Acta - Iberpotash, SA (centre de treball de Sant Just Desvern), Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4236 de 11/10/2004
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/2725/2004, de 6 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Iberpotash, SA (codi de conveni núm. 0812631).

Vist l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Iberpotash, SA, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 26 de juliol de 2004, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 dela Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de

l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Iberpotash, SA (codi de conveni núm. 0812631), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 6 de setembre de 2004

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACTA

de la Comissió Negociadora del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA