Corrección de errores - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia:29 de Mayo de 2003
Fin de Vigencia:29 de Mayo de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29/05/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TIC/1109/2003, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2002 i de revisió per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona (DOGC núm. 3873, pàg. 8457, de 29.4.2003).

Havent observat errades al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3873, pàg. 8457, de 29.4.2003, se'n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 8457, al punt 1 de l'Acord, on diu:

"En aplicació del paràgraf de l'article 28...",

ha de dir:

"En aplicació del paràgraf 4 de l'article 28...".

A la pàgina 8459, a l'annex 2 bis, al primer paràgraf, on diu:

"Las presentes taules...",

ha de dir:

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA