Revisión salarial - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4085 de 05/03/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/408/2004, de 12 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 29 de gener de 2004, i deconformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065) al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Lleida del Departament de Treball i Indústria.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 12 de febrer de 2004

P. D. (Decreto 326/1998, DOGC de 24.12.1998)

Enric Xavier Fort i Castells

Cap del Servei de la Secretaria en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de comerç en general de les comarques de Lleida.

Taula salarial any 2003

Categories professionals

Euros

Grup V

Nivell 1

Titulat de grau superior

972,89

Nivell 2

Director. Titulat de grau mitjà

849,39

Grup IV

Nivell 1

Encarregat general

813,86

Nivell 2

Cap de personal, compres i vendes,

Cap de divisió i d'administració

786,81

Grup III

Nivell 1

Cap de sucursal, supermercat, magatzem i grup. Cap de secció. Comptable, cap de secció administrativa. Caixer, taquimecanògraf i idiomes estrangers.

Encarregat d'establiment, dibuixant, retolista i aparadorista

693,90

Grup II

Nivell 1

Venedor, viatjant, corredor de plaça, oficial de 1ª, oficial administratiu, dependent, comprador, autovenda

671,25

Nivell 2

Vigilant, porter, mosso especialitzat

654,62

Grup I

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA