Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/407/2004, de 12 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 29 de gener de 2004, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripcióde l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365) al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Lleida del Departament de Treball i Indústria.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 12 de febrer de 2004

P. D. (Decret 326/1998, DOGC de 24.12.1998)

Enric Xavier Fort i Castells

Cap del Servei de la Secretaria en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida

Taules salarials a 31.12.2003

Grup 1r. Personal superior i tècnics. Subgrup A

C=Categories; SB=Salari base; PCDT=Plus conveni dia treballat; PTDT=Plus transport dia treballat; HE=Hora extra

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de servei

750,83

5,62

0,98

7,97

Inspector pral.

703,55

5,62

0,98

7,45

Subgrup B

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Enginyers

i llicenciats

744,27

5,62

0,98

7,91

Enginyers tèc.

i aux. Titol.

628,75

5,62

0,98

6,68

Grup 2n. Personal administratiu

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de secció

677,27

5,62

0,98

7,20

Cap

de negociat

637,47

5,62

0,98

6,79

Oficial de 1ª

607,50

5,62

0,98

6,47

Oficial de 2ª

590,26

5,62

0,98

6,29

Aux. Admtiu.

555,61

5,62

0,98

5,91

Asp. 16 i 17

464,89

3,46

0,46

.

Grup 3r. Personal de moviment. Subgrup A: personal d'estacions o administracions.

Secció 1ª. Personal d'estacions. Classe 1ª

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap

estació de 1ª

659,21

5,62

0,98

7,01

Cap

estació de 2ª

636,01

5,62

0,98

6,76

Classe 2ª

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap

admó. de 1ª

659,21

5,62

0,98

7,01

Cap

admó. de 2ª

622,78

5,62

0,98

6,64

Classe 3ª

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap admó.

de ruta

590,49

5,62

0,98

6,29

Taquillers/es

574,12

5,62

0,98

6,13

Factor

553,52

5,62

0,98

5,89

Encarg.

Consig.

553,52

5,62

0,98

5,89

Repar. Merca.

518,42

5,62

0,98

5,52

Mosso

518,42

5,62

0,98

5,52

Subgrup B: Transport de viatgers en autobusos interurbans i microbusos

C

SB

PCDT

PTDT

HE

Cap de trànsit

636,01

5,62

0,98

6,76

Cap de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA