Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4111 de 14/04/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/902/2004, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2003 i de revisió per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de revisió d'IPC i de revisió del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarialsde la Construcció, CCOO i UGT el dia 9 de febrer de 2004, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2003 i de revisió per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball i Indústria de Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Barcelona, 16 de febrer de 2004

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió d'IPC per a l'any 2003 i de revisió per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents:

Per una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Josep Vergè González (Gremi Constructors), Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig (Associació de Promotors), Jordi Bachs (Associació de Promotors) i Jesús Calero (Cambra de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Estanislao Codina Llobet i Avelina Barja.

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Quintín Aldana Hidalgo, Joaquín Estrada López, José Luis Hernández, Ricardo Segarra, Jacinto Naval Álvarez i Antonio Becerra.

Assessor: Florentino del Barrio.

UGT: Gabriel Vázquez Duarte, Mateo Vidal Arco Jiménez, José Antonio Riveiro Rodríguez, Manuel García Serna, Francisco Pelaez Flores, José Herzog Dieguez i José García Vargas.

Assessors: Jacinto Valle Valle i Florentino Rodríguez.

A la ciutat de Barcelona, essent les 9.30 hores del dia 9 de febrer de 2004, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresòl, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2002-2004, s'obre totseguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

En primer lloc intervé la representació empresarial, comunicant el cessament, com a membre titular de la Comissió Negociadora i Paritària d'aquest Conveni, del Sr. Josep Vergè González i proposant com a substitut del mateix al Sr. Josep Mª Jaquet Casiñé, no havent-hi cap objecció per part de la representació dels treballadors, queda nomenat com a membre titular tant de la Comissió Negociadora, com de la Comissió Paritària per aquesta acta.

Com a primer punt del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials definitives per a l'any 2003 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona revisades al 0,60% de diferencial del'IPC previst amb el real de l'any 2003, segons l'acord subscrit en l'article 63 del vigent Conveni col·lectiu.

Com a segon punt del dia, es procedeix a la lectura de les taules salarials per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona amb un increment del 2,80% sobre les taules salarials definitives de l'any 2003.

Per el que fa a dietes, mitja dieta i quilometratge el seu increment és del 3,40% sobre l'import establert per al'any 2003.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval Álvarez, en nom d'UGT el Sr. Gabriel Vázquez Duarte i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Com a darrer punt, la Comissió Negociadora acorda pròrroga per a l'any 2004 els membresdesignats de la Comissió Paritària d'interpretació del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona de l'any 2003, amb l'excepció de la substitució de la representació patronal del Sr. Josep Vergè González per al Sr. Josep Mª Jaquet Casiñé.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Annex 1.a

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2003

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; ; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PD

GJ

GN

V

T

Encarregat

8.736,34

5.631,73

1.390,41

1.635,45

1.635,45

1.635,45

20.664,83

Capatàs

8.192,73

5.342,35

1.390,41

1.551,37

1.551,37

1.551,37

19.579,60

Modelista

8.103,11

5.166,64

1.146,79

1.499,93

1.499,93

1.499,93

18.916,33

Adornista

8.103,11

5.166,64

1.146,79

1.499,93

1.499,93

1.499,93

18.916,33

Cap de taller

8.736,92

5.627,84

1.390,41

1.635,05

1.635,05

1.635,05

20.660,32

Contramestre

8.192,73

5.342,35

1.390,41

1.551,37

1.551,37

1.551,37

19.579,60

Apuntalador-barrinaire

7.859,45

5.171,38

1.390,41

1.500,44

1.500,44

1.500,44

18.922,56

Oficial de primera

7.889,33

5.049,49

1.146,79

1.466,51

1.466,51

1.466,51

18.485,14

Oficial de segona

7.284,25

4.727,40

1.146,79

1.372,85

1.372,85

1.372,85

17.276,99

Ajudant

6.802,59

4.470,76

1.146,79

1.298,35

1.298,35

1.298,35

16.315,19

Peó especialista

6.650,47

4.388,06

1.146,79

1.274,66

1.274,66

1.274,66

16.009,30

Peó ordinari

6.573,18

4.313,99

1.092,53

1.250,67

1.250,67

1.250,67

15.731,71

Marmitó de 16 anys

3.806,55

2.581,15

614,30

748,51

748,51

748,51

9.247,53

Marmitó de 17 anys

4.101,44

2.736,18

614,30

793,05

793,05

793,05

9.831,07

Aprenent de primera

3.317,18

2.316,34

614,30

671,49

671,49

671,49

8.262,29

Aprenent de segona

3.509,89

2.426,15

614,30

701,79

701,79

701,79

8.655,71

Guarda jurat

7.030,77

4.566,35

1.092,53

1.321,83

1.321,83

1.321,83

16.655,14

Vigil. taller o magatzem

6.570,20

4.320,90

1.092,53

1.251,73

1.251,73

1.251,73

15.738,82

Aux. tèc. obra

7.952,00

5.044,34

1.092,53

1.464,20

1.464,20

1.464,20

18.481,47

Aux. adm. obra

7.458,83

4.910,85

1.336,17

1.424,87

1.424,87

1.424,87

17.980,46

Magatzemer magatzem central

7.188,81

4.652,46

1.092,53

1.346,81

1.346,81

1.346,81

16.974,23

Llister magatzemer

7.029,89

4.555,57

1.092,53

1.320,74

1.320,74

1.320,74

16.640,21

Cap de servei

11.055,34

6.328,41

1.336,17

1.989,23

1.989,23

1.989,23

24.687,61

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

10.582,67

6.126,63

1.336,17

1.920,00

1.920,00

1.920,00

23.805,47

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

9.929,75

5.792,08

1.336,17

1.816,74

1.816,74

1.816,74

22.508,22

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

9.478,53

5.567,99

1.336,17

1.746,03

1.746,03

1.746,03

21.620,78

Ajudant d'obra

9.255,59

5.462,83

1.336,17

1.711,33

1.711,33

1.711,33

21.188,58

Encarregat general

9.032,68

5.340,72

1.336,17

1.675,02

1.675,02

1.675,02

20.734,63

Cap 2a org., cap 2a adm., delin. sup.

8.379,62

5.011,44

1.336,17

1.573,61

1.573,61

1.573,61

19.448,06

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a, delin. 1a

7.700,08

4.687,53

1.336,17

1.468,72

1.468,72

1.468,72

18.129,94

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

7.072,97

4.252,06

1.092,53

1.333,85

1.333,85

1.333,85

16.419,11

Aux. ven., aux. adm., aux. org. de 21 anys o més

6.388,23

3.912,21

1.092,53

1.226,09

1.226,09

1.226,09

15.071,24

Aux. ven., aux. adm., aux. org. menor de 21 anys

5.989,94

3.721,02

1.092,53

1.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA