Convenio colectivo - Majoristes i Minoristes de Joguines i Cotxets de Nens, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 11/07/2003
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TIC/2090/2003, de 20 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes i minoristes de joguines i cotxets de nens de Barcelona i la seva província per als anys 2002-2004 (codi de conveni núm. 0802885).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes i minoristes de joguines i cotxets de nens de Barcelona i la seva província, subscrit pel Gremi de minoristes i majoristes de joguines i cotxets de nens de Barcelona i província, UGT i CCOO el dia 5 de febrer de 2003, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes i minoristes de joguines i cotxets de nens de Barcelona i la seva província per als anys 2002-2004 (codi de conveni núm. 0802885) al Registre de convenis de Barcelona de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Barcelona, 20 de juny de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de majoristes i detallistes de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona per als anys 2002-2004

Article 1

Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu de treball regula les relacions laborals de les empreses majoristes i detallistes de joguines i cotxets de nen, l'activitat de les quals inclou la venda a l'engròs i/o al detall.

Article 2

Àmbit territorial

Afectarà la província de Barcelona, per la qual cosa estan regides per aquestes normes totes les empreses i les sucursals que tenen domicili en aquesta província o que d'ara endavant s'hi estableixin.

Article 3

Àmbit personal

Aquest Conveni col·lectiu s'aplica a tot el personal que presta serveis de caràcter laboral a les empreses que inclou l'article 1.

Article 4

Vigència i durada

Aquest Conveni col·lectiu de treball entra en vigor l'1 de gener de 2002, independentment de la data en què sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5

Durada i denúncia

La durada d'aquest Conveni col·lectiu de treball és de 3 anys, comptadors des de l'1 de gener de 2002; fineix el 31 de desembre de 2004. Es prorrogarà any rere any, llevat que qualsevol de les parts en sol·liciti la revisió amb 3 mesos d'antelació, com a mínim, respecte a la data de la seva extinció.

Article 6

Condicions més beneficioses

Totes les condicions econòmiques i de qualsevol altra mena que conté aquest Conveni col·lectiu s'estableixen amb caràcter de mínimes, per la qual cosa cal mantenir (als treballadors que en gaudeixin) les condicions establertes a les diverses empreses que siguin globalment més avantatjoses que les que estableix aquest Conveni.

Article 7

Absorció i compensació

Han de ser compensades o absorbides totes les quantitats lliurades per les empreses a compte del Conveni durant la vigència del Conveni anterior o la norma legal substitutiva.

Article 8

Retribucions

Es pacten les condicions econòmiques que s'especifiquen a les taules salarials annexes al present Conveni col·lectiu.

Els drets i les obligacions establerts a la legislació laboral i al present Conveni col·lectiu afecten l'home i la dona de la mateixa manera, els quals han de percebre les mateixes retribucions pel mateix treball.

Article 9

Salari de conveni

S'estableix l'escala que recullen els annexos d'aquest Conveni col·lectiu. Compensa i comprèn els conceptes de salari base, plus de conveni i plus d'assistència i puntualitat dels convenis col·lectius anteriors.

Article 10

Plus de transport

S'estableix l'escala que es recull a l'annex d'aquest Conveni col·lectiu, igual per a totes les categories. Aquest plus també es paga durant el període de vacances.

Article 11

Antiguitat i plus de vinculació

A partir del dia 1 de gener de 1998 no es meriten quadriennis ni cap altre complement personal pel concepte d'antiguitat a l'empresa, i en conseqüència, aquest concepte desapareix de les taules salarials, essent únicament d'aplicació allò previst a l'article 11 del Conveni col·lectiu de treball de l'any 1997.

Article 12

Hores extraordinàries

Cada hora que es faci per sobre de la jornada laboral ordinària s'abona amb els imports que per a cada categoria figuren a les taules salarials annexes.

En compliment del que preveu l'article 11 del present Conveni, per determinar el valor de l'hora extraordinària de cada treballador s'afegirà al preu fixat a la taula d'aquest Conveni la quantitat que tingui acreditada cada treballador per hora i quadrienni en data 31 de desembre de 1997, i la quantitat addicional tindrà la consideració de complement personal.

Les hores extraordinàries tenen el caràcter d'estructurals, segons el que preveu el Reial decret 1858/1981, de 20 d'agost.

Article 13

Gratificacions extraordinàries

Es perceben tres pagues extraordinàries, que s'abonen el dia 15 dels mesos de març (beneficis), juliol (estiu) i desembre (Nadal) i que consisteixen en una mensualitat completa sobre el salari de conveni. Les gratificacions extraordinàries no han de tenir cap detracció pel fet que el treballador estigui en situació de baixa per incapacitat temporal.

Article 14

Edat de jubilació

S'estableix com a obligatòria la jubilació als 65 anys, sempre que el treballador afectat acrediti el període de cotització mínim necessari per accedir a la prestació de la Seguretat Social per jubilació.

Les empreses que requereixin un treballador a jubilació als 65 anys han de procedir a formalitzar-ne la substitució cobrint el lloc de treball amb un altre treballador per mitjà de qualsevol de les modalitats de contractació vigents a cada moment.

Article 15

Plus de vinculació

Quan un treballador de 50 anys d'edat o més que tingui una antiguitat de 20 anys de servei cessi al servei de l'empresa per qualsevol causa, amb excepció de l'acomiadament procedent per sentència ferma del jutjat social, ha de percebre 3 mensualitats de salari de conveni junt amb la liquidació, sens perjudici d'altres indemnitzacions que li puguin correspondre.

Article 16

Dietes

Els treballadors que per necessitats de la seva activitat a l'empresa han d'efectuar viatges o desplaçaments a poblacions que no són la d'ubicació del seu centre de treball tenen dret a cobrar les despeses que han efectuat, per mitjà de la presentació dels justificants corresponents.

Article 17

Jornada laboral

La jornada de treball és de 1.808 hores anuals efectives, equivalents a aplicar, en còmput anual, la jornada de 40 hores setmanals de treball efectiu.

Ateses les especials característiques del cicle productiu anual de les empreses del sector (se sol acumular la venda en determinats períodes de l'any, en detriment d'altres períodes en què les vendes baixen considerablement), ambdues parts acorden establir una distribució horària homogènia per a tot el sector que contribueixi a una major productivitat, sens perjudici que es respectin els mínims de dret necessari de què gaudeixen els treballadors en aquesta matèria. Conseqüentment, ambdues representacions acorden que la distribució horària de la jornada pactada en aquest Conveni es fa a cada empresa prenent com a base el següent criteri: durant el període comprès entre l'1 de setembre i el 15 de gener, es pot establir, segons el criteri de l'empresa, previ acord amb els representants sindicals dels treballadors i, si no, amb les centrals sindicals signants d'aquest Conveni col·lectiu, una jornada diària de 9 hores, a compensar amb períodes de descans o incrementant els dies de vacances proporcionalment.

Si no hi ha acord entre les parts afectades, s'hauran de sotmetre expressament a l'arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

Calendari d'obertura dels establiments els diumenges i dies festius

Per a l'any 2002, les empreses s'han d'atenir al previst al Decret 41/1994, de 22 de febrer, en relació amb l'article 43.1.2 del Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d'intensificació de la competència en mercats de béns i serveis.

Els 8 diumenges i dies festius en què els establiments comercials de Catalunya subjectes al present Conveni col·lectiu de treball poden estar oberts al públic durant l'any 2003, d'acord amb el Decret 41/1994, de 22 de febrer, d'horaris comercials, són els següents:

5 i 12 de gener

6 de juliol

1 de novembre

6, 8, 14 i 21 de desembre

Els empleats han de treballar els diumenges i dies festius assenyalats i han de gaudir d'1 dia de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA