Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4208 de 31/08/2004
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI” TRI/2296/2004, de 19 de juliol, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida de l'1.1.2004 al 31.12.2005 (codi de conveni n˙m. 2500365).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 8 de juliol de 2004, i de conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

.1††Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector de transport deviatgers per carretera de les comarques de Lleida de l'1.1.2004 al 31.12.2005 al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Ind˙stria a Lleida.

.2††Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 19 de juliol de 2004

Pilar Nadal i Reimat

Directora del Serveis Territorials

a Lleida en funcions

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida de l'1.1.2004 al 31.12.2005.

CapÌtol 1

Disposicions generals

Article 1

¿mbit territorial

Les disposicions del present Conveni obliguen totes les empreses que radiquen a la provÌncia de Lleida i les que, residint en un altre lloc, tinguin establiment dins de la provÌncia de Lleida, quant al personal adscrit a elles.

Article 2

¿mbit funcional

El present Conveni Ès aplicable a totes les empreses dedicades al transport de viatgers per carretera i que desenvolupin alguna de les seg¸ents activitats:

. servei regular de viatgers

. servei discrecional de viatgers

. serveis urbans de viatgers en autobusos i microbusos.

Article 3

¿mbit personal

Queden afectats pel present Conveni tots els treballadors que prestin els seus serveis en les empreses abans indicades, amb les excepcions establertes en els articles 1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995.

Article 4

Durada i vigËncia

El present Conveni entrar‡ en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2004, i tindr‡ una durada de 24 mesos, Ès a dir, fins al 31 de desembre de 2005.

Article 5

PrÚrroga

En el cas que cap de les parts legitimades denunciÈs el present Conveni dins del termini fixat per a fer-ho, aquest s'entendr‡ prorrogat t‡citament per perÌodes d'una anualitat, sense cap modificaciÛ dels seus conceptes, mÚduls i retribucions.

Article 6

Den˙ncia

La den˙ncia per a la rescissiÛ o revisiÛ del Conveni podr‡ formular-la qualsevol de les parts, mitjanÁant escrit raonat en el qual s'indicar‡ bÈ la rescissiÛ del Conveni, bÈ, de forma detallada, els punts objecte de revisiÛ. La den˙ncia haur‡ de ser notificada a l'altra part amb una antelaciÛ mÌnima, a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves prÚrrogues, de tres mesos.

Un cop denunciat el Conveni, i fins que no s'assoleixi acord exprÈs, perdran vigËncia les seves cl‡usules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, es mantindr‡ en vigor el seu contingut normatiu.

El nou Conveni derogar‡ en la seva integritat l'anterior, excepte aquells aspectes que expressament es mantinguin.

CapÌtol 2

CompensaciÛ, absorciÛ, garantia personal, condicions mÈs beneficioses i subrogaciÛ

Article 7

CompensaciÛ, absorciÛ i garantia personal

Les condicions establertes en el present Conveni formen un tot org‡nic i indivisible, i per tant absorbiran i compensaran en el seu conjunt les gratificacions volunt‡ries, pactes individuals, col∑lectius o de qualsevol Ìndole que tinguin establerts les empreses, aixÌ com les millores que per disposiciÛ legal o per voluntat de les empreses s'estableixin en un futur, sempre que les condicions que es pactin en aquest Conveni superin aquelles en cÚmput anual i considerades globalment. En tot cas, la quantitat m‡xima a absorbir o compensar no superar‡ els 9,02 euros mensuals.

Article 8

Condicions "mÈs beneficioses"

Dins de les condicions pactades es respectaran els pactes d'empreses i situacions que impliquin per al treballador condicions mÈs beneficioses que les convingudes en el present Conveni, i es mantindran "ad personam", sempre considerades globalment i en cÚmput anual.

Article 9

SubrogaciÛ

En el cas de finalitzaciÛ, total o parcial, de les concessions deservei urb‡ o interurb‡ regulars (permanents d'˙s general) -concessions lineals-, la nova empresa o concessionari que passi a prestar els citats serveis se subrogar‡ a tots els treballadors, directa o indirectament afectes a l'explotaciÛ de l'antic concessionari o prestatari.

CapÌtol 3

VinculaciÛ a la totalitat i prelaciÛ de normes

Article 10

VinculaciÛ a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot org‡nic i indivisible, i als efectes de la seva aplicaciÛ pr‡ctica, seran considerades globalment. En el cas que per resoluciÛ administrativa o judicial es considerÈs nul o es modifiquÈs algun dels pactes continguts en el Conveni, sense cap excepciÛ, el Conveni quedar‡ sense efic‡cia i es procedir‡, de nou, a la constituciÛ de la ComissiÛ Negociadora, a l'objecte de tornar-ne a negociar el contingut.

Article 11

PrelaciÛ de normes

El que les parts han acordat en aquest Conveni regula amb car‡cter preferent i amb prioritat les relacions entre les empreses i els treballadors, entotes les matËries compreses en el seu contingut.

En tot allÚ que no estigui previst en aquest Conveni s'aplicaran les disposicions vigents que corresponguin.

CapÌtol 4

Condicions generals

Article 12

Salari Base

Ser‡ el que s'estableix per a cada categoria professional en la corresponent columna de les taules annexes a aquest Conveni.

Article 13

Complement Personal Antiguitat-VinculaciÛ

Aquells treballadors fixos de plantilla, en concepte de Complement Personal Antiguitat-VinculaciÛ a la mateixa empresa, tindran dret a percebre els imports fixos que corresponguin en funciÛ de la seva categoria i del temps de permanËncia en l'empresa, indicats a les taules annexes, fins al m‡xim de 2 biennis i 5 quinquennis.

Aquest sistema substitueix els anteriors sistemes de complement personal d'antiguitat o vinculaciÛ fins el moment existents.

Article 14

Menyscapte de diners

Els cobradors i conductors-perceptors cobraran en concepte de menyscapte de diners la quantitat de 0,75 euros per dia efectivament treballat.

Les taquilleres i els taquillers cobraran en concepte de menyscapte de diners la quantitat de 1,5 euros per dia efectivament treballat.

Aquesta quantitat, pel seu car‡cter d'afegitÛ, no ser‡ objecte de cotitzaciÛ a la Seguretat Social.

Article 15

Gratificacions extraordin‡ries

Les empreses abonaran dues gratificacions extraordin‡ries, una el mes de juliol i una altra per Nadal, a raÛ de la quantia mensual que figura a les corresponents taules annexes de la sumadels conceptes de salari base, plus conveni i complement personal antiguitat-vinculaciÛ.

La meritaciÛ d'aquestes pagues extraordin‡ries ser‡ proporcional als mesos treballats, quan s'hagi produÔt l'ingrÈs a l'empresa en el darrer any.

El dret de la part corresponent de les gratificacions no s'extingir‡ en els treballadors que estiguin de baixa per malaltia o accident, gaudint les seves vacances reglament‡ries o en els supÚsits d'absËncia previstos en l'article 38 d'aquest Conveni.

Article 16

Paga de marÁ

L'antiga paga de beneficis, ara denominada paga de marÁ, ser‡ abonada per les empreses a raÛ de la quantia mensual que figura a les corresponents taules annexes de la suma dels conceptes de salari base, plus conveni i complement personal antiguitat-vinculaciÛ.

Aquesta paga s'abonar‡ per anys venÁuts i els treballadors que el 31 de desembre faci menys d'un any que estan al servei de l'empresa tindran dret a la part proporcional corresponent al temps treballat.

Ambdues parts acorden que aquest canvi de denominaciÛ no donar‡, en cap moment, dret a reclamar cap quantitat en concepte de beneficis.

⁄nicament no es computaran a efectes de participaciÛ en la paga de marÁ les excedËncies volunt‡ries, els permisos sense sou i les absËncies injustificades.

Article 17

Hores extraordin‡ries

Ateses les especials caracterÌstiques del sector, les hores extraordin‡ries per a les distintes categories professionals s'abonaran a raÛ de les quantitats alÁades que es detallen a les taules annexes al present Conveni.

Els preus pactats s'abonaran independentment del nombre d'hores realitzades, de la seva condiciÛ, aixÌ com, dels distints complements salarials que cada treballador tingui acreditats.

Article 18

Plus de nocturnitatLes hores treballades durant el perÌode comprËs entre les 10 de la nit i les 6 del matÌ, excepte quan el salari s'hagi establert atenent que el treball sigui nocturn per la seva prÚpia naturalesa, tindran una retribuciÛ especÌfica incrementada en un25% sobre el salari base.

Article 19

Plus de conductor-perceptor

El conductor-perceptor, quan faci simult‡niament funcions de conductor i de cobrador, percebr‡, a mÈs de la remuneraciÛ corresponent a la seva categoria, un complement salarial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA