Convenio colectivo - Flex Equipos de Descanso, SAU (centre de treball d'Esparreguera), Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3938 de 01/08/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/2363/2003, de 29 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Flex Equipos de Descanso, SAU (centre de treball d'Esparreguera) per als anys 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 0803671).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Flex Equipos de Descanso, SAU (centre de treball d'Esparreguera), subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 14 de març de 2003, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Flex Equipos de Descanso, SAU (centre de treball d'Esparreguera) per als anys 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 0803671) al Registre de convenis de Barcelona de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

15è CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Flex, Equipos de Descanso SAU, (centre de treball d'Esparreguera), per als anys 2003 i 2004

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest Conveni és d'aplicació a tot el personal de l'empresa Flex, Equipos de Descanso SA, centre de treball d'Esparreguera. Només s'exceptuen les persones a què fan referència els articles 1.3.c) i 2.1.a) del vigent Estatut dels treballadors.

Article 2

Entrada en vigor i durada

 1. Aquest Conveni entra en vigor un cop cobert el tràmit oportú de registre per part de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 2. La durada del Conveni és de l'1 de gener de 2003 al 31 de desembre de 2004.

 3. Per al 2003, les retribucions pactades per a les diverses categories són les que consten en les taules de l'annex 3.

  Les taules de retribucions han estat pactades estimant en data 31 de desembre de 2003 un IPC del 2% sobre el de 31 de desembre de 2002. Si en data 31 de desembre de 2003 l'IPC en l'àmbit estatal resulta superior, la possible diferència proporcional s'ha d'aplicar a les retribucions pactades amb efectes d'1 de gener de 2003.

  Article 3

  Pròrroga i denúncia

  Aquest Conveni s'entén prorrogat d'any en any si cap de les parts no el denuncia, amb el mínim d'1 mes d'antelació a la data d'expiració de la seva vigència.

  Article 4

  Prelació de normes

  Les normes contingudes en aquest Conveni regulen les relacions entre l'empresa i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari. Amb caràcter supletori i en el que no estigui previst, s'han d'aplicar les disposicions del Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona i el text de l'Ordenança laboral per a la indústria siderometal·lúrgica derogada, o les normes o disposicions legals que les substitueixin, i altres normes laborals d'aplicació, de conformitat amb l'article 3 i restants de l'Estatut dels treballadors.

  Article 5

  Vinculació a la totalitat

 4. Les condicions pactades en aquest Conveni formen un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de la seva aplicació, són considerades globalment.

 5. En el cas que l'autoritat laboral no homologui aquest Conveni en la seva totalitat, o si posteriorment i a instàncies de qualsevol de les parts es modifica d'alguna manera el que s'hi pacta, el Conveni queda sense eficàcia pràctica.

  Article 6

  Categories laborals

  Les categories laborals de l'empresa són les que es relacionen en l'annex 1, i es pacta que, per facilitar la mobilitat funcional necessària, s'han d'intercanviar si s'escau entre fabricació i serveis, respectant-se en aquest cas l'import dels conceptes fixos del lloc precedent com a complement personal, si escau. Pel que fa al complement per quantitat i qualitat, s'han d'aplicar els períodes d'aprenentatge pactats per a funcions no conegudes.

  Per al personal de fabricació s'estableix un sistema objectiu d'assignació de categories professionals, basat en el nombre i la dificultat de les funcions que cada persona conegui, obtenint-hi la quantitat de feina habitual en el lloc. En aquesta puntuació ja es reconeix o s'inclou la compensació que si s'escau pot correspondre per factors de toxicitat, de treballs penosos o perillositat del lloc. Són les úniques excepcions els plusos que per aquests conceptes avui es reconeixen en les seccions de formació de blocs, el seu tall i manipulació. El sistema de promoció, així com el procediment de reciclatge permanent en les funcions conegudes, queda descrit en l'annex 2 del Conveni.

  Article 7

  Compensació

  Les condicions laborals i econòmiques pactades en aquest Conveni compensen i substitueixen la totalitat de les existents a l'empresa amb anterioritat a la seva vigència, sigui quina sigui la seva naturalesa o l'origen de la seva existència.

  Article 8

  Garantia "ad personam"

  S'han de respectar i conservar, a títol personal, les situacions que, comparades en còmput anual, siguin més beneficioses que les establertes en aquest Conveni.

  Article 9

  Absorció

  Les disposicions legals futures que comporten una variació de tots o algun dels conceptes existents, o que suposen la creació de nous conceptes, només tenen repercussió pràctica en les condicions del personal afectat per aquest Conveni, si, un cop considerades les condicions generals alienes al propi Conveni en còmput anual global, superen el nivell total anual d'aquest Conveni, i en cas contrari queden absorbides dins d'aquestes.

  Si, durant la vigència d'aquest Conveni, el Govern de l'Estat en l'àmbit nacional legisla unes millores socials d'índole no econòmica no previstes en el Conveni, s'hi han de considerar incorporades llevat que n'hi hagi altres d'índole similar que les compensin.

  Article 10

  Comissió Paritària

 6. Es crea una primera Comissió Paritària de representants de les parts negociadores. S'encarrega de les qüestions que es plantegen sobre l'aplicació, interpretació i vigilància d'aquest Conveni, i en general dels diversos temes de les relacions laborals en el centre de treball. És de la seva competència, en cas de discrepància amb l'empresa en els temes de la seva incumbència, elevar la gestió litigiosa al Tribunal Laboral d'Arbitratge, Mediació i Conciliació de Catalunya, constituït el 28 de novembre de 1990, el Reglament de funcionament del qual consta en la Resolució de 22 de gener de 1992 (DOGC de 12 de febrer de 1992) i les disposicions que desenvolupen l'Acord interprofessional subscrit entre els sindicats CCOO i UGT de Catalunya i Foment de Treball, segons el que preveu el pacte complementari tercer de l'actual Conveni provincial del metall i disposicions posteriors actualitzant, de manera concreta i expressa, els pactes anteriors d'aquelles parts.

 7. Una segona Comissió Paritària s'encarrega de:

  1. Proposta de sistemes per a la motivació i l'estímul professional del personal, amb valoració i premi d'iniciatives o idees per a la millora de la qualitat del producte sense que s'encareixi, millora de mètodes o d'utillatge utilitzat.

  2. El coneixement convenient del procediment de promoció professional i d'adjudicació de categories laborals segons el sistema objectiu establert per al personal de fabricació.

  3. A través del reglamentari Comitè de Prevenció i Salut Laboral, participar en l'anàlisi dels informes existents o que són necessaris dels serveis tècnics de la mútua d'accidents, en relació amb els llocs de treball en què es consideri que hi ha un grau elevat de toxicitat, a l'objecte de comprovar si escau cap compensació i, en aquest cas, si aquesta ha estat considerada en la valoració del lloc de treball i, si no és així, proposar la revisió procedent.

 8. Per part de l'empresa i de la representació dels treballadors/ores, s'han de designar els components de les 2 comissions paritàries previstes.

  Capítol 2

  Condicions laborals

  Article 11

  Organització de la feina

  Cal atenir-se al que estableix el capítol 2 del vigent Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona i l'Ordenança de treball per a la indústria siderometal·lúrgica derogada o la norma que la substitueixi.

  Article 12

  Jornada i calendari

 9. Per al 2003 la jornada laboral efectiva és de 1.742 hores i de 1.737 hores per al 2004, sigui quin sigui el lloc de treball i l'horari diari que s'estableixi en els calendaris, excloent-ne de manera expressa qualsevol temps d'entrepà o de descans, tot i en jornada continuada de 8 hores, i s'entén com a tal el costum existent en algunes empreses de deixar de treballar per aquest motiu 1/4 d'hora o un altre temps, per la qual cosa les hores indicades han de ser de treball real.

 10. S'admeten per l'empresa 3 calendaris:

  Un per al personal general de fàbrica, les jornades laborables i l'horari diari del qual són els que consten en l'annex 5, i s'ha de respectar el que s'indica en el punt següent:

  Independentment del calendari i la jornada diària establerts, i per raó de la manca de regularitat en el treball amb moments en què hi ha un excés de producció per poca venda que fa acumular estocs amb resultats perjudicials per a la marxa de l'empresa en tots els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA