Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/1562/2003, de 15 d'abril, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball de sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text de la revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball de sector del transport de viatgers per carretera, subscrit per les parts negociadores en data 27 de març de 2003, i presentat en aquesta oficina per les mateixes parts en data 1 d'abril de 2003, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals, en el Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Tarragona (DOGC núm. 3642, de 24 de maig de 2002),

Resolc:

.1 Disposar el registre de la revisió salarial del Conveni col-lectiu de treball de sector del transport de viatgers per carretera per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 4301315) en el Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu.

Tarragona, 15 d'abril de 2003

Montserrat Güell i Anglès

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Tarragona en funcions

Traducció del text original signat per las parts

ACTA

de la Comissió Negociadora del Conveni col-lectiu de treball del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a la revisió salarial de l'any 2003

A Tarragona, a les 10.30 h del dia 27 de març de 2003, a la seu social de la Federació Empresarial d'Autotransports de la província de Tarragona (FEAT), situada al carrer Jaume I, número 29 de Tarragona, se reuneixen les parts negociadores i acorden:

 1. Revisió econòmica de l'any 2002

  Havent-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC), establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2002 un increment del 4%, en relació amb el 31 de desembre de 2001, d'acord amb el que estableix l'apartat primer de la disposició transitòria segona, no procedeix la revisió econòmica per no superar-se el percentatge establert.

 2. Increment salarial de l'any 2003

  Havent-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC), establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2002 un increment del 4%, en relació amb el 31 de desembre de 2001, d'acord amb la disposició transitòria segona, procedeix un increment salarial per al 2003 en el dit percentatge dels conceptes econòmics sense acord exprés.

  En consequència, s'acorda procedir a l'increment salarial de 2003, amb caràcter retroactiu a l'1 de gener de 2003, aplicant un increment del 4% als conceptes econòmics següents que queden com s'exposen a continuació:

  L'import del plus d'idiomes de l'article 24 és de 48,30 euros.

  L'import mínim del menyscapte de diners de l'article 27 és de 1,19 euros.

  L'import de la feina en dies de descans setmanal o festius de l'article 30 en 9,69 euros/hora.

  L'import del plus mecànic de l'article 23 és de 25,68 euros. L'import de les dietes de l'article 34 és:

  Esmorzar

  3,30 euros

  Dinar

  9,96 euros

  Sopar

  9,96 euros

  Pernoctació

  7,40 euros

  Dieta completa

  30,62 euros

  Dieta internacional

  52,08 euros

  Dieta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA