Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1332/2004, de 23 de març, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a l'any 2004(codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera, subscrit per les parts negociadores en data 11 de març de 2004, i presentat en aquesta oficinaper les mateixes parts el 17 de març de 2004, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals al Registre de convenis de la Delegació Territorialde Treball i Indústria de Tarragona (DOGC núm. 3642, de 24.5.2002),

Resolc:

.1 Disposar el registre de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 4301315), al Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball i Indústria de Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la ComissióNegociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 23 de març de 2004

Montserrat Güell i Anglès

Directora dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a l'any 2004.

A la ciutat de Tarragona, a les 10 hores i trenta minuts del dia 11 de març de 2004, a la seu social de la Federació Empresarial d'Auto-Transports de la província de Tarragona (FEAT), situada al carrer Jaume I, núm. 29 de Tarragona, es reuneixen les persones a sota relacionades, membres totes elles de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del transport de viatgers por carretera de la província de Tarragona.

Assistents

Representació empresarial: Sr. Manel Sivill, Sr. Josep Aymat

Assessor: Sr. Javier Torres (FEAT)

Representació dels treballadors:

Per CCOO: Sr. Raul Puigdefàfregues i Sr. Ginés Pérez

Assessors: Sr. Jaume Selva i Sr. Manuel García

Per UGT: Sr. Eduardo Abad

L'objecte de la reunió de la Comissió Negociadora és discutir l'ordre del dia següent:

Revisió econòmica de l'any 2003

Increments econòmics de l'any 2004

Oberta la sessió, la Comissió Negociadora passa a discutir sobre els diferents punts a tractar arribant als acords següents:

.1 Revisió econòmica de l'any 2003

Havent-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC), establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2003 un increment del 2,6 per 100, en relació amb el 31 de desembre de 2002, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat primer de la disposició transitòria segona no procedeix revisió econòmica en no superar-se el percentatge establert.

.2 Increment salarial any 2004

Havent-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC), establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2003 un increment del 2,6 per 100, en relació amb el 31 de desembre de 2002, d'acord amb la disposició transitòria segona procedeix un increment salarial per al 2004 al percentatge esmentat dels conceptes econòmics sense acord exprés.

En conseqüència, s'acorda procedir a l'increment salarial de 2004, amb caràcter retroactiu a l'1 de gener de 2004, aplicant un increment del 2,6 per 100 als conceptes econòmics següents que queden com a continuació s'exposen:

L'import del plus d'idiomes de l'article 24 en 49,56 euros.

L'import mínim del menyscapte de diners de l'article 27en 1,22 euros.

L'import dels treballs en dies de descans setmanal o festius de l'article 30 en 9,94 euros/hora.

L'import del plus de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA