Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3952 de 22/08/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/2478/2003, de 8 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials de la Construcció, CCOO i la UGT el dia 20 de juny de 2003, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de fusió del Departament de Treball amb el d'Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2003 (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis de Barcelona de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 8 de juliol de 2003

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió del Conveni col·lectiu de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2003

Assistents:

Per una banda la representació empresarial: Josep Vergé González (Gremi Constructors), Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig (Associació de Promotors), Jordi Bachs (Associació de Promotors) i Jesús Calero (Càmara de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Estanislao Codina Llobet i Avelina Barja.

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

Per CCOO: Quintin Aldana Hidalgo, Joaquin Estrada López, José Luis Hernández, Sergio Moran, Jacinto Naval Álvarez, Antonio Cuellar Guerrero i José Cabanillas.

Assessor: Florentino del Barrio.

Per UGT: Gabriel Vázquez Duarte, José Antonio Riveiro Rodríguez, Manuel García Serna, Francisco Pelaez Flores, José Herzog Dieguez, José García Vargas i Mateo Vidal Arco Jiménez.

Assessors: Manuel Gallardo Méndez, Jacinto Valle Valle, Isabel Martínez Abril, Miguel García Vázquez i José Leiva Reyes.

A la ciutat de Barcelona, essent les 11 hores del dia 20 de juny de 2003, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresòl, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2002-2004, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Es procedeix a la lectura de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2003 revisades al 2,80% d'increment sobre les taules definitives de l'any 2002, que s'adjunten a la present. Pel que fa a dietes, mitja dieta i quilometratge el seu increment és del 4,80% sobre l'import establert per a l'any 2002.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval Álvarez, en nom d'UGT el Sr. Gabriel Vázquez Duarte i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Jesús Calero, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Llegida la present Acta, se signa en el lloc i en la data a l'encapçalament.

Tot seguit, i en el supòsit que s'haguessin de signar les taules del Conveni en llengua catalana, la Comissió autoritza respectivament a signar-lo en nom de tots els membres, el Sr. Joan Armengol Llobet i el Sr. Jesús Calero en representació de les organitzacions empresarials, el Sr. Gabriel Vázquez en representació d'UGT, i el Sr. Jacinto Naval en representació de CCOO, fent constar al mateix temps que en cas de divergències d'interpretació entre el text traduït al català i el text en castellà, tindrà prioritat aquest últim.

Com a darrer punt, la Comissió Negociadora constitueix la Comissió Paritaria d'interpretació del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2003, designant els següents membres:

Per la representació empresarial: Josep Vergè González (Gremi de Constructors), Joan Armengol Llobet (Gremi de Constructors), Manuel Alcaraz Puig (Associació de Promotors) i Jesús Calero (Cambra de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Estanislao Codina Llobet i Avelina Barja.

Per la representació dels treballadors:

CCOO: Jacinto Naval Álvarez i José Luis Hernández.

Suplents: Quintin Aldana Hidalgo i José Hernández Esteo.

Assessors: Florentino del Barrio.

UGT: Gabriel Vázquez Duarte i Francisco Rodríguez.

Suplents: José García Vargas i José Antonio Riveiro Rodríguez.

Assessors: Jacinto Valle Valle.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, és signada pel secretari, amb el vistiplau del president.

Traducció del text original signat per les parts

Annex 1.a

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2003

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; ; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PD

GJ

GN

V

T

Encarregat

8.685,64

5.599,05

1.382,34

1.625,96

1.625,96

1.625,96

20.544,91

Capatàs

8.145,19

5.311,35

1.382,34

1.542,37

1.542,37

1.542,37

19.465,99

Modelista

8.056,09

5.136,66

1.140,13

1.491,23

1.491,23

1.491,23

18.806,57

Adornista

8.056,09

5.136,66

1.140,13

1.491,23

1.491,23

1.491,23

18.806,57

Cap de taller

8.686,22

5.595,19

1.382,34

1.625,57

1.625,57

1.625,57

20.540,46

Contramestre

8.145,19

5.311,35

1.382,34

1.542,37

1.542,37

1.542,37

19.465,99

Apuntalador-barrinaire

7.813,85

5.141,37

1.382,34

1.491,73

1.491,73

1.491,73

18.812,75

Oficial de primera

7.843,55

5.020,19

1.140,13

1.458,00

1.458,00

1.458,00

18.377,87

Oficial de segona

7.241,98

4.699,96

1.140,13

1.364,89

1.364,89

1.364,89

17.176,74

Ajudant

6.763,12

4.444,82

1.140,13

1.290,82

1.290,82

1.290,82

16.220,53

Peó especialista

6.611,88

4.362,60

1.140,13

1.267,27

1.267,27

1.267,27

15.916,42

Peó ordinari

6.535,04

4.288,96

1.086,20

1.243,42

1.243,42

1.243,42

15.640,46

Marmitó de 16 anys

3.784,46

2.566,18

610,73

744,17

744,17

744,17

9.193,88

Marmitó de 17 anys

4.077,64

2.720,30

610,73

788,45

788,45

788,45

9.774,02

Aprenent de primera

3.297,93

2.302,89

610,73

667,59

667,59

667,59

8.214,32

Aprenent de segona

3.489,53

2.412,07

610,73

697,71

697,71

697,71

8.605,46

Guarda jurat

6.989,97

4.539,85

1.086,20

1.314,16

1.314,16

1.314,16

16.558,50

Vigil. taller o magatzem

6.532,08

4.295,83

1.086,20

1.244,47

1.244,47

1.244,47

15.647,52

Aux. tèc. obra

7.905,85

5.015,07

1.086,20

1.455,70

1.455,70

1.455,70

18.374,22

Aux. adm. obra

7.415,55

4.882,35

1.328,41

1.416,60

1.416,60

1.416,60

17.876,11

Magatzemer magatzem central

7.147,10

4.625,47

1.086,20

1.338,99

1.338,99

1.338,99

16.875,74

Llister magatzemer

6.989,09

4.529,13

1.086,20

1.313,07

1.313,07

1.313,07

16.543,63

Cap de servei

10.991,19

6.291,69

1.328,41

1.977,69

1.977,69

1.977,69

24.544,36

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

10.521,26

6.091,07

1.328,41

1.908,86

1.908,86

1.908,86

23.667,32

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

9.872,13

5.758,47

1.328,41

1.806,20

1.806,20

1.806,20

22.377,61

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

9.423,53

5.535,68

1.328,41

1.735,90

1.735,90

1.735,90

21.495,32

Ajudant d'obra

9.201,89

5.431,13

1.328,41

1.701,40

1.701,40

1.701,40

21.065,63

Encarregat general

8.980,27

5.309,73

1.328,41

1.665,30

1.665,30

1.665,30

20.614,31

Cap 2a org., cap 2a adm., delin. sup.

8.330,99

4.982,36

1.328,41

1.564,48

1.564,48

1.564,48

19.335,20

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a,delin. 1a

7.655,40

4.660,32

1.328,41

1.460,20

1.460,20

1.460,20

18.024,73

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

7.031,93

4.227,38

1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA