Convenio colectivo - Barcelona de Serveis Municipals SA (Divisió Parc Zoològic de Barcelona), Barcelona

Inicio de Vigencia:22 de Marzo de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 23/08/2001
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 30 d'abril de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 22.3.2001-31.12.2003 (codi de conveni núm. 0803272).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 22 de març de 2001, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 22.3.2001-31.12.2003, al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d'abril de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, per al període 22.3.2001-31.12.2003

Capítol 1

Disposicions preliminars

Article 1

Àmbit territorial

L'àmbit territorial del present Conveni correspon a aquell en què es desenvolupen les activitats de la SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA.

Article 2

Àmbit personal

El Conveni afecta la totalitat dels treballadors que integren la plantilla de la SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA, llevat de la gerència i els directors.

Article 3

Període de vigència

Aquest Conveni entra en vigor el dia de la seva firma i es manté vigent fins al 31 de desembre de 2003.

Article 4

Pròrroga

El Conveni s'entén prorrogat d'un any a l'altre, si no hi ha sol·licitud de denúncia de qualsevol de les parts, amb 3 mesos d'antelació al seu venciment, o si s'escau, a la de qualsevol de les seves pròrrogues. En cas de denúncia, les negociacions s'han d'iniciar dins de l'últim trimestre de l'any.

Article 5

Pròrroga provisional

Quan acabi aquest Conveni perquè n'ha transcorregut el termini de vigència i alguna de les parts ha exercitat la facultat de denúncia esmentada, se'n prorroga la vigència fins a la data d'aprovació d'un nou conveni, però el que s'hi acorda té validesa econòmica a partir de la data de finalització de l'actual.

Article 6

Comissió Paritària

Es crea una comissió paritària d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del Conveni.

Aquesta comissió ha d'estar constituïda per 6 vocals, 3 en representació de l'empresa i 6 en representació dels treballadors, tots ells membres de la comissió deliberant. La representació dels treballadors recau en 3 membres del Comitè d'Empresa.

En el cas que en una primera reunió de la Comissió Paritària no s'arribi a un acord, cal convocar una segona reunió amb president, que serà qui hagi presidit les negociacions del conveni.

S'admeten assessors de les parts interessades, amb veu però sense vot.

Les decisions de la Comissió Paritària es prenen per acord entre la representació de l'empresa i la dels treballadors. Cadascuna de les representacions disposa d'1 vot.

Article 7

Comissió de Seguiment

Es crea una comissió de seguiment d'activitats de l'empresa, la finalitat i les funcions de la qual són les que determinin els seus components.

Aquesta comissió està integrada, per part de la Direcció de l'empresa, per 2 membres i, en representació dels treballadors, per 3 membres del Comitè d'Empresa.

Els acords a què s'arribi en la Comissió de Seguiment han de ser refrendats, per a la seva validesa i aplicació, pel Comitè d'Empresa i per la gerència de l'empresa.

Article 8

Comitè de Seguretat i Salut

Es crea un comitè de seguretat i salut, d'acord amb el que estableix la Llei 31/1995, de 10 de novembre, format per 3 membres de l'empresa i per 3 membres del Comitè d'Empresa.

Article 9

Dret supletori

En tot el que no preveu aquest Conveni col·lectiu és aplicable el reglament de règim interior, com a norma de caràcter vinculant i obligatòria, lliurement acceptada per totes dues parts.

Capítol 2

Article 10

Garantia 'ad personam'

Cal respectar les situacions personals que, amb caràcter global, siguin superiors al que s'ha pactat, i s'han de mantenir estrictament 'ad personam'.

Qualsevol pacte posterior més favorable preval sobre el que s'ha pactat en aquest Conveni. També s'entenen per pactes més favorables aquells als quals arribin l'empresa i un treballador o col·lectiu de treballadors en el sentit de modificar la distribució de la jornada de treball, sense augmentar-la en còmput anual i sempre respectant els límits legals en aquest sentit.

Article 11

Absorció i compensació

Les retribucions que estableix aquest Conveni compensen i absorbeixen les que hi hagi en el moment que entri en vigor, sigui quina sigui la seva naturalesa i el seu origen.

Els augments de retribucions que es puguin produir en el futur per disposicions legals d'aplicació general, conveni col·lectiu o contractes individuals només poden afectar les condicions pactades en aquest Conveni si, considerades les noves retribucions en còmput anual, superen les que es pacten aquí. En cas contrari, han de ser compensades o absorbides per aquestes últimes i aquest Conveni s'ha de mantenir en els seus propis termes, en la forma i les condicions que s'han pactat.

Capítol 3

Condicions econòmiques

Secció 1

Salari base

Article 12

Salari base

S'especifica a l'annex 2 del present Conveni.

Secció 2

Complement personal del salari base

Article 13

Antiguitat

El personal afecte a l'empresa gaudeix d'un augment per anys de servei, consistent en 1 bienni i 4 quadriennis, i la resta, biennis indefinits fins a l'edat de 60 anys. Amb efecte l'1-1-2001 i a partir d'aquesta data, el límit s'estén fins a l'edat de 65 anys.

Tots aquests augments per antiguitat s'apliquen d'acord amb els valors que figuren a l'annex 3.

El treballador que compleixi 25 anys de serveis ininterromputs a l'empresa té dret a 1 setmana de permís retribuït, el gaudi de la qual no es pot unir al de les vacances o a altres permisos i es fixa, pel que fa al moment, de comú acord entre l'empresa i el treballador, dins del termini d'1 any des de la data de compliment de l'antiguitat.

Article 14

Plus d'activitat

Aquest concepte, que prové de la disposició transitòria 1 del conveni anterior, queda consolidat per als treballadors que el percebien el 31-12-1999.

Secció 3

Complements de lloc de treball

Article 15

Plus de qualificació

S'estableix un plus anomenat 'de qualificació', segons els valors que s'especifiquen a l'annex 2.

Article 16

Plus de productivitat

S'estableix un plus anomenat 'de productivitat', que correspon a les categories especificades a l'annex 10 i que s'ha d'abonar segons les quanties que s'especifiquen en aquest annex.

Article 17

Plus dominical

S'estableix un plus dominical que es merita per la prestació laboral realitzada en diumenge per tots els treballadors de l'empresa excepte els que tinguin establert un règim especial de guàrdies.

L'import d'aquest plus és igual per a totes les categories i puja a un màxim de 1.118 pessetes per diumenge treballat. Per als treballadors que facin les seves funcions en un diumenge durant una jornada inferior a l'establerta amb caràcter general a l'annex 6, es merita la part d'aquest plus proporcional a les hores efectivament treballades aquest diumenge.

Article 18

Plusos

Els plusos de perillositat, toxicitat, penositat i festivitat formen part de la qualificació del lloc de treball i ja figuren inclosos en els diferents nivells salarials indicats en l'annex corresponent. Per a casos excepcionals de treballs nocturns, el plus de nocturnitat és el 25% del salari per hora. Per als 14 dies festius de l'any regeix el plus indicat a l'article 18.

Tanmateix, en els casos notòriament excepcionals, determinats i definits expressament pel Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, es pot reconèixer el dret a la percepció d'una prima extraordinària per aquests conceptes en quantitat equivalent al 25% del salari per hora que es fixa a l'annex 4 d'aquest Conveni.

Secció 4

Complement per qualitat o quantitat de treball

Article 19

Complements de festius

Durant els 14 dies festius de l'any, el servei es cobreix mitjançant una plantilla global no superior a 55 treballadors, amb els torns corresponents que garanteixin les tasques que cal fer. El plus per cada dia treballat, d'aquests 14, és el que s'indica a l'annex 5.

Article 20

Hores extraordinàries

Per a les hores extraordinàries que es facin cal atenir-se al que disposa l'Estatut dels treballadors segons el text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 24 de març.

Per tal de minimitzar el nombre d'hores extraordinàries i limitar-les a les realment i estrictament indispensables, s'ha de procurar cobrir l'absència de treballadors en situació de baixa per malaltia o per qualsevol altre motiu amb una durada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA