Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4208 de 31/08/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRI/2296/2004, de 19 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida de l'1.1.2004 al 31.12.2005 (codi de conveni núm. 2500365).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 8 de juliol de 2004, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1  Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport deviatgers per carretera de les comarques de Lleida de l'1.1.2004 al 31.12.2005 al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2  Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 19 de juliol de 2004

Pilar Nadal i Reimat

Directora del Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida de l'1.1.2004 al 31.12.2005.

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit territorial

Les disposicions del present Conveni obliguen totes les empreses que radiquen a la província de Lleida i les que, residint en un altre lloc, tinguin establiment dins de la província de Lleida, quant al personal adscrit a elles.

Article 2

Àmbit funcional

El present Conveni és aplicable a totes les empreses dedicades al transport de viatgers per carretera i que desenvolupin alguna de les següents activitats:

. servei regular de viatgers

. servei discrecional de viatgers

. serveis urbans de viatgers en autobusos i microbusos.

Article 3

Àmbit personal

Queden afectats pel present Conveni tots els treballadors que prestin els seus serveis en les empreses abans indicades, amb les excepcions establertes en els articles 1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995.

Article 4

Durada i vigència

El present Conveni entrarà en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2004, i tindrà una durada de 24 mesos, és a dir, fins al 31 de desembre de 2005.

Article 5

Pròrroga

En el cas que cap de les parts legitimades denunciés el present Conveni dins del termini fixat per a fer-ho, aquest s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes d'una anualitat, sense cap modificació dels seus conceptes, mòduls i retribucions.

Article 6

Denúncia

La denúncia per a la rescissió o revisió del Conveni podrà formular-la qualsevol de les parts, mitjançant escrit raonat en el qual s'indicarà bé la rescissió del Conveni, bé, de forma detallada, els punts objecte de revisió. La denúncia haurà de ser notificada a l'altra part amb una antelació mínima, a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues, de tres mesos.

Un cop denunciat el Conveni, i fins que no s'assoleixi acord exprés, perdran vigència les seves clàusules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, es mantindrà en vigor el seu contingut normatiu.

El nou Conveni derogarà en la seva integritat l'anterior, excepte aquells aspectes que expressament es mantinguin.

Capítol 2

Compensació, absorció, garantia personal, condicions més beneficioses i subrogació

Article 7

Compensació, absorció i garantia personal

Les condicions establertes en el present Conveni formen un tot orgànic i indivisible, i per tant absorbiran i compensaran en el seu conjunt les gratificacions voluntàries, pactes individuals, col·lectius o de qualsevol índole que tinguin establerts les empreses, així com les millores que per disposició legal o per voluntat de les empreses s'estableixin en un futur, sempre que les condicions que es pactin en aquest Conveni superin aquelles en còmput anual i considerades globalment. En tot cas, la quantitat màxima a absorbir o compensar no superarà els 9,02 euros mensuals.

Article 8

Condicions "més beneficioses"

Dins de les condicions pactades es respectaran els pactes d'empreses i situacions que impliquin per al treballador condicions més beneficioses que les convingudes en el present Conveni, i es mantindran "ad personam", sempre considerades globalment i en còmput anual.

Article 9

Subrogació

En el cas de finalització, total o parcial, de les concessions deservei urbà o interurbà regulars (permanents d'ús general) -concessions lineals-, la nova empresa o concessionari que passi a prestar els citats serveis se subrogarà a tots els treballadors, directa o indirectament afectes a l'explotació de l'antic concessionari o prestatari.

Capítol 3

Vinculació a la totalitat i prelació de normes

Article 10

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible, i als efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment. En el cas que per resolució administrativa o judicial es considerés nul o es modifiqués algun dels pactes continguts en el Conveni, sense cap excepció, el Conveni quedarà sense eficàcia i es procedirà, de nou, a la constitució de la Comissió Negociadora, a l'objecte de tornar-ne a negociar el contingut.

Article 11

Prelació de normes

El que les parts han acordat en aquest Conveni regula amb caràcter preferent i amb prioritat les relacions entre les empreses i els treballadors, entotes les matèries compreses en el seu contingut.

En tot allò que no estigui previst en aquest Conveni s'aplicaran les disposicions vigents que corresponguin.

Capítol 4

Condicions generals

Article 12

Salari Base

Serà el que s'estableix per a cada categoria professional en la corresponent columna de les taules annexes a aquest Conveni.

Article 13

Complement Personal Antiguitat-Vinculació

Aquells treballadors fixos de plantilla, en concepte de Complement Personal Antiguitat-Vinculació a la mateixa empresa, tindran dret a percebre els imports fixos que corresponguin en funció de la seva categoria i del temps de permanència en l'empresa, indicats a les taules annexes, fins al màxim de 2 biennis i 5 quinquennis.

Aquest sistema substitueix els anteriors sistemes de complement personal d'antiguitat o vinculació fins el moment existents.

Article 14

Menyscapte de diners

Els cobradors i conductors-perceptors cobraran en concepte de menyscapte de diners la quantitat de 0,75 euros per dia efectivament treballat.

Les taquilleres i els taquillers cobraran en concepte de menyscapte de diners la quantitat de 1,5 euros per dia efectivament treballat.

Aquesta quantitat, pel seu caràcter d'afegitó, no serà objecte de cotització a la Seguretat Social.

Article 15

Gratificacions extraordinàries

Les empreses abonaran dues gratificacions extraordinàries, una el mes de juliol i una altra per Nadal, a raó de la quantia mensual que figura a les corresponents taules annexes de la sumadels conceptes de salari base, plus conveni i complement personal antiguitat-vinculació.

La meritació d'aquestes pagues extraordinàries serà proporcional als mesos treballats, quan s'hagi produït l'ingrés a l'empresa en el darrer any.

El dret de la part corresponent de les gratificacions no s'extingirà en els treballadors que estiguin de baixa per malaltia o accident, gaudint les seves vacances reglamentàries o en els supòsits d'absència previstos en l'article 38 d'aquest Conveni.

Article 16

Paga de març

L'antiga paga de beneficis, ara denominada paga de març, serà abonada per les empreses a raó de la quantia mensual que figura a les corresponents taules annexes de la suma dels conceptes de salari base, plus conveni i complement personal antiguitat-vinculació.

Aquesta paga s'abonarà per anys vençuts i els treballadors que el 31 de desembre faci menys d'un any que estan al servei de l'empresa tindran dret a la part proporcional corresponent al temps treballat.

Ambdues parts acorden que aquest canvi de denominació no donarà, en cap moment, dret a reclamar cap quantitat en concepte de beneficis.

Únicament no es computaran a efectes de participació en la paga de març les excedències voluntàries, els permisos sense sou i les absències injustificades.

Article 17

Hores extraordinàries

Ateses les especials característiques del sector, les hores extraordinàries per a les distintes categories professionals s'abonaran a raó de les quantitats alçades que es detallen a les taules annexes al present Conveni.

Els preus pactats s'abonaran independentment del nombre d'hores realitzades, de la seva condició, així com, dels distints complements salarials que cada treballador tingui acreditats.

Article 18

Plus de nocturnitatLes hores treballades durant el període comprès entre les 10 de la nit i les 6 del matí, excepte quan el salari s'hagi establert atenent que el treball sigui nocturn per la seva pròpia naturalesa, tindran una retribució específica incrementada en un25% sobre el salari base.

Article 19

Plus de conductor-perceptor

El conductor-perceptor, quan faci simultàniament funcions de conductor i de cobrador, percebrà, a més de la remuneració corresponent a la seva categoria, un complement salarial de lloc de treball igual al 20% del salari base per cada dia que realitzi ambdues funcions.

Article 20

Plus de Conveni

Amb la consideració de complement salarial per qualitat o per quantitat de feina, el Plus de Conveni per a les diferents categories professionals previstes al Conveni té els valors mensuals que s'especifiquen a les taules annexes al present Conveni, que no serà abonat en període de vacances, resultant de la multiplicació, dels valors diaris anteriors incrementats en un 4,00%, per25 unitats.

Per l'any...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS