Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Abril de 2003
Fin de Vigencia:31 de Marzo de 2004
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI” TIC/2450/2003, de 22 de juliol, per la qual es disposa el registre i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector de la ind˙stria de la fusta de la provÌncia de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni n˙m. 4300395).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball del sector de la ind˙stria de la fusta de la provÌncia de Tarragona per als anys 2003-2004, subscrit per les parts negociadores en data 11 de juny de 2003 i presentat en aquesta oficina per les mateixes parts el 10 de juliol de 2003, i d'acord amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; els articles 11.2 i 37.4 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la ResoluciÛ TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegaciÛ de competËncies en matËria de relacions laborals al Registre de convenis de Tarragona de la SubdirecciÛ General d'Afers Laborals i d'OcupaciÛ (DOGC n˙m. 3642, de 24.5.2002),

Resolc:

.1††Disposar el registre del Conveni col∑lectiu de treball de sector de la ind˙stria de la fusta de la provÌncia de Tarragona per als anys 2003-2004 (codi de conveni n˙m. 4300395) al Registre de convenis de la SubdirecciÛ General d'Afers Laborals i d'OcupaciÛ de Tarragona.

.2††Disposar-ne la publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta ResoluciÛ a la ComissiÛ Negociadora del Conveni col∑lectiu.

Tarragona, 22 de juliol de 2003

Montserrat G¸ell i AnglËs

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'OcupaciÛ en funcions

TranscripciÛ del text original signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball del sector de les ind˙stries de la fusta de la provÌncia de Tarragona per als anys 2003-2004

TÕTOL preliminar

De la negociaciÛ col∑lectiva sectorial

CapÌtol 1

Parts signants, legitimaciÛ i efic‡cia

Article 1

Parts signants

SÛn parts signants del present Conveni de les ind˙stries de la fusta per a la provÌncia de Tarragona, d'una banda, la UGT i CCOO com a representaciÛ dels treballadors, i d'una altra banda, els empresaris de la fusta Baix Ebre i Montsi‡, la FederaciÛn Provincial de Carpinteros, Ebanistas y Similares, com a representaciÛ empresarial.

Ambdues parts es reconeixen m˙tuament legitimaciÛ per negociar el present Conveni.

Article 2

Efic‡cia i abast obligacional

Donada la naturalesa normativa i efic‡cia general, que li ve donat pel que disposa el tÌtol 3 de l'Estatut dels treballadors, i per la representativitat de les organitzacions signants, el present Conveni obliga totes les associacions i entitats, aixÌ com empreses i treballadors, compreses en els seus ‡mbits funcional, personal i territorial durant el seu perÌode de vigËncia.

Article 3

¿mbit funcional

El present Conveni ser‡ d'aplicaciÛ i d'obligat compliment en les activitats de la ind˙stria de la fusta que es relacionen i detallen a l'annex 1 del Conveni col∑lectiu estatal de la fusta a excepciÛ de les empreses i treballadors que efectuÔn tasques forestals i els magatzemistes de fusta.

L'esmentada relaciÛ no Ès exhaustiva, per la qual cosa Ès susceptible d'ampliar-se o complementar-se amb activitats no incloses a la mateixa, que figurin a la classificaciÛ d'activitats econÚmiques actuals o que en endavant hi figurin.

La inclusiÛ requerir‡ dictamen previ de la ComissiÛ parit‡ria del Conveni.

Article 4

¿mbit personal

La normativa d'aquest Conveni ser‡ d'obligada i general observanÁa per a totes les empreses, societats, ens p˙blics i treballadors de les activitats enumerades a l'article anterior.

S'exclou del present Conveni el personal d'alta direcciÛ. Aquest personal Ès de lliure designaciÛ per la DirecciÛ de l'empresa. La seva relaciÛ laboral es regir‡ per contracte de treball i, en el seu cas, per la normativa especial que resulti d'aplicaciÛ.

Si un alt c‡rrec no ha estat contractat com a tal, sinÛ que accedeix a aquest c‡rrec per promociÛ interna a l'empresa, nomÈs estar‡ exclÚs de l'aplicaciÛ d'aquest Conveni mentre desenvolupi aquest c‡rrec i per les condicions que derivin exclusivament del mateix.

Article 5

¿mbit territorial

Aquest Conveni provincial ser‡ d'aplicaciÛ a tota la provÌncia de Tarragona, sens perjudici d'allÚ que disposa l'article 1.4 de l'Estatut dels treballadors.

Article 6

¿mbit material

El present Conveni regula les condicions generals de treball a tots els ‡mbits dels articles precedents i, substituint Ìntegrament els mateixos ‡mbits a l'ordenanÁa laboral de la fusta, comprËn i desenvolupa les matËries reservades a la negociaciÛ col∑lectiva prevista a l'Estatut dels treballadors.

Article 7

¿mbit temporal

Les normes compreses en el present Conveni provincial de la fusta comenÁaran a regir a partir del primer dia d'abril de l'any 2007 sigui quina sigui la data de la seva homologaciÛ i publicaciÛ en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigËncia tindr‡ una durada d'un any, per la qual cosa finalitzar‡ el dia 31 de marÁ de 2004. Es comprometen ambdues parts a iniciar, dos mesos abans de la fi del Conveni, les negociacions per concertar-ne el seg¸ent que l'hagi de substituir.

CapÌtol II

VinculaciÛ, den˙ncia i prÚrroga

Article 8

VinculaciÛ a la totalitat

Donat que les condicions pactades constitueixen un tot org‡nic e indivisible, el present Conveni ser‡ nul i quedar‡ sense efecte en el supÚsit que la jurisdicciÛ competent anul∑li o invalidi algun dels seus pactes. Si es donÈs aquest supÚsit, les parts signants d'aquest Conveni es comprometen a reunir-se dins el termini dels 10 dies seg¸ents a la fermesa de la resoluciÛ corresponent, a l'objecte de resoldre el problema plantejat. Si en el termini de 45 dies, a partir de la data de la fermesa de la resoluciÛ en q¸estiÛ, les parts signants no arribessin a un acord, es comprometen a fixar el calendari de reunions per la negociaciÛ del Conveni en la seva totalitat.

Article 9

Procediment de den˙ncia per la revisiÛ del Conveni

Per a qualsevol de les organitzacions signants del present Conveni podr‡ demanar-se a l'altra part la revisiÛ del mateix per escrit i amb un mÌnim de 2 mesos d'antelaciÛ al venciment del termini inicial de vigËncia abans esmentat i/o de qualsevol de les seves prÚrrogues.

Article 10

Condicions mÈs beneficioses

Es respectaran les condicions mÈs beneficioses que els treballadors tinguin reconegudes a tÌtol personal.

Article 11

CompensaciÛ i absorciÛ

En el supÚsit que a partir del primer dia de gener de l'any 2003 en algunes empreses s'hagin donat augments a compte del Conveni, l'augment fixat es podr‡ compensar i absorbir amb allÚ que estigui previst al present Conveni.

De cap manera es podr‡ compensar ni absorbir total o parcialment les percepcions salarials que es percebin per l'exercici d'activitats superiors a la normal.

CapÌtol III

ComissiÛ Parit‡ria

Article 12

ComissiÛ Parit‡ria

Es crea la ComissiÛ Parit‡ria composta per un m‡xim de vuit membres que seran designats per meitat per cadascuna de les parts, sindical i empresarial, en la forma que decideixin les respectives organitzacions i amb les funcions que s'especifiquin a l'article seg¸ent.

La ComissiÛ parit‡ria tindr‡ les funcions i competËncies contingudes a l'article 19 del Conveni estatal de la fusta al que es fa remissiÛ expressa, donant-se aquÌ per reproduÔt.

TÕTOL I

RelaciÛ individual de treball

CapÌtol I

Forma i modalitats del contracte

Article 13

Forma del contracte

L'admissiÛ de treballadors a l'empresa a partir de l'entrada en vigor del present Conveni, es realitzar‡ a travÈs del contracte escrit, quan aixÌ ho exigeixi la norma legal.

AixÌ mateix, es formalitzaran per escrit les comunicacions de prolongaciÛ o ampliaciÛ dels mateixos i el preavÌs de la seva fi, referits als contractes temporals, quan la forma legal o convencional d'aplicaciÛ aixÌ ho estableixi.

El contracte de treball haur‡ de formalitzar-se abans de comenÁar la prestaciÛ de serveis. Es far‡ constar al contracte de treball que haur‡ d'establir-se per escrit, les condicions que es pactin, el grup professional o categoria en quË quedi enquadrat el treballador i el contingut mÌnim del contracte, aixÌ com els altres requisits formals legalment exigits.

Article 14

Condicions generals d'ingrÈs

L'ingrÈs al treball podr‡ realitzar-se de conformitat amb qualsevulla de les modalitats regulades a l'Estatut dels treballadors, disposicions de desenvolupament i el present Conveni col∑lectiu provincial.

Les empreses estaran obligades a sol∑licitar dels organismes p˙blics d'ocupaciÛ els treballadors que necessitin, quan aixÌ ho exigeixi la legislaciÛ vigent, mitjanÁant oferta d'ocupaciÛ.

Article 15

Proves d'aptitud

Les empreses, prËviament a l'ingrÈs, podran realitzar als interessats les proves de selecciÛ, pr‡ctiques i psicotËcniques, que considerin necess‡ries per comprovar si el seu grau d'aptitud i la seva preparaciÛ sÛn adequades a la categoria professional i lloc de treball que hagin de desenvolupar.

Article 16

Contracte fix de plantilla

S'entendr‡ com a contracte de treball fix de plantilla aquell concertat entre l'empresa el treballador, per la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA