Revisión salarial - UTE IGFA - URBASER d’Olot, Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4115 de 20/04/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/952/2004, de 9 de març, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per a 2004 (codi del conveni 1700861).

Vist el text de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot, subscrit d'una part per la representació de l'empresa, i de l'altra per la dels treballadors el dia 6 de febrer de 2004, i d'acord amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; el Decret 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per a 2004 (codi de conveni 1700861), al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball i Indústria a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquesta Delegació.

.3 Disposar que l'esmentada revisió salarial es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 9 de març de 2004

Núria Arnay i Bosch

Delegada territorial de Girona en funcions

Traducció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d'Olot per a 2004

Annex

Taules salarials definitives del personal de recollida d'escombraries i neteja viària d'Olot 2003

C = concepte; CN = conductor nit; PN = peó nit; CD= conductor dia oficial 1a. mecànic; PD = peó dia

C

CN

PN

CD

PD

Salari base

19,04

19,04

19,04

19,04

Plus tòxic penós

3,81

3,81

3,81

3,81

Plus nocturn

4,76

4,76

.

.

Plus especialista

3,36

.

3,36

.

Plus activitat

6,47

4,31

6,47

4,31

Plus transport

4,05

4,05

4,05

4,05

Plus distància

2,57

2,57

2,57

2,57

Total anual

14.426,90

12.776,32

13.003,90

11.353,32

Paga Nadal

652,01

652,01

652,01

652,01

Paga d'estiu

652,01

652,01

652,01

652,01

Paga beneficis

553,95

553,95

553,95

553,95

Paga setembre

381,60

381,60

381,60

381,60

Total sal. anual

16.666,47

15.015,89

15.243,47

13.592,89

Hores extres normals

10,38

10,38

10,38

10,38

Hores extres festives

12,92

12,92

12,92

12,92

Taules...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA