcter previ a les actuacions legals davant dels òrgans corresponents.

De tot allò que no reguli el present Conveni, s'entendrà aplicable amb caràcter supletori les disposicions del Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos, així com les disposicions laborals vigents.

Article 4

Estaran legitimats per dur a terme la negociació col·lectiva, per part dels treballadors, el Comitè d'Empresa o, si s'escau, els delegats de personal.

Un cop signat per la Comissió Negociadora, aquest Conveni es presentarà al registre corresponent per a la seva publicació.

Capítol 2

Categories professionals

Article 5

Definicions de categories professionals

Les definicions, d'acord amb les funcions o les activitats del personal dins de l'empresa, seran les següents:

Secció 1: Direcció

Director de departament: és aquell que, amb poders o no, sota la dependència directa de l'òrgan de govern de l'empresa, es fa directament responsable d'un departament o més, o d'una sucursal, delegació o agència.

Secció 2: caps d'àrea tècnica

 1. Cap d'àrea titulat: és l'empleat amb titulació superior, amb poders o no, que actua sota les ordres immediates del director de departament, si n'hi ha, i que es fa directament responsable d'una o més àrees determinades.

 2. Cap d'àrea: és l'empleat, amb poders o no, que sota les ordres immediates del director de departament, si n'hi ha, s'encarrega d'orientar, dirigir i unificar una àrea o secció, i de distribuir les feines entre els oficials, els auxiliars i la resta del personal que en depèn.

  Secció 3: àrea tècnica

 3. Titulat superior sènior: és aquell que es troba en possessió d'un títol oficial de grau superior i amb una pràctica professional acreditada de 10 anys d'exercici continuat, i que resta adscrit a l'empresa per un vincle de relació laboral concertat quant al títol que posseeix, per tal d'exercir les funcions específiques per a les quals l'habilita.

 4. Titulat superior júnior: és aquell que es troba en possessió d'un títol oficial de grau superior i que resta adscrit a l'empresa per un vincle de relació laboral concertat quant al títol que posseeix, per tal d'exercir les funcions específiques per a les quals l'habilita.

 5. Titulat mitjà sènior: és aquell que es troba en possessió d'un títol oficial de grau mitjà i amb una pràctica professional acreditada de 10 anys d'exercici continuat, i que resta adscrit a l'empresa per un vincle de relació laboral concertat quant al títol que posseeix, per tal d'exercir les funcions específiques per a les quals l'habilita.

 6. Titulat mitjà júnior: és aquell que es troba en possessió d'un títol oficial de grau mitjà i que resta adscrit a l'empresa per un vincle de relació laboral concertat quant al títol que posseeix, per tal d'exercir les funcions específiques per a les quals l'habilita.

  Secció 4: àrea administrativa

 7. Cap administratiu: és l'empleat que té sota el seu comandament i responsabilitat directes els recursos humans i materials per dur a terme les tasques administratives pròpies de l'empresa.

 8. Cap d'informàtica: és el tècnic que s'encarrega de la direcció i la planificació de les diferents activitats que tenen lloc durant la instal·lació i posada en marxa d'un ordinador de tipus gran, mitjà o petit, així com de resoldre els problemes de les aplicacions de gestió normals que són susceptibles de ser desplegades pels ordinadors.

 9. Oficial de primera administratiu: és l'empleat que actua sota les ordres d'un cap administratiu, si n'hi ha, i sota la seva responsabilitat porta a terme tasques burocràtiques que requereixen iniciatives.

 10. Tècnic auxiliar d'informàtica: és la categoria professional que s'aplica al treballador que té coneixements bàsics d'informàtica, i que realitza la seva feina amb iniciativa i responsabilitat restringida a la subordinació del seu superior jeràrquic.

 11. Oficial de segona administratiu: és l'empleat amb iniciativa i responsabilitat restringides, subordinat a un cap o un oficial de primera, que fa feines de caràcter secundari que només exigeixen els coneixements generals de la tècnica administrativa.

 12. Auxiliar administratiu de primera: és l'empleat amb experiència continuada de 3 anys que fa operacions administratives elementals i, en general, les operacions purament mecàniques que són pròpies de la feina d'oficina o despatx.

 13. Auxiliar administratiu de segona: és l'empleat que fa operacions administratives elementals i, en general, les operacions purament mecàniques que son pròpies de la feina d'oficina o despatx.

  Secció 5: especialistes d'oficina i subalterns

 14. Inspector: és l'empleat la funció del qual consisteix en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA