Convenio colectivo - Ensenyament Privat de la Comunitat Autònoma de Catalunya, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2002
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3996 de 27/10/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/3171/2003, de 10 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'ensenyament privat de Catalunya per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 7900575).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'Ensenyament privat de Catalunya per als anys 2002-2005, subscrit per la part empresarial pels representants d'ASPEC, FCCE, AEC, CCAEC, i de l'Associació de centres d'ensenyament privat no concertat de Catalunya, i per la part social pels representants de CCOO, FETE-UGT i USOC, el dia 27 de maig de 2003, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'Ensenyament privat de Catalunya per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 7900575) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 10 de setembre de 2003

Jaume Abat i Dinarès

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI col·lectiu de treball del sector de l'Ensenyament privat de Catalunya per als anys 2002-2005 (codi de conveni núm. 7900575) .

4 conveni col·lectiu autonòmic de l'ensenyament privat de Catalunya

Any 2002 - 2004

TÍTOL primer

Disposicions Generals

Capítol primer

Àmbits

Article 1

Àmbit territorial

El present Conveni serà d'aplicació a tot el territori de Catalunya.

Per a aquells aspectes que poguessin afectar al sector però que el seu únic àmbit possible de negociació fos estatal els seria d'aplicació, com a dret supletori, el Conveni estatal que els desenvolupin.

Article 2

Àmbit funcional

Quedaran afectats pel present Conveni col·lectiu els centres d'Ensenyament Privat en els quals s'imparteixin les següents activitats educatives:

 1. Pre-escolar (infantil 1r Cicle) integrat.

 2. Educació infantil 2n cicle integrada en un centre d'ensenyament reglat.

 3. Educació primària.

 4. Educació secundària obligatòria i batxillerats.

 5. Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

 6. Educació permanent d'adults.

 7. Ensenyaments no reglats: idiomes, perruqueria, estètica i altres.

 8. Col·legis majors i col·legis menors, residències d'estudiants i residències juvenils.

 9. Centres socials.

 10. Centres d'Ensenyament d'arts aplicades i oficis artístics i altres centres que imparteixin ensenyaments homologats a qualsevol de les enumerades en els apart del b) a l'h) , ambdós inclosos.

  Article 3

  Àmbit personal

  Aquest Conveni afectarà tot el personal, en règim de contracte de treball, i les empreses incloses en el seu àmbit territorial i funcional, independentment de qui en sigui titular.

  Les disposicions d'aquest Conveni no s'apliquen al personal a qui fa referència el R.D. 1.382/1985, d'1 d'agost, que es regirà únicament per aquesta norma i pel que es pacti amb la titularitat.

  Article 4

  Àmbit temporal

  L'àmbit temporal del present Conveni serà des del l'1 de gener del 2002 fins el 31 de desembre del 2004, data en la qual, si no hagués estat denunciat, s'entendrà prorrogat d'any en any, i si hagués estat objecte de denúncia per qualsevol de les parts amb una antelació de dos mesos al seu venciment, s'iniciaran les negociacions del següent.

  Els efectes econòmics s'aplicaran per cada any de vigència del conveni amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.

  El present conveni serà d'aplicació des del moment de la seva signatura, excepte en matèria de jornada i places gratuïtes, que tindran efecte des de l'1 de setembre de 2003.

  Capítol segon

  Comissió paritària

  Article 5

  S'estableix una Comissió paritària per a la interpretació, l'arbitratge, la conciliació, els casos d'inaplicació de les condicions econòmiques, la desvinculació en matèria de jornada dels centres d'una línia d'educació secundària obligatòria, i de totes aquelles qüestions que puguin suscitar-se en l'aplicació del present Conveni.

  Aquesta Comissió paritària estarà integrada per un membre de cada una de les organitzacions empresarials i sindicats que hagin signat el present Conveni.

  Article 6

  Els acords seran presos mitjançant vot qualificat i en funció de la representativitat oficial de cada una de les organitzacions, i es requerirà per l'aprovació d'acords el vot favorable del 60% de cada una de les representacions.

  Aquesta Comissió paritària fixa el seu domicili al carrer de la Diputació, 331 -2º -1ª de Barcelona 08009.

  La Comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre, i amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho demani alguna de les organitzacions sindicals o patronals que hagin signat el Conveni.

  En ambdós casos, la convocatòria es farà per escrit, amb una antelació mínima de cinc dies, amb indicació de l'ordre del dia i la data de la reunió, adjuntant-hi la documentació necessària. Només en cas d'urgència, reconeguda per ambdues parts, el termini podrà ser inferior.

  Capítol tercer

  Organització del treball

  Article 7

  La disciplina i organització del treball són facultats específiques de l'empresari, i s'ha d'ajustar a allò previst a l'Estatut dels treballadors, la LODE, la LOGSE, la LOPAGC, la LOCE i altres disposicions aplicables als centres d'ensenyament privat.

  TÍTOL segon

  Del personal

  Capítol primer

  Secció 1

  Classificació del personal

  Article 8

  El personal comprès en l'àmbit d'aplicació del present Conveni, de conformitat amb la seva titulació i la tasca que realitza al centre, es classificarà en un dels següents grups:

  Grup 1

  Personal docent:

 11. Pre-escolar

  Professor i/o mestre.

  Educador Infantil.

  Tècnic superior d'educació infantil.

 12. Educació Infantil i Primària:

  Professor i/o mestre.

  Instructor.

  Vigilant o educador.

  Ajudant.

  Tècnic especialista.

  Assistent infantil.

  Educador Infantil.

  Categories funcionals temporals:

  Director.

  Sots-director.

  Cap d'estudis.

  Coordinador de cicle.

  Tutor.

 13. D'Educació secundària obligatòria i batxillerats:

  Professor titular.

  Professor adjunt o auxiliar.

  Vigilant o educador.

  Instructor.

  Categories funcionals temporals:

  Director.

  Sots-director.

  Coordinador pedagògic.

  Cap d'estudis.

  Cap de departament.

  Tutor.

 14. De Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior:

  Professor titular.

  Cap de taller i laboratori.

  Professor agregat, auxiliar o adjunt.

  Vigilant o educador.

  Instructor.

  Categories funcionals temporals:

  Director.

  Sots-director.

  Coordinador pedagògic.

  Cap d'estudis.

  Cap de departament.

  Tutor.

 15. D'altres ensenyaments:

  Professor titular.

  Cap de taller o laboratori.

  Professor adjunt o auxiliar o mestre de taller o laboratori.

  Adjunt de taller o laboratori.

  Vigilant o instructor.

  Categories funcionals temporals:

  Director.

  Sots-director.

  Cap d'estudis.

  Cap de departament.

  Les categories funcionals temporals del personal docent anteriorment esmentades, així com la seva jornada i complement salarial específic es mantindran mentre desenvolupin aquestes funcions.

  Grup 2

  Personal no docent

  1. Personal titulat no docent:

   Titulats superiors: capellà, director espiritual, lletrat, metge, psicòleg, pedagog, bibliotecari, etc.

   Titulats mitjos: auxiliar tècnic-sanitari, etc.

  2. Personal administratiu:

   Cap d'administració o secretaria, administrador.

   Intendent.

   Cap de negociat.

   Oficial.

   Auxiliar.

   Redactor/a - corrector/a.

   Telefonista.

   Aspirant.

   Agent comercial.

  3. Personal de Serveis Generals:

   Conserge , governant/a.

   Cap de cuina, dispenser, oficial de primera i conductor de primera especial.

   Cuiner.

   Zelador, porter, ordenança, conductor de segona o ajudant de cuina i oficial de segona.

   Guarda o vigilant, empleat de manteniment o jardineria, de servei de menjador i neteja, de costura, rentat i planxa i personal no qualificat.

   Rentaplats.

   La Comissió paritària homologarà totes les categories no previstes en aquest Conveni.

   Article 9

   Les definicions corresponents a les diferents categories són les que figuren en l'annex I, que forma part integrant d'aquest Conveni; tenen caràcter enunciatiu i no comporten l'obligació d'estar totes previstes.

   Secció 2

   Classificació del personal per raó de la seva permanència

   Article 10

   Contracte Indefinit

   El personal afectat per aquest Conveni s'entendrà contractat per temps indefinit, sense més excepcions que les establertes per la Llei i les indicades en els articles següents.

   El personal contractat al centre sense pactar cap modalitat especial pel que fa a la durada del seu contracte es considerarà fix una vegada transcorregut el període de prova.

   Article 11

   Contracte d'interinatge

   El personal interí es el contractat per substituir al personal fix amb dret a reserva de lloc de treball, i s'ha d'especificar en el contracte el nom del treballador substituït i la causa de la substitució, i durarà fins la reincorporació del substituït, la finalització de la situació de IT o les altres causes legals de extinció.

   Article 12

   Contracte eventual

   És personal eventual el que és contractat pels centres per realitzar treballs esporàdics i ocasionals de duració limitada i per raons transitòries i circumstancials.

   Article 13

   Contractes formatius

   13.1 Contracte en pràctiques.

   Tots els treballadors contractats en la modalitat de pràctiques segons la legislació vigent, tindran els mateixos drets, inclosos els econòmics, que els especificats per als treballadors de la mateixa categoria.

   En els nivells concertats, la durada mínima serà fins a l'acabament del curs escolar, entenent com a tal el 31 d'agost; passada aquesta data, el treballador passarà automàticament a la condició de fix, en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA