Convenio colectivo - Túnels i Accessos de Barcelona SAC, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4102 de 30/03/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TIC/763/2004, de 12 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 7902092).

Vist el text delConveni col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 7902092), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 22 d'octubre de 2003, i de conformitat ambel que disposen els article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona per als anys 2003-2006 al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 12 de gener de 2004

Jaume Abat i Dinarès

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona per als anys 2003-2006.

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

El present Conveni té per objecte regular les condicions de treball entre Túnels i Accessos de Barcelona SAC i el personal inclòs dins el seu àmbit d'aplicació.

Article 2

Àmbit territorial

El present Conveni afectarà a tots els centres de treball que l'empresa tingui a Catalunya.

Article 3

Àmbit personal

Queda inclòs dins l'àmbit del Conveni tot el personal que presta els seus serveis a l'empresa, no obstant això, queden expressament exclosos de l'àmbit personal: la Direcció General, la Direcció Economicofinancera, la Direcció d'Explotació i els següents llocs de treball de responsabilitat i comandament que han acordat aquesta condició: director d'informàtica, cap d'administració, cap de márqueting i control de gestió, cap d'auditoria interna, cap d'administració de personal, cap de peatge i compres, cap d'operacions i tots els tècnics de manteniment.

Article 4

Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu afecta les activitats dels diferents centres de treball de l'empresa, amb les excepcions indicades a l'article 3.

Secció 2

Àmbit temporal

Article 5

Vigència i durada

El present Conveni entrarà en vigor en tots els seus aspectes el dia 1 de gener de 2003, sigui quina sigui la seva data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i finalitzarà la seva vigència el dia 31 de desembre de 2006, essent prorrogable tàcitament per anys naturals, excepte que una de les parts en formuli denúncia dins dels tres mesos abans de la data de la seva finalització.

Article 6

Denúncia i revisió

La denúncia en que es proposi la rescissió o revisió del Conveni s'haurà d'efectuar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data d'expiració del Conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues; en cas de pròrroga es revisaran els continguts econòmics del Conveni.

La part que realitzi l'escrit de denúncia el lliurarà a l'altra part, i inclourà, un certificat de l'acord adoptat per la part denunciant en què es reflectiran les raons determinants de la revisió o rescissió sol·licitades. D'aquesta comunicació s'enviarà una còpia, a efectes de registre, al Departament de Treball, Comerç, Indústria i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Secció 3

Prelació de normes. Vinculació a la totalitat i garantia ad personam

Article 7

Prelació de normes

Les normes incloses en el present Conveniregularan les relacions laborals entre l'empresa i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari. Amb caràcter supletori, i en el què no s'hagi previst, serà d'aplicació l'Estatut dels treballadors i la resta de disposicions de caràcter general.

Article 8

Compensació i absorció

Les condicions de treball i econòmiques pactades en el present Conveni, valorades en conjunt i en còmput anual, compensen i substitueixen a la totalitat de les aplicades fins ara a l'empresa.

La possible aplicació de futures normes laborals haurà de valorar-se en conjunt, quedant compensades i absorbides per les condicions pactades en aquest Conveni sempre que no quedin superades per les noves. Aquesta valoració l'efectuarà la Comissió paritària.

Article 9

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni són un tot orgànic i indivisible i per a la seva aplicació seran considerades globalment. Per aquesta raó, el Conveni esdevindrà nul i sense efecte en el cas que per Resolució Administrativa o Judicial es modifiqui algun dels seus pactes. En aquest cas les parts estan obligades a considerar-ne la totalitat del seu contingut.

Article 10

Garantia ad personam

Es respectaran les situacions personals que globalment i en còmput anual, excedeixin les del present Conveni, les quals es mantindran estrictament ad personam.

Secció 4

Comissió paritària

Article 11

Comissió paritària

D'acord amb allò que disposa l'article 85 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, pel què s'aprova el Text Refós de l'Estatut dels treballadors, es crea una Comissió paritària com un òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació, vigilància i compliment de les qüestions derivades de l'aplicació del Conveni. Aquesta Comissió estarà integrada per tres representants de l'empresa i per tres dels treballadors, designats entre els qui hagin intervingut en la negociació del present Conveni col·lectiu.

Estarà formada per els membres següents:

En representació dels treballadors:

Sra. Margarita Puyol Marcos

Sr. Agustí Giménez Hernández

Sr. José Bosch Panes

Suplents

Sr. Jerónimo Santos

Sr. Cipriano Chávez

En representació de l'empresa

Sr. Joan Almirall i Bellido

Sr. Antonio Delgado Algar

Sr. Victorià Roselló i Güell

Suplents

Sr. Miquel Barceló i Unge

Sr. Jordi Porrera i Villamarín

Són funcions de la Comissió paritària:

 1. La interpretació del Conveni col·lectiu.

  B) La mediació i l'arbitratge en les qüestions que les parts sotmetin a la seva consideració.

  C) Qualsevol altra que li atribueixi el present Conveni.

  L'actuació i el procediment davant la Comissió paritària serà requisit previ i indispensable per a qualsevol tipus de reclamació i/o denúncia que formulés qualsevol de les parts i/o treballador afectatsobre l'aplicació o la interpretació del contingut del present Conveni, estenent-se l'Acta corresponent.

  La Comissió paritària es reunirà cada vegada que sigui convocada per alguna de les parts, en aquest cas, s'haurà de reunir en el termini de 8 dies. En cas d'urgència es reunirà el més aviat possible.

  La Comissió paritària es considerarà vàlidament constituïda quan hi assisteixin la majoria dels membres de cadascuna de les representacions.

  Els acords al si de la Comissió es prendran per majoria dels membres de cadascuna de les representacions.

  En les Actes es recolliran els acords convinguts així com els desacords, podent fer les parts les manifestacions que estimin convenients.

  Article 12

  De la representació legal dels treballadors

  S'estarà a allò que disposi l'Estatut dels treballadors, la Llei Orgànica de llibertat sindical i les altres normes d'aplicació.

  No obstant l'anterior, es podran acumular hores en un altre membre del Comitè, dins del mes i amb un límit de 40 hores.

  Capítol 2

  Condicions de treball

  Secció 1

  Organització del treball

  Article 13

  Facultats de l'empresa

  L'organització del treball a cada una de les seccions i dependències és facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa, dins de les normes i orientacions d'aquest Conveni col·lectiu i d'acord amb les disposicions legals. Com a conseqüència d'això està obligada a organitzar-lo de manera que sigui possible obtenir el màxim rendiment en tots els aspectes: personal, material, temporal, etc., dins el límit racional i científic que permetin els elements materials i personals dels quals disposa.

  Únicament podran utilitzar-se contractacions a través d'empreses de treball temporal per substitucions per baixes per malaltia o accident de treball, vacances i absències amb reserva legal del lloc de treball, o bé per increment puntual de l'activitat de l'empresa.

  Article 14

  Ingrés a l'empresa

  L'ingrés dels treballadors s'ajustarà a les normes legals de caràcter general, podent l'empresasotmetre els interessats a les proves d'ingrés que consideri oportunes i classificarà el personal d'acord amb les funcions per a les quals hagi estat contractat i no per les quals estigués capacitat per realitzar.

  Els diferents tipus de contractes de treball seran els previstos a la normativa vigent en cada moment, que hauran d'ésser visats per l'Oficina de treball de la Generalitat.

  L'empresa facilitarà a la Representació dels treballadors la documentació de conformitat amb el què disposi l'Estatut dels treballadors i altres normes d'aplicació.

  Article 15

  Períodes de prova

  El període de prova per a ingressar a l'empresa, queda establert així:

  Tècnics titulats 6 mesos

  Tècnics no titulats: 2 mesos

  Tècnics no qualificats: 8 dies de treball efectiu o 20 dies naturals.

  Durant el període de prova el treballador tindrà els drets i deures corresponents a la seva categoria professional i al lloc de treball que desenvolupi, com si fos de plantilla.

  Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït el desestiment el contracte produirà tots els seus efectes i computarà, a efectes del temps de treball a l'empresa, el temps del serveis que hagi prestat.

  Durant aquest període tant el treballador com l'empresa podran resoldre lliurement el contracte de treball, sense necessitat de preavís.

  Article 16

  Ascensos i llocs vacants

  Tant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA