Convenio colectivo - Premium Mix Group SLU (Centre de treball Font del Regàs, d’Arbúcies), Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4016 de 24/11/2003
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/3517/2003, de 3 d'octubre, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Font del Regàs, SA, d'Arbúcies, per a 2003-2004 (codi de conveni núm. 1700822).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de Font del Regàs, SA, d'Arbúcies, subscrit d'una banda per la representació empresarial i de l'altra per la dels treballadors el dia 30 de maig de 2003, i d'acord amb el que estableixen l'article 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; el Decret 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de Font del Regàs, SA, d'Arbúcies, per a 2003-2004, al Registre de convenis de la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquesta Subdirecció.

.3 Disposar que el Conveni col·lectiu esmentat es publiqui al DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Girona, 3 d'octubre de 2003

Montserrat González i Falcó

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Font del Regàs, SA, per a 2003-2004

Capítol 1

Àmbit, vigència, duració i pròrroga

Article 1

Àmbit funcional

El present Conveni és d'àmbit d'empresa i afecta l'empresa Font del Regàs, SA.

Article 2

Àmbit territorial

El present Conveni és d'aplicació al centre de treball dedicat a l'explotació i envasat d'aigües minerals naturals de l'empresa al centre de treball d'Arbúcies.

Aquest Conveni no és d'aplicació als centres de treball que l'esmentada empresa tingui fora de l'esmentat municipi, ni en aquells altres centres de la província en els quals acompleixi tasques diferents a les expressades en el paràgraf anterior.

Article 3

Àmbit personal

Queden compreses en l'àmbit d'aquest Conveni totes les persones que tinguin la qualitat de treballadors per compte de l'empresa afectada per aquest. Queden expressament exceptuades de l'àmbit personal d'aquest Conveni les relacions que es regulen en l'article 1r, números 3r. i 2n. de l'Estatut dels treballadors, i, especialment, el director general, el gerent, el metge director i el conseller delegat.

Article 4

Vigència

El present Conveni entra en vigor el dia 1 de gener de 2003.

Article 5

Duració

La duració d'aquest Conveni és de 2 anys, a comptar des de la seva entrada en vigor, per la qual cosa conclou els seus efectes el 31 de desembre de 2004.

Article 6

Pròrroga

El Conveni queda prorrogat tàcitament per períodes successius d'1 anualitat, si no és denunciat per a la seva revisió o rescissió amb un mínim de 3 mesos d'antelació a la data del seu venciment inicial o la de qualsevulla de les seves pròrrogues, llevat d'aquelles clàusules per les quals s'ha previst una duració temporal limitada, d'acord amb allò que preveu l'article 86.1 de l'Estatut dels treballadors.

Article 7

Revisió o rescissió

La denúncia per a la rescissió o la revisió d'aquest Conveni, l'ha de fer la representació que la proposi, amb 3 mesos d'antelació a la data de finalització de la vigència del Conveni o de qualsevulla de les seves pròrrogues.

Capítol 2

Prelació de normes. Garantia mínima de condicions. Absorció i compensació. Vinculació a la totalitat

Article 8

Prelació de normes

Les normes d'aquest Conveni regulen les relacions entre l'empresa i els empleats, amb caràcter preferent i prioritari a d'altres disposicions de caràcter general que no siguin de dret necessari.

No són d'aplicació a l'empresa, ni als treballadors afectats per aquest Conveni, els convenis col·lectius sindicals d'àmbit nacional, provincial, comarcal o de qualssevol altres àmbits geogràfics que per raó funcional afectin l'empresa o els treballadors del sector, o els que els puguin afectar en el futur.

Amb caràcter supletori, i en allò no previst, s'han d'aplicar les disposicions del Conveni col·lectiu sindical interprovincial d'embotelladors d'aigües minerals naturals de l'any 1976, l'Estatut dels treballadors i altres disposicions de caràcter general.

Article 9

Garantia mínima de condicions

 1. En el supòsit que en un conveni col·lectiu d'àmbit superior al present, que per raó funcional pogués afectar l'empresa, s'establissin condicions econòmiques i de treball que, en conjunt i en còmput anual, fossin superiors a les que gaudeixen els treballadors, també en conjunt i en còmput anual, l'empresa es compromet a millorar les condicions econòmiques o de treball pactades en aquest Conveni en la forma o quantia necessària per assolir, com a mínim, les condicions superiors del conveni comparat, des de la data en què s'hagin promulgat les condicions superiors.

 2. A fi de comparar les condicions d'aquest Conveni d'empresa amb les del conveni d'àmbit superior al qual fa referència el número anterior, s'ha de calcular el salari hora professional mitjà de la plantilla de la manera que regula l'article 6 de la derogada Ordre de 8 de maig de 1961, comparant les retribucions i condicions realment existents, amb les que existirien si s'apliqués el conveni objecte de comparació.

 3. Si el salari hora professional mitjà existent a l'empresa fos superior al comparat, s'hauria de mantenir aquest Conveni en els seus propis termes. Si, pel contrari, el salari hora professional mitjà del conveni comparat, fos superior al del Conveni d'empresa, amb la Comissió Paritària del Conveni haurien d'establir les millores retributives o de condicions de treball que s'hagin d'introduir, per assolir, com a mínim, el superior salari hora professional mitjà comparat.

  Article 10

  Compensació

  Les condicions retributives i de condicions de treball que s'estableixen en aquest Conveni, han de compensar i absorbir en conjunt anual les existents en l'empresa, a la seva entrada en vigor, qualsevulla que fos la seva naturalesa o origen.

  Article 11

  Absorció

  Les millores retributives o de condicions de treball que es puguin promulgar en el futur per disposició legal, solament tenen eficàcia i s'apliquen quan, considerades en el seu conjunt i en còmput anual, superin les condicions d'aquest Conveni, també valorades en conjunt i en còmput anual.

  En cas contrari, han de ser absorbides i compensades per aquestes darreres i ha de subsistir el Conveni en els seus propis termes i sense modificació de cap dels seus conceptes, condicions i retribucions.

  Article 12

  Vinculació a la totalitat

  Les condicions pactades constitueixen un tot orgànic i indivisible, i s'han de considerar globalment, en la seva aplicació pràctica.

  En el supòsit previst en l'article 90.5 de l'Estatut dels treballadors, s'ha d'atenir a allò que resolgui la jurisdicció competent.

  Capítol 3

  Comissió Paritària

  Article 13

  Comissió Paritària

 4. Es crea la Comissió Paritària prevista en l'article 85.2.e) de l'Estatut dels treballadors.

 5. La Comissió Paritària està integrada per 3 vocals en representació de l'empresa i uns altres 3, en representació dels treballadors, 2 dels quals han de ser titulars de les respectives representacions, i un altre el suplent, tots ells escollits d'entre els qui hagin participat en les representacions de la Comissió Deliberadora del Conveni.

 6. Han de ser president i secretari de la Comissió els qui designi la Comissió Deliberadora d'aquest Conveni, els quals han d'exercir les funcions que corresponen a les esmentades comeses.

 7. En les reunions de la Comissió, poden assistir-hi amb veu, però sense vot, els assessors de les respectives representacions que siguin citats a les reunions.

  Són funcions de la Comissió Paritària les que li assigna l'Estatut dels treballadors i les disposicions que el desenvolupin i, especialment, les següents:

  1. La interpretació del Conveni

  2. L'arbitratge en les qüestions que les parts li sotmetin

  3. El coneixement dels estudis que l'empresa realitzi per tal d'organitzar jornades continuades; l'empresa es compromet a informar el Comitè o delegats de personal de les millores tecnològiques que projecti, envers aquest objectiu, i a planificar, conjuntament amb el Comitè o delegats de personal, els assajos de les esmentades jornades.

  4. Les altres que aquest Conveni li atribueixi

  Integren la Comissió Paritària:

  Pels treballadors

  Titulars:

  Carles Salvans i Prat

  Glòria Bohils i Casas

  Jordi Munt i Alfaro

  Suplent:

  Josep M. Romaguera i Casadesús

  Per les empreses

  Titulars

  Antoni Renart i Cava

  Antoni Renart i Cuenca

  Suplent:

  Rosa Arderiu i Barbens

  Capítol 4

  Condicions de treball

  Article 14

  Classificació professional

  La classificació del personal, tant pel que fa a la seva permanència, com a les categories professionals i les seves definicions, es regula per allò disposat en el Conveni col·lectiu de treball interprovincial d'embotelladors d'aigües minerals naturals.

  Article 15

  Període de prova

  El període de prova per a tot el personal de nou ingrés i admissió a l'empresa és de la durada següent:

  Personal tècnic...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA