Convenio colectivo - Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de Zona Franca de Barcelona), Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4121 de 28/04/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/1125/2004, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de Zona Franca de Barcelona), per als anys 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 0809471).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de Zona Franca de Barcelona), subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 5 de desembre de 2003, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reialdecret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departamentsde l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de Zona Franca de Barcelona), per als anys 2003 i 2004 (codi de conveni núm. 0809471), al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball i Indústria de Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el DOGC.

Barcelona, 16 de febrer de 2004

Francisca Antolinos i Jiménez

Subdirectora general d'Afers Laborals

i d'Ocupació a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA, per als anys 2003 i 2004

Capítol 1

Àmbit i vigència

Article 1

Àmbit personal, funcional i territorial

Aquest Conveni afecta tot el personal de Metzeler Automotive Profile Systems, SA, del centre de treball de la Zona Franca de Barcelona, tret de les persones que exerceixen funcions de direcció i tenen categories superiors.

Mitjançant la petició de l'interessat, es reconeix al personal exclòs el dret a ser inclòs en l'àmbit d'aquest Conveni.

Article 2

Àmbit temporal

Aquest Conveni té una durada de 2 anys, i la seva vigència s'estén des de l'1 de gener de 2003 fins al 31 de desembre de 2004.

Així mateix, aquest Conveni es pressuposa denunciat per les parts l'últim trimestre de la seva vigència.

Capítol 2

Conceptes i condicions retributives

Article 3

Increment dels salaris:

 1. L'increment salarial pactat per a l'any 2003 és de 606 euros per treballador, en proporció al temps d'alta durant l'any aplicat al salari base, corresponent a un increment lineal del 2,8% sobre la massa salarial bruta, més una paga no consolidable de 105 euros.

 2. L'increment salarial pactat per a l'any 2004 és de 628 euros per treballador, en proporció al temps d'alta durant l'any aplicat al salari base, corresponent a un increment lineal del 2,8% sobre la massa salarial bruta, més una paga no consolidable de105 euros, en la mateixa proporció.

  Article 4

  Conceptes salarials

  Els conceptes salarials en què es divideix la remuneració dels treballadors adscrits a aquest Conveni s'agrupen en els conceptes següents:

  1. Salari base.

  2. Antiguitat.

  3. Incentiu.

  4. Complement personal.

  5. Plus de lloc de treball.

  6. Plus de nocturnitat.

  7. Gratificacions extraordinàries.

  8. Plus de distància.

  9. Plus d'assistència i puntualitat.

   L'aplicació al treballador de tots els conceptes salarials abans esmentats o d'una part depèn de si el treballador es troba en les circumstàncies que s'esmenten a continuació en els articles corresponents a cada concepte salarial.

  10. Salari base

 3. En l'article 26 d'aquest Conveni es fixen els salaris base aplicables a cada grup professional per a l'any 2003.

 4. Els valors econòmics dels salaris base s'estableixen per mesos o dies, en funció del grup professional al qual pertanyi el treballador.

  1. Antiguitat

   Per calcular l'antiguitat es computa el temps transcorregut des de l'ingrés a l'empresa, sigui quina sigui la modalitat del contracte i sempre que hi hagi continuïtat de treball entre una modalitat i l'altra. Les excedències forçoses regulades per la llei també es computen a l'efecte del càlcul de l'antiguitat.

   Es reconeixen 2 triennis i 5 quinquennis per aquest ordre. A un trienni correspon un percentatge del 5% i a un quinquenni, del 10%. Per trobar el valor de l'antiguitat s'ha d'aplicar el percentatge que correspongui a cada treballadorsobre una base, per a 2003 i 2004, de 14,83 euros per dia o 444,74 euros per mes.

   A l'annex 1 s'estableixen les quanties d'acord amb la fórmula indicada en el paràgraf anterior, i també els valors de l'antiguitat per calcular la nocturnitat.

   L'abonament de l'antiguitat s'ha d'efectuar a partir de l'endemà de la data del seu venciment.

   Si algun treballador percep en l'actualitat el sisè o setè quinquenni, establerts en convenis col·lectius anteriors, l'ha de seguir percebent amb caràcter ad personam en la quantia actual.

  2. Incentiu

   Per al grup de personal de fabricació es fixa l'assignació d'un import econòmic en qualitat d'incentiu, de conformitat amb el que disposa l'article 13 d'aquest Conveni; la taula d'incentiu resulta en funció de l'eficiència de grup (annex 2).

   Per al grup de personal de tècnics i administratius, aquest ha de continuar percebent el CCC, amb caràcter ad personam.

  3. Complement personal

   Aquest concepte agrupa els antics conceptes salarials següents: complement salarial, complement no absorbible, complement d'idiomes, retribució de serveis, complement, plus d'equivalència, plus familiar, consolidació de l'incentiu; es garanteix ad personam i es formula en euros/dia o euros/mes.

  4. Plus de lloc de treball

   Aquests complements són d'índole funcional i la seva percepció depèn exclusivament de l'exercici de l'activitat en el lloc de treball o funció que s'hagi assignat; per tant, no és de caràcter consolidable ni tan sols ad personam.

 5. Personalde taller mecànic utillatge: 0,81 euros/hora efectiva treballada.

 6. Plus de bomber: 24,28 euros/mes. El plus de bomber s'ha de percebre per la realització de les tasques previstes en el Pla d'emergència, i es retribueix també el temps emprat en auditories, pràctiques i cursos, fora de la jornada laboral, i amb un màxim de 16 hores a l'any.

  El plus de bomber l'han de percebre únicament i exclusivament aquells treballadors que hagin sol·licitat voluntàriament la seva assignació a les tasques del Pla d'emergència, amb un màxim de 3 treballadors per torn.

  1. Plus de nocturnitat

   Es manté el règim del 40% sobre els conceptes salarials que serveixen de base per calcular-lo (salari base + antiguitat + complement personal x 0,40 x dies nocturns).

  2. Gratificacions extraordinàries

   Les gratificacions d'estiu i de Nadal s'abonen a raó de 30 dies de salari base, antiguitat i complement personal, vigents en l'any en curs, i el CCC és el corresponent al mes en curs.

   Aquestes gratificacions es fan efectives el dia 15 dels mesos de juliol i desembre.

   La gratificació de beneficis s'abona el mes de febrer a raó de 30 dies de salari base, antiguitat i complement personal vigents el 31 de desembre de l'any anterior i el CCC és el corresponent al mes en curs.

   Per a l'any 2003 s'ha d'abonar una paga no consolidable de 105 euros per treballador i per al 2004 altres 105 euros per treballador; en aquest cas, en proporció al temps d'alta a l'empresa. L'abonament s'ha d'efectuar els mesos de desembre de 2003 i setembre de 2004, respectivament.

  3. Plus de distància

   Es manté, amb caràcter ad personam, per al personal que el percebi a la firma d'aquest Conveni, i no és aplicable per a la resta del personal actual o futur.

  4. Plus d'assistència i puntualitat

   Es crea un plus d'assistència i puntualitat consistent en un premi mensual de 18,03 euros que s'ha de percebre per 11 mensualitats.

   Aquest plus l'han de percebre només aquells empleats que, en el transcurs del mes natural, no hagin faltat a la feina, llevat que aquella absència o retard sigui amb motiu de la utilització del crèdit horari sindical, d'una llicència retribuïda de les de l'article 11 del present Conveni o per un retard inferior a 5 minuts.

   Article 5

   Bestretes

   En aquest aspecte cal atenir-se al que s'ha legislat en aquest sentit, i s'efectua internament a l'empresa d'acord amb els criteris següents:

   La bestreta a compte de la mensualitat es paga de l'1 al 8 de cada mes, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, que l'ha de cursar abans del dia 28 del mes anterior.

   Aquesta bestreta no pot superar les 180,30 euros.

   Capítol 3

   Jornada laboral i permisos

   Article 6

   Jornada laboral

   Per als anys 2003 i 2004 el personal d'oficines té una jornada laboral de 1.730 hores efectives de treball en còmput anual.

   Per als anys 2003 i 2004 s'estableix, per a la resta de personal, una jornada laboral de 1.717,33 hores efectives de feina en còmput anual.

   La distribució d'ambdues jornades s'ha de regir per un calendari comú anual de 224 dies laborables.

   Els 20 minuts de descans per prendre l'entrepà no es consideren temps efectiu, a l'efecte del que preveu l'article 1.2 de la derogada Llei 4/1983; aquest temps de pausa entre jornada és l'aplicableen tot el centre de treball, sens perjudici que se segueixi retribuint aquest temps de presència en la forma i amb els conceptes com s'ha efectuat fins a la data.

   Si les circumstàncies del mercat ho justifiquen, i com a mesura que potenciï la màximocupació de la plantilla, s'implanta un règim de treball continu per tal d'assegurar el funcionament de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA