Convenio colectivo - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia:11 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:11 de Enero de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21/01/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/3874/2002, de 13 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball del sector de comerç en general de les comarques de Lleida, de l'1.1.2002 al 31.12.2003, relatiu a la interpretació de l'article 29 del Conveni (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball del sector de comerç en general de les comarques de Lleida, de l'1.1.2002 al 31.12.2003, relatiu a la interpretació de l'article 29 del Conveni, subscrit per la representació sindical i la representació empresarial el dia 5 de desembre de 2002, i de conformitat amb el que disposen l'article 2.e) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col-lectiu de treball del sector de comerç en general de les comarques de Lleida, de l'1.1.2002 al 31.12.2003 (codi de conveni núm. 2500065), relatiu a la interpretació de l'article 29 del Conveni, al Registre de convenis de la Subdirecció General per a Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 13 de desembre de 2002

Anna Miranda i Torres

Subdirectora general per a Afers Laborals i d'Ocupació de Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta

núm. 1 de la reunió celebrada el dia 5 de desembre de 2002, de la Comissió Paritària, per al seguiment i interpretació del Conveni col-lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida.

Assistents:

Pels Sindicats

José Manuel Romero Sestayo

Toni García Hidalgo

Juan Ucles Roldán

José Luís Cortés Orrit

Francesc Roca Camarasa

Maria Giné Pons

Per la patronal

Federico Echaniz Sampedro

Elena Mur Biarnes

Rosa Eritja Casadella

M. Rosa Armengol Auguets

Soledad Serra Jorge

Jordi Pujuán...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA